• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeut-uddannelsen

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

 

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 

Vedtægtsbestemt kompetenceprofil
Indstilling af medlem

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

 

Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.

Christine Nørgaard,

Ledende Fysioterapeut Sygehus Himmerland, 9640 Farsø

Hanne Brusgaard, Fysioterapeut, Træningschef
Træningsenheden Aalborg kommune
Marianne Kongsgaard, fysioterapeut og praksiskonsulent, Region Nordjylland
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening. Rektor Jette Engelbreth, Mariagerfjord Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Thorvaldur Pallison, Fysioterapeut, Phd og Forsker SMI / AAU
1 medlem indstillet af Danske Fysioterapeuter Gitte Nørgaard, Fysioterapeut og Regions formand, Danske Fysioterapeuter
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.

Lise E Hansen, lektor og Studiekoordinator v/ Fysioterapeutuddannelsen

Lars Henrik Larsen, lektor v/ Fysioterapeutuddannelsen

2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.

Kristian Kryger Grøndahl
 

 

Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand (pt er ingen bragt i forslag til formand).

 

Kommissorium

 

1. Formål

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af fysioterapeutuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

 

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

 

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

 

2. Sammensætning

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer:

 • 6 udefra kommende medlemmer:
 • 3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant
 • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
 • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
 • 1 medlem indstillet af Danske Fysioterapeuter.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved fysioterapeutuddannelsen
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved fysioterapeutuddannelsen.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat.

 

Repræsentanterne for medarbejderne vælges for 2 år.
Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år.

 

Uddannelseschefen er sekretær for udvalget. Studieleder for uddannelsen og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.

 

3. Opgaver

Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Afgiver indstilling til bestyrelsen eller rektor om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.
 • Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til udvalgets område.
 • Høres om professionshøjskolens strategi og målsætninger med særlig relevans for udvalgets område.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område.
 • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.
Sidst opdateret 27-04-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube