• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekstst?rrelse Forst?r tekstst?rrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Medlemmer

Navn                                 Funktion

Hans Erik Madsen (formand)

Aalborg Sygehus

Chefterapeut

Troels Borup Andersen

Aalborg Kommune

Konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen

Marianne Kongsgaard

Praktiserende Fysioterapeut

Praksiskonsulent i
Nordjylland

Jette Engelbreth 

Hobro Gymnasium

Rektor

Jane Andreasen

Aalborg Sygehus

Udviklingsterapeut, forskningsansvarlig

Gitte Nørgaard

Danske Fysioterapeuter

Regionsformand
Danske Fysioterapeuter

Erna Rosenlund

University College Nordjylland

Underviser

Lars Henrik Larsen

University College Nordjylland

Underviser

Helene Ingrid Kalstrup

University College Nordjylland

Studerende

Mette Beck

University College Nordjylland

Studerende  

 

Kommissorium

Uddannelsesudvalget er nedsat i henhold til Lov om professionshøjskoler § 18 og vedtægt for Professionshøjskolen University College Nordjylland § 16. 

 

Formål

 • Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af fysioterapeutuddannelsen om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Uddannelsesudvalget skal sikre et særligt fokus på uddannelsens særlige faglige profil og identitet.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund- efter- og videreuddannelsen inden for og i relation til fysioterapeutuddannelsen.

Sammensætning

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer:

 • 6 udefra kommende medlemmer
  • 3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant
  • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
  • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
  • 1 medlem indstillet af Danske Fysioterapeuter
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved fysioterapeutuddannelsen
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved fysioterapeutuddannelsen.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Funktionsperiode for det ud-dannelsesudvalg, der første gang udpeges i henhold til vedtægtens § 16, varer til 30. april 2010.

 

Medarbejdernes repræsentanters valg gælder for 2 år.

De studerendes repræsentanters valg gælder for 1 år.

 

Uddannelseschef for sundhedsuddannelserne fysioterapeut-, ergoterapeut-, jordemoder- og radiografuddannelsen er sekretær for udvalget. Studieleder og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.


Opgaver
Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning
 • Afgiver indstilling om studieordninger for fysioterapeutuddannelsen til bestyrelsens eller rektors godkendelse og efter forslag fra studierådet
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til det sundhedsfaglige hovedområde
 • Høres om professionshøjskolens strategier
 • Høres om kvalitetssikringssystem
 • Høres om professionshøjskolens målsætning og strategi for de sundhedsfaglige uddannelser og tilknyttede aktiviteter
 • Øvrige forhold som studiechef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

 

Sidst opdateret 01-07-2013 af UCN KOMmunikation
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube