• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalget for IT- og elektronikuddannelserne

Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

 

Uddannelsesudvalget for IT og Elektronikuddannelserne (Datamatiker og IT- og elektronikteknolog) og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

 

Vedtægtsbestemt kompetenceprofil
Indstilling af medlem

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

 

Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant. 

Per Frey, Underdirektør, KMD A/S

Morten Hammer Jensen, System Consultant, Logimatic
Andreas Jensen, IT-administrator, VBM Laboratoriet A/S
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening. Vicerektor Ralf Leimbeck, Vesthimmerlands Gymnasium og HF
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT og elektronik. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Kristian Olesen, Head of Department
Associate Professor, Ph.D.
Department of Computer Science, Aalborg University
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening. Henrik W. Routhe, Uddannelseschef Technology, Tech College Aalborg
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.

Ib Helmer Nielsen, Underviser og koordinator IT-teknolog uddannelsen

Kis Boisen Hansen, Underviser og koordinator Datamatikeruddannelsen

2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde.

Christian Gade Jensen, studerende IT-teknolog uddannelsen
Jan Skrubbeltrang, studerende Datamatikeruddannelsen

 

Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand (pt er ingen bragt i forslag som formand).

 

Kommissorium

 

1. Formål
Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af IT- og elektronikuddannelserne om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

 

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

 

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

 

2. Sammensætning

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer:

 • 6 udefra kommende medlemmer:
 • 3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant
 • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
 • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT og elektronik. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
 • 1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved IT og elektronikuddannelserne.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved IT og elektronikuddannelserne.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat.

 

Repræsentanterne for medarbejderne vælges for 2 år.
Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år.

 

Uddannelseschefen er sekretær for udvalget. Studieleder for uddannelserne og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.

 

3. Opgaver

Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Afgiver indstilling til bestyrelsen eller rektor om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.
 • Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til udvalgets område.
 • Høres om professionshøjskolens strategi og målsætninger med særlig relevans for udvalgets område.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område.
 • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

 

Sidst opdateret 14-05-2014
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube