• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalg for Pædagog-uddannelsen

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

 

Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således:

 

Vedtægtsbestemt kompetenceprofil
Indstilling af medlem

1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor.

Afdelingschef Hans Christian Mariegaard Børne- og familieafdelingen, Aalborg Kommune (foreslås som formand for udvalget)

2 medlemmer repræsenterende professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Centerchef Jonna Kastbjerg
Fagcenter for Autisme og ADHD, Vodskov
Konsulent Jette Kjeldsen
Fagligt tilsyn og planlægning, Hjørring Kommune
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening. Rektor Per Knudsen, Brønderslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise indstillet af Aalborg Universitet. Adjunkt Julie Borup Jensen
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
2 medlemmer indstillet af BUPL og SL i forening

Næstformand Hanne Bloch Ingvardsen BUPL Nordjylland

Kredsformand Peter H. S. Kristensen Socialpædagogerne Nordjylland
1 medlem indstillet af lederne af de pædagogiske institutioner i Nordjylland i forening

Institutionsleder Marlene Justesen Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby

2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Birgitte Skov Petersen, Hobrovej, Aalborg

Gitte Larsen, Skolevangen, Hjørring

2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

Steffen Skou Bæk

Uffe Toft

 

Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand.

 

Kommissorium

 

1. Formål

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af pædagoguddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

 

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

 

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

 

2. Sammensætning

Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer:

 • 8 udefra kommende medlemmer:
 • 1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor.
 • 2 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
 • 1 medlem medpædagogisk og forskningsmæssig ekspertise indstilling af Aalborg Universitet.
 • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Regions Nordjyllands gymnasierektorer i forening.
 • 2 medlemmer indstillet BUPL og SL i forening.
 • 1 medlem indstillet af lederne af de pædagogiske institutioner i Nordjylland i forening.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved pædagoguddannelsen.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved pædagoguddannelsen.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat.

 

Repræsentanterne for medarbejderne vælges for 2 år.
Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år.

 

Uddannelseschefen er sekretær for udvalget. Studieledere for uddannelsen og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.

 

3. Opgaver

Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Afgiver indstilling til bestyrelsen eller rektor om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.
 • Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til udvalgets område.
 • Høres om professionshøjskolens strategi og målsætninger med særlig relevans for udvalgets område.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område.
 • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

 

Dagsordner og referater

 

2015

 

09.06.15 Referat

09.06.15 Dagsorden

 

22.04.15 Referat

22.04.15 Dagsorden

 

 

2014

  

04.12.14 Referat

04.12.14 Dagsorden

 

02.10.14 Referat

02.10.14 Dagsorden

 

07.08.14 Referat

07.08.14 Dagsorden

 

03.06.14 Referat

03.06.14 Dagsorden

 

28.04.14 Referat

28.04.14 Dagsorden

 

13.02.14 Referat

13.02.14 Dagsorden

 

2013

 

05.12.13 Referat

05.12.13 Dagsorden

 

01.10.13 Referat

01.10.13 Dagsorden

 

08.08.13 Referat

08.08.13 Dagsorden

 

15.04.13 Referat

15.04.13 Dagsorden

 

05.02.13 Referat

05.02.13 Dagsorden

 

2012

 

29.11.12 Referat

29.11.12 Dagsorden

 

01.10.12 Referat

01.10.12 Dagsorden 

 

14.06.12 Referat

14.06.12 Dagsorden

 

17.04.12 Referat

17.04.12 Dagsorden 

 

01.03.12 Dagsorden (aflyst)

 

2011

 

08.12.11 Referat

08.12.11 Dagsorden

 

24.10.11 Referat

24.10.11 Dagsorden

 

08.09.11 Referat

08.09.11 Dagsorden

 

16.06.11 Referat

16.06.11 Dagsorden

 

28.04.11 Referat

28.04.11 Dagsorden

 

03.03.11 Referat

03.03.11 Dagsorden

 

2010

 

01.11.2010 Referat

01.11.2010 Dagsorden

 

21-09-2010 Referat

 

21-09-2010 Dagsorden

 

 

20-06-2010 Referat

20-06-2010 Dagsorden

 

20-04-2010 Referat

 

20-04-2010 Dagsorden

 

01-03-2010 Referat

01-03-2010 Dagsorden

Sidst opdateret 17-06-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube