• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalget for Service- og oplevelsesuddannelserne

Uddannelsesudvalget for service- og oplevelsesesuddannelserne omfatter Serviceøkonom-, Sportmanagement- og International Hospitality Management uddannelserne.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

 

Uddannelsesudvalget for Service og Oplevelsesuddannelserne (Serviceøkonom) og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 

Vedtægtsbestemt kompetenceprofil
Indstilling af medlem

3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

 

Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant.

Johanne Bugge, Bugge Experince Consult

Lars Enevold Petersen, Visit Nordjylland
Susan Roulund, DIF
1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening. Rektor Per Beck, Fjerritslev Gymnasium
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig tilknytning til professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Henrik Halkier, AAU
1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.

Uddannelseschef

Carl-Otto Bloch Borup

Tech College Aalborg

2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Kenneth Cortsen

Mette Kondrup

2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgsområde

Michael Nielsen

Mia Louise Duberg Nielsen

 

Rektor indstiller et af de udefrakommende medlemmer til formand (pt er ingen bragt i forslag som formand).

 

Kommissorium

 

1. Formål
Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af service- og oplevelsesuddannelserne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

 

Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer relateret til uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

 

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

 

2. Sammensætning

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer:

 • 6 udefra kommende medlemmer:
 • 3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant
 • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
 • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for service og oplevelser. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
 • 1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved service- og oplevelsesuddannelserne
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved service og oplevelsesuddannelserne.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat.

 

Repræsentanterne for medarbejderne vælges for 2 år.
Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år.

 

Uddannelseschefen er sekretær for udvalget. Studieleder for uddannelsen og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.

 

3. Opgaver

Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Afgiver indstilling til bestyrelsen eller rektor om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.
 • Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til udvalgets område.
 • Høres om professionshøjskolens strategi og målsætninger med særlig relevans for udvalgets område.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område.
 • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.
Sidst opdateret 05-02-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube