Gå til hoved indhold

Børn opfattes i nutiden som selvstændige og kompetente individer. Dette børnesyn er blandt andet bærende i FN's Børnekonventionen. I Danmark har børn lovmæssige og grundlæggende rettigheder.

I danske dagtilbud er der en lang tradition for at medtænke børns interesser i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, men i de senere år er der sket en bevægelse i retning af en højere grad af inddragelse af børneperspektiver - i mere bogstavelig forstand.

At inddrage børneperspektiver kan forstås på to måder: at varetage det pædagogerne formoder er børns interesser – altså at fungere som børnenes ”talerør” – eller mere bogstaveligt: at forsøge at afdække børns egne perspektiver, meninger og oplevelser med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes trivsels-, udviklings- og læringsvilkår i daginstitutionen.

En skærpet opmærksomhed på hvordan I i daginstitutionen inddrager børnenes perspektiver i alt lige fra evaluering af aktiviteter, indretning af rum, sociale relationer, regler og retningslinjer vil kunne skabe højere kvalitet.

Hos UCN act2learn kan I som institution, dagtilbudsområde eller kommune få videns- og handle kompetencer som støtter jer i arbejdet med at løfte kvaliteten i jeres dagtilbud.

Vores dygtige dagtilbudsundervisere og evalueringskonsulenter tilbyder kortere og længere kurser, temamøder, sparring og vejledning til pædagoger som arbejder i dagtilbud.

I forhold til øget inddragelse af børneperspektiver kan vi tilbyde:

  • Særligt tilrettelagte observations- og evalueringsforløb hvor vi kommer til jer og hjælper jer med at se institutionen med barnets øjne, og/eller med afsæt i nyeste viden og forskning ift. hvad I kan gøre for at skabe højere kvalitet.

Vi arbejder med konkrete forløb i praksis, som bliver sat i dagtilbudsdidaktiske rammer og vi er gode til at skræddersy forløb, oplæg og sparring, så det tager afsæt i den nære praksis.

Vores dagtilbudsundervisere kan hjælpe jer med at blive dygtige til at arbejde med:

  • Afdækning af legerelationer og barn-/voksen relationer
  • Observationer samt undervisning i af leg og børnekultur
  • Observationer af samt undervisning i inklusionsfremmende og inklusionshæmmende faktorer
  • Mentalisering: at have barnets sind på sinde
  • Narrativer
  • Børneinterviews
  • Observationer

Alt sammen sat i børneperspektiv.