Gå til hoved indhold

Målgruppe

Målgruppen for det pædagogiske diplommodul ”Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud” er faglige fyrtårne. Faglige fyrtårne defineres som pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion ift. at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen. Det kan fx være medarbejdere, der har en vis erfaring, har stor pædagogisk indsigt inden for et eller flere felter, eller som (sammen med lederen) bidrager systematisk til at fremme pædagogiske processer/forløb i institutionerne.

Omfang

Diplommodulet svarer til 10 ECTS-point, og indeholder 40 timers undervisning, to vejledninger samt en afsluttende modulprøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Foruden tid til læsning af tekster og arbejdet med praksisopgaver til hver undervisningsgang, bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb.

Formål

Diplommodulet vil tage udgangspunkt i den pædagogiske forståelse og indholdet fra den styrkede pædagogiske læreplan: Det pædagogiske grundlag, temabeskrivelserne og læringsmål.

Kompetenceudviklingen vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i og viden om faglig sparring, organisering af pædagogiske læringsmiljøer og rollen som faglig ressourceperson. Diplommodulet vil således kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen og andres praksis, og til at tilrettelægge forløb i dagtilbuddet med fokus på faglige udvikling og styrkede læringsmiljøer. Kompetenceudviklingen vil bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed bliver forankret og kontinuerligt videreudviklet i pædagogernes organisationer og praksis gennem f.eks. læringsfællesskaber, tværfaglig sparring eller aktionslæringsforløb på tværs af dagtilbud og forvaltning.

Læringsmål

Diplommodulet udvikler det faglige fyrtårns kompetencer til at indgå som faglig ressourceperson og forandringsagent, der kan hjælpe lederen med at facilitere fornyelses- og forandringsprocesser af det pædagogiske arbejde på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan. Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet er målet at de:

  • kan bidrage til udvikling og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud
  • kan indgå i sparring med kolleger og ledelse om at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
  • kan initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • har viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag
  • har indsigt i læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb
  • har indsigt i strukturelle rammer og processuelle forholds betydning for alle børns læring i hverdagens rutiner, planlagte aktiviteter, leg og spontane situationer
  • kan, i samarbejde med kolleger og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne
  • kan didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner
  • kan bidrage til en evalueringskultur præget af meningsfuld dokumentation af sammenhængen mellem praksis i det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Underbyggende kommunale strukturer

Diplommodulet tilrettelægges ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% bør foregå forud for undervisningen i form af refleksion over egen praksis og udfordringer og de 30% foregår som undervisning. I de 50% lægges der op til, at der sker en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud og forvaltning.