Gå til hoved indhold

Målgruppe

Målgruppen for diplommodulet ”Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling” er faglige ledere i dagtilbud, herunder daglige pædagogiske ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar.

Omfang

Diplommodulet svarer til 5 ECTS point, og indeholder 20 times undervisning fordelt på fire dage, 1 vejledning samt en prøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Foruden tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang, bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og færdigheder til at forestå faglig ledelse ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og udvikle en evaluerende pædagogisk praksis. Herunder en løbende og systematisk beskrivelse, vurdering og analyse af sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Læringsmål

At den studerende har opnået viden om, forståelse af og kan reflektere over:

 • forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring

At den studerende har opnået færdigheder til at:

 • undersøge og vurdere pædagogisk praksis systematisk med henblik på løbende udvikling af læringsmiljøer med fokus på elementer i det pædagogiske grundlag
 • anvende forskningsinformeret viden og data med henblik på at understøtte såvel egen som medarbejdernes professionelle refleksion over det pædagogiske arbejde

At den studerende har opnået kompetencer til at:

 • lede og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår meningsfuldt i analyser, refleksioner og vurderinger af sammenhængen mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, dannelse og læring
 • identificere udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbud ud fra elementer i det pædagogiske grundlag, der styrker børns trivsel, dannelse og læring

Undervisningstemaer

Kvalitet i dagtilbud – rammer og begrundelser for at arbejde med kvalitetsudvikling og evaluering i dagtilbudssektoren:

 • kvalitet i dagtilbud i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Kommunale og lokale strategier og indsatser i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan
 • den studerendes forståelse af sin egen rolle på en samfundsmæssig baggrund, og de muligheder og begrænsninger som evaluering og dokumentation tilbyder i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Udvikling af kvalitet i dagtilbud – sammenhænge mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring:

 • dokumentation og evaluering som faglige ledelsesværktøjer, der både kan drive udviklingen af institutionens læringsmiljø og begrunde den pædagogiske praksis over for forældre og forvaltning
 • opbygning af dagtilbuddets evalueringskultur således at evalueringer og brugen af evalueringsviden systematisk integreres i organisationens praksisstruktur
 • forskningsinformeret viden om og tilgange til kvalitet i dagtilbud og udvikling af sammenhænge mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring
 • måling af kvalitet i dagtilbud med udgangspunkt i elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan, herunder identifikation af udviklings- og læringsbehov ift. styrkelse af den organisatoriske kapacitet
 • metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer
 • dokumentation og viden om kvalitet i dagtilbud som omdrejningspunkt for professionelle dialoger i institutionens pædagogiske fællesskaber
 • anvendelse af evalueringsviden som ledelsesværktøj i forhold til at udvikle pædagogiske læringsmiljøer og forstyrre faglige antagelser om den pædagogiske praksis
 • ledelsesmæssige beslutninger som indrammet af forældres, samarbejdspartneres og andre aktørers perspektiv, erfaringer og viden

Evaluerings- og dokumentationsformer – forskellige kvantitative og kvalitative metoder i dagtilbud:

 • teoretiske og praktiske perspektiver på forskellige typer af kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer, i overensstemmelse med evalueringssynet i den styrkede pædagogiske læreplan, relevante for dagtilbud
 • kvalificerede valg af dokumentations- og evalueringsformer således at disse kan målrettes videnproduktion, der dels kan udvikle dagtilbuddets kvalitet dels kan indfange den viden som medarbejdere, forældre samt børn besidder
 • anvendelse af evalueringsprocesser og evalueringsviden til ledelsesmæssigt at understøtte, udvikle og eksplicitere den professionelle dømmekraft hos såvel medarbejdere som sig selv
 • opbygning af kapacitet til at kunne forholde sig kritisk og analytisk til eksterne data og brugen af evidensbegrundede praksisser

Arbejdsmetoder, organisering og underbyggende kommunale strukturer

Diplommodulet tilrettelægges ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% bør foregå forud for undervisningen i form af refleksion over egen praksis og udfordringer og de 30% foregår som undervisning. I de 50% lægges der op til, at der sker en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud og forvaltning.

Inden undervisningens start anmodes de studerende om at undersøge, hvilke relevante data dagtilbuddet aktuelt ligger inde med samt beskrive hvorvidt og hvorledes disse data anvendes på nuværende tidspunkt, og/eller er relevante i arbejdet med at udvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i forhold til indhold og fokus i den styrkede pædagogiske læreplan. Oversigt over dataformer og beskrivelsen indgår i undervisningen som afsæt for, at de studerende forholder sig til relationen mellem faglig ledelse, evaluering og kvalitet i dagtilbud i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan.

Integreringen af teori og praksis tager udgangspunkt i de studerendes egen praksis og organiseringen af dagtilbudsområdet i kommunerne, og i sektorens nationale rammer herunder den styrkede pædagogiske læreplan. Den studerende bidrager aktivt til at relatere modulets emneområder til praksis ved at fremlægge egne relevante problemstillinger, cases, erfaringer, udfordringer og fortællinger fra deres institution, der retter sig mod den pædagogiske læreplan og arbejdet med kvalitetsudvikling, evaluering og faglig ledelse. Praksisnære afprøvninger og arbejde med ledelsesaktioner i de studerendes egen organisation og undervisningsdagenes teoretiske input, integreres i et kontinuerligt flow, således at teorien sættes i spil i egen praksis og erfaringer fra denne indgår som en central refleksiv struktur i undervisningen.

Undervisningen fordeles på fire dage med minimum 14 dages mellemrum, således at de studerende mellem undervisningsaktiviteterne i deres egen ledelseskontekst arbejder fokuseret med modulets indhold. I sidste del af forløbet udarbejder deltagerne en læringsfortælling hvor de studerende dels reflekterer over forløbets litteratur, metoder etc. dels forholder disse overvejelser til deres egen praksis. Denne fortælling er samtidig afsæt for formulering af den eksamenscase, der udgør den studerendes eksamensgrundlag.