Gå til hoved indhold

Målgruppe

Målgruppen for diplommodulet ”Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan” er faglige ledere i dagtilbud, herunder daglige pædagogiske ledere i daginstitutioner og dagpleje, samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar.

Omfang

Diplommodulet svarer til 5 ECTS point, og indeholder 20 times undervisning fordelt på fire dage, 1 vejledning samt en prøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Foruden tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang, bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk.

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at lede og organisere arbejdet med at udvikle pædagogisk praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø med udgangspunkt i grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan.

Læringsmål

At den studerende har opnået viden om, forståelse af og kan reflektere over:

 • sammenhænge mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen
 • sammenhænge mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, samt mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring

At den studerende har opnået færdigheder til at:

 • udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer og understøtter en god evalueringskultur
 • lede og facilitere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis

At den studerende har opnået kompetencer til at:

 • håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogisk praksis til gavn for børns trivsel, dannelse og læring.

Undervisningstemaer

Samfundsmæssige rammer for den styrkede pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud:

 • udviklingen i den statslige og kommunale styring af dagtilbud og den historiske udvikling i synet på børn og forældres rolle i dagtilbud
 • den styrkede pædagogiske læreplans rammer og muligheder i forhold til udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Forskellige ledelsesformer, forankrings- og refleksionsstrukturer og deres muligheder og effekter på pædagogisk praksis i dagtilbud:

 • den styrkede pædagogiske læreplan som en ramme, der sætter bestemte præmisser for de faglige ledelsesmuligheder og effekter på pædagogisk praksis i dagtilbud, herunder betydningen af at arbejde med mål for læringsmiljøer
 • læringsmiljøer, deres betingelser og effekter på pædagogisk praksis og børnenes deltagelsesmuligheder, trivsel og læring
 • iscenesættelse og muliggørelse af professionelle dialoger om den pædagogiske praksis i institutionen.
 • indretning af organisationen i samspil med det pædagogiske personale og forvaltningen på måder der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg med størst mulig effekt på pædagogisk praksis i dagtilbuddene

Faglig ledelse og pædagogisk-didaktiske redskaber til af understøtte den styrkede pædagogiske læreplan:

 • den faglige leder mellem ekspertrolle og proceskonsulent
 • sikring af den nødvendige refleksion og læring i forhold til udviklingen af læringsmiljøet i institutionen eller dagplejehjemmet i alle dagens situationer (leg, rutiner, planlagte forløb mv.)
 • at rammesætte og drive forandringsprocesser i institutionen og skabe basis for en kontinuerlig udvikling af de pædagogiske fællesskaber og den professionelle pædagogiske praksis
 • faglig ledelse i børneperspektiv, dvs. at lede fagligt ud fra et bredt læringsbegreb, hvor børnene og deres oplevelser samt leg og deltagelse er i centrum for ledelsesudøvelsen
 • facilitering og rammesættelse af et aktivt forældresamarbejde hvor forældrene bliver en ressource i børnenes udvikling
 • oversættelse og omsætning af den styrkede pædagogiske læreplan i et faglig-pædagogisk perspektiv i et samarbejde med det pædagogiske personale
 • hvordan lokalt vælge relevante og velafprøvede pædagogiske-didaktiske redskaber, der understøtter det pædagogiske personales faglige dømmekraft og som stemmer overens med ideerne bag den styrkede pædagogiske læreplan

Arbejdsmetoder, organisering og underbyggende kommunale strukturer

Diplommodulet tilrettelægges ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% bør foregå forud for undervisningen i form af refleksion over egen praksis og udfordringer og de 30% foregår som undervisning. I de 50% lægges der op til, at der sker en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud og forvaltning.

Inden undervisningen skal de studerende undersøge og beskrive organiseringen af deres dagtilbuds læringsmiljø for børnene, det pædagogiske personale og den pædagogiske ledelse. Beskrivelserne indgår i undervisningen som afsæt for at de studerende forholder sig til relationen mellem den styrkede pædagogiske læreplan, organisering af læringsmiljøer og betydningen for faglig ledelse.

Integreringen af teori og praksis tager udgangspunkt i de studerendes egen praksis og organiseringen af dagstilbudsområdet i kommunerne, og i sektorens nationale rammer herunder den styrkede pædagogiske læreplan. Den studerende bidrager aktivt til at relatere modulets emneområder til praksis ved at fremlægge egne relevante problemstillinger, cases, erfaringer, udfordringer og fortællinger fra deres institution, der retter sig mod den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med kvalitetsudvikling, evaluering og faglig ledelse.

Praksisnære afprøvninger og arbejde med ledelsesaktioner i de studerendes egen organisation og undervisningsdagenes teoretiske input, integreres i et kontinuerligt flow, således at teorien sættes i spil i egen praksis og erfaringer fra denne indgår som en central refleksiv struktur i undervisningen.

Undervisningen fordeles på fire dage med minimum 14 dages mellemrum, således at de studerende mellem undervisningsaktiviteterne i deres egen ledelseskontekst arbejder fokuseret med modulets indhold. I sidste del af forløbet udarbejder deltagerne en læringsfortælling, hvor de studerende dels reflekterer over forløbets litteratur, metoder etc., dels forholder disse overvejelser til deres egen praksis. Denne fortælling er samtidig afsæt for formulering af den eksamenscase, der udgør den studerendes eksamensgrundlag.