Gå til hoved indhold

Omfang

Dagplejerne skal i læringsforløbet deltage i undervisning i 5 dage á 7,4 timer. Det forventes, at de læser ca. 100 siders relevant faglitteratur (heraf ca. halvdelen fælles beskrevet og vedlagt nedenfor), og at de i forløbet løbende afprøver faglige værktøjer i praksis mellem og efter de enkelte læringsdage. Endvidere anbefales det, at faglige ledere og dagplejepædagoger understøtter forløbet før, under og efter undervisningen.

Indhold i temaer

Læringsforløb for dagplejere vil ud fra den pædagogiske læreplan have fokus på:

 • barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov
 • betydningen af tidlig indsats
 • familier og børn i udsatte positioner
 • risikofaktorer og dagplejerens arbejde med at fremme resiliens
 • betydningen af samspillet mellem dagplejeren og børnene i forhold til børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats
 • identificering og håndtering af dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet om børn i udsatte positioner, når det pædagogiske arbejde udføres i eget hjem og i nærmiljø
 • samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med barnets familie, netværk og nærmiljø
 • tværprofessionelt samarbejde mellem dagplejeren og øvrige relevante samarbejdspartnere

Læringsmål

Læringsdagene kvalificerer dagplejerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage. Når dagplejerne har afsluttet forløbet er målet, at de:

 • har viden om læringsmiljøets betydning for børns tidlige sociale, personlige og kognitive udvikling i barnets første 1000 dage
 • kan skabe forebyggende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem, der fremmer børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • har viden om resiliensfremmende faktorer, der gør dagplejeren i stand til at skabe et resiliensfremmende læringsmiljø i eget hjem.
 • kan anvende et eller flere værktøjer til faglige vurderinger i tidlig indsats
 • kan identificere og håndtere dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet om børn i udsatte positioner, når det pædagogiske arbejde udføres i eget hjem og nærmiljø
 • opnår viden om betydningen af samarbejde med og inddragelse af forældre og kan i den sammenhæng skelne mellem faglige, personlige og private sfærer
 • kan identificere tværprofessionelle potentialer og har kompetencer til at afdække hvilke tværprofessionelle samarbejdspartnere, der i den konkrete kommune er mulighed for at inddrage

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor dagplejerne mellem læringsdagene får lejlighed til at afprøve værktøjer til faglige vurderinger og ny pædagogisk praksis.

Kommunale aktiviteter der understøtter forankring

Forløbet tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i de fem læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor dagplejerne skal have mulighed for faglig sparring med faglige ledere og/eller dagplejepædagoger. I de 50% anbefales det, at der sker en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk. Det anbefales, at disse faciliteres af faglige ledere og dagplejepædagoger. UC’erne tilbyder at understøtte med lokale initiativer og sparring, der kan fremme processen med forankring og implementering