Gå til hoved indhold

Omfang

Deltagerne skal i læringsforløbet deltage i undervisning i 5 dage á 7,4 timer. Det forventes, at deltagerne læser ca. 200 siders relevant faglitteratur (heraf ca. halvdelen fælles beskrevet og vedlagt nedenfor), og at deltagerne i forløbet løbende afprøver nye faglige værktøjer i praksis mellem og efter de enkelte læringsdage. Endvidere anbefales det, at faglige ledere og/eller faglige fyrtårne understøtter forløbet før, under og efter undervisningen.

Indhold i temaer

Læringsforløb for pædagogiske assistenter vil ud fra den pædagogiske læreplan have fokus på:

 • barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov
 • betydningen af tidlig indsats
 • familier og børn i udsatte positioner
 • risikofaktorer og resiliensforskning
 • betydningen af samspillet mellem det pædagogiske personale og børnene i forhold til børn i udsatte
 • positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • værktøjer til faglige vurderinger ved tidlig indsats
 • identificering og håndtering af dilemmaer i samarbejdet om børn i udsatte positioner
 • samarbejde med forældre, herunder at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med
 • barnets familie, netværk og nærmiljø
 • tværprofessionelt samarbejde

Læringsmål

Læringsdagene kvalificerer deltagerne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage. Når deltagerne har afsluttet forløbet er målet, at de:

 • har viden om barnets tidlige udvikling, relationer, samspil og grundlæggende behov i de første 1000 dage og kan anvende dette kvalificeret i den pædagogiske praksis.
 • kan skabe forebyggende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, der fremmer børn i udsatte positioners trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • har viden om resiliens og sårbarhed samt indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer, der gør dem i stand til at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, der tilgodeser alle børn
 • har viden om og kan anvende værktøjer til faglige vurderinger i tidlig indsats
 • opnår viden om betydningen af samarbejde med og inddragelse af forældre til gavn for børns trivsel, udvikling og læring
 • kan identificere tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og kan indgå i tværgående samarbejdsprocesser
 • kan identificere og håndtere dilemmaer i praksis i samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner.

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at deltagerne mellem læringsdagene afprøver værktøjer til faglige vurderinger og ny pædagogisk praksis. Det anbefales, at dette aftales mellem den enkelte udbyder og rekvirent.

Kommunale aktiviteter der understøtter forankring

Forløbet tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i de fem læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor deltagerne skal have mulighed for faglig sparring. I de 50% anbefales det, at der sker en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud og forvaltning. UC’erne tilbyder at understøtte med lokale initiativer og sparring, der kan fremme processen med forankring og implementering.