Gå til hoved indhold

Hvad får man ud af modulet?

Som deltager vil man opnå en bedre og bredere forståelse af, hvad begrebet om udsathed dækker over og hvordan det defineres. Udsathed er ikke noget man er, men noget man bliver og som deltager vil man lære, hvordan man i sit daglige arbejde med børn sikrer sig, at de netop ikke kommer i udsatte positioner. Forståelsen arbejder med, at begrebet ikke er knyttet til individet, men til konteksten og samtidig kan ses både momentvis, glimtvis og som enkelte dage. Det er ikke kun få og særlige børn, der er udsatte hele tiden, men mange børn på mange forskellige måder.

Man opnår viden om, hvordan man som voksen etablerer tillidsfulde relationer, stimulerer barnets læring og nysgerrighed, og skaber trygge deltagelsesmuligheder, hvilket bevirker at børnene klarer sig bedre. Dette har en særlig stor betydning, når man har børn i sin varetægt, der af den ene eller anden grund befinder sig i en udsat position. Vi beskæftiger os på modulet bl.a. med tilknytning og den nyere barndomsforskning, og omsætter sammen, hvordan det kan udmønte sig i handlinger i praksis.

Derudover zoomer vi ind på selve begrebet ”udsathed” og nuancerer det, så det favner såvel socioøkonomiske forhold, forældreevner, funktionsnedsættelser som deltagelsesmuligheder i leg. Herigennem bliver vi også opmærksomme på, hvilke forhold man som pædagog kan ændre på, fx i læringsmiljøet i dagtilbuddet og arbejder på denne måde med dagligdagen og egen praksis.

Hvad vil børnene opleve, når deres pædagog kommer tilbage?

Vores erfaring siger os, at børnene oplever, at deres pædagog kommer tilbage med fornyet energi og et nyt blik på dem. Børnene oplever, at pædagogen kommer dem i møde på en helt anden måde og har en større overbærenhed og en større ’elastik’ i forhold til de børn, der befinder sig i udsatte positioner. Derudover har det vist sig, at børnene også oplever at få henvendelser fra en voksen, som de ikke plejer at få. Den voksne ser dem pludselig. Der opleves en større interaktion, der blandt andet skaber mulighed for større sproglig opmærksomhed.

Målgruppe

Målgruppen for modulet er pædagoger i dagtilbud, der arbejder med de yngste børn.

Omfang og studietilrettelæggelse

Diplommodulet har et omfang på 10 ECTS-points. Der veksles mellem holdundervisning, studiegruppeaktivitet samt undersøgelse og afprøvning i egen praksis.

Formål

Diplommodulet skal kvalificere den studerende til at kunne identificere og håndtere komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed og udsathed relateret til tidlig indsats for de yngste børn på grundlag af den styrkede pædagogiske læreplan.

Kompetencemål

  • Kan initiere udviklingsstøttende relationsarbejde med en særlig opmærksomhed på de yngste børns grundlæggende behov for, ret til samt mulighed for deltagelse, trivsel, læring og udvikling i fællesskabet
  • Kan indgå i ressourceorienteret samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle instanser både forebyggende og ved målrettede, helhedsorienterede indsatser i forhold til børn og familier i udsatte positioner
  • Kan indgå i samarbejde omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse med en særlig opmærksomhed på familiens deltagelsesmuligheder samt deltagerforudsætninger

Vidensmål

  • Har viden om resiliens og sårbarhed, indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer samt socioøkonomiske- og kulturelle in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med de yngste børn fra familier i udsatte positioner
  • Har indsigt i teorier og viden om barnets udvikling, tilknytning, relationer og samspil i de tidlige år med betydning for chancelighed og deltagelsesmuligheder gennem livet
  • Kan reflektere over relationsarbejdets forebyggende og udviklingsstøttende funktion i arbejdet med børn og forældre fra familier i udsatte positioner

Færdighedsmål

  • Kan iagttage, analysere, begrunde og udvikle særlige trivsels- og udviklingsfremmende metoder og indsatser for de yngste børn, individuelt og i børnegruppen
  • Kan anvende erfaring, viden og teorier til belysning af roller og positioners betydning samt håndtering af dilemmaer forbundet med samarbejdet omkring de yngste børn i udsatte positioner
  • Kan i samarbejde med leder og kolleger tilrettelægge et forebyggende og inkluderende pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, der medtænker barnets og familiens perspektiver og situation
  • Kan indgå i og skabe rammer for forældresamarbejde i forhold til de yngste børn i udsatte positioner

Tværgående strukturer for modulet

Diplommodulet tilrettelægges ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% foregår forud for undervisningen i form af refleksion over egen praksis og udfordringer og de 30% foregår som undervisning. I de 50% skal der ske en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud, andre sektorområder og forvaltning. UC’erne tilbyder at understøtte med lokale initiativer og sparring, der kan fremme processen med forankring og implementering.

Yderligere inspirationsmateriale findes på EMU-portalen.