Deltagelse forebygger skolefravær

Rambøll undersøgte for undervisningsministeriet i marts 2018 skolefraværet i Danmark. Omkring 279 børn på landsplan er ikke indskrevet i et undervisningstilbud pr. februar 2018.

Problemerne for disse elever er massive. Der er imidlertid mange elever der, grundet langtidsfravær, reelt set ikke modtager undervisning. Rambøll rapporten ser også på elever med et højt gennemsnitlig fravær dvs. over 10 %. I 13 kommuner har mere end 2 ud af fem elever et gennemsnitligt fravær, der ligger over 10 pct. i skoleåret 2016/2017. Disse kommuner ligger primært på Sjælland, Lolland og Falster. Det er bekymrende.

Der er desværre ingen ”hokus pokus ”-løsninger når fraværsproblematikker skal håndteres. I dag er det krævende at gå i skole. Mange elever har måske et for stort ansvar i forhold til egen læring. Bliver for meget overladt til eleverne selv? En hel del elever ved ofte ikke, hvad der forventes af dem. Samtidig forventes det i dag at barnet allerede i børnehaven udviser selvstændighed. Omvendt taler andre for, at der mangler grænser og autoritative autoriteter for børn og unge. Dagens forældre, siges det, er passive opdragere, de er curlingforældre, der ikke stiller krav og fjerner alle forhindringer for deres børn. En af flere løsninger er forbedring af elevernes mulighed for deltagelse i undervisningen. Det styrker glæde, engagement og udholdenhed – også når det bliver svært.

Manglende motivation og overdreven perfekthedskultur kan modvirkes gennem bedre mulighed for deltagelse. Det er ikke undervisningen i fagene i sig selv, der modvirker den manglende motivation. Den manglende motivation kan modvirkes gennem mulighed for aktiv deltagelse i undervisningen i faget. Studier viser, at deltagelse og aktiv medvirken giver gode resultater for elevernes intellektuelle og sociale udvikling. Såvel karaktererne som social trivsel højnes i sammenligningen med skoler, hvor niveauet med elevdeltagelse er lavere. Det rejser selvfølgelig en række problemstillinger. Det er ikke altid tydeligt, hvilken grad af elevernes deltagelse, der kan være tale om. Hvor meget dækker deltagelse over? Hvad er det for beslutninger eller handlinger, der skal være tale om, før man kan sige, at en undervisningsaktivitet indbefatter aktiv elevmedvirken? Det er spørgsmål, der er værd at overveje.

Elevmedvirken er en mulighed for deltagelse. Det betyder, at eleverne skal have deltagelsesmuligheder i undervisningen. Det skal være muligt at indgå aktivt og engageret i en velstruktureret sammenhæng. Elevdeltagelse giver mulighed for at øve indflydelse på afgørende elementer i undervisningen som vurdering, resultater og anvendelse af fremgangsmåder når indholdet skal læres. Man kan altid diskutere, hvor tydelig denne afgrænsning er. Elevdeltagelse drejer sig om at tilrettelægge situationer, hvor eleverne oplever at kunne noget (mestring) ved at bruge de færdigheder de har. Erfaringer med at mestre og lykkes med færdigheder vil styrke elevernes opfattelse af sig selv som aktive og kompetente deltager. Omvendt vil mangelfulde mestringserfaringer begrænse elevernes tro på at egen indsats kan påvirke resultater. Det kan give en apatisk og ligegyldig holdning til at indsats og deltagelse er afgørende for at lykkedes.

Der er mange forhold der udfordrer den praktiske realisering af elevdeltagelse i hverdagen. Tid er altid en faktor. Et andet aspekt er motivation. Det er ikke alt, hvad der bliver præsenteret i undervisningen, som eleverne oplever som lige relevant og interessant. Det kan give lav deltagelse. Eleverne vil også være individuelt forskellige med hensyn til graden af mundtlighed, ønske om at være synlig på klassen og vilje til deltagelse.

Pointen er, at eleverne gennem deltagelsesmuligheder og aktive dialoger i undervisningen bliver sat i en dannelsesfremmende aktivitet i skolen. Forudsætningen for dette er, at eleverne får nogle positive erfaringer med elevdeltagelse. Det drejer sig også om at begrænse den negative oplevelse med elevdeltagelse.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk