Eleverne læser dårligere

I 2011 var der en markant fremgang i danske 4. klasseelevers læsekompetence. I dag er de tilbage på niveauet for 2006.

I 2016 er der 12 lande ud af de 54 deltagerlande, der klarer sig betydeligt bedre end Danmark, mens der i 2011 kun var fire, der var bedre. Det er nogle af resultaterne fra den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016, der lige er offentliggjort.

Undersøgelsen gentages hvert femte år. Den måler og sammenligner læsekompetence for mere end 300.000 4. klasseelever i 54 lande. Undersøgelsen opererer med fire niveauer af læsekompetence. Her viser det sig, at 11 % af samtlige danske elever har læsekompetence på meget højt niveau, 41% på højt kompetenceniveau og 34 % på middelniveau. Endelig læser 15 % af eleverne på eller under lavt læsekompetenceniveau. Blot 20 % af de danske elever kan godt lide at læse, i modsætning til 43 % internationalt.

I Nordjyske kunne man d. 06.12.-2017 læse at ministeren udtaler at læsning er det vigtigste. Det er skolens vigtigste opgave. At være i besiddelse gode læsefærdigheder er afgørende i dagens videnssamfund. Hvad kan der gøres? Der er et læseprogram, der måske giver gode resultater. Det omtales som reciprok undervisning. Reciprok betyder gensidighed mellem lærere og elever. Dialogen er grundlaget for undervisningen. Programmet blev udviklet i USA af Annemarie Palincsar og Ann Brown i midten af 1980erne. Programmet har som mål at give eleverne færdigheder til at overvåge egen læseforståelse.

Centralt i programmet er, at læsning bliver en social aktivitet. At arbejde med læseforståelse i fællesskab giver eleverne bedre læring og dybere forståelse end, hvad den enkelte elev ville have klaret på egen hånd – er antagelsen. Ved at anvende denne metode lære eleverne at anvende fire forskellige strategier: 

  1. Opsummering: Når man beder elever om at opsummere dele af en tekst, beder man dem om at gentage den mest centrale information i teksten, og samtidig med tjekker om eleverne har forstået det de har læst.
     
  2. Spørgsmål: At stille spørgsmål har samme hensigt som opsummering, nemlig identificering af central information om og overvågning af egen forståelse. Den væsentligste og mest centrale information i teksten danner grundlag for konstruktion af spørgsmål. Ved at besvare egne spørgsmål får eleven indsigt i egen tekstforståelse.
     
  3. Opklaring: Når læreren beder eleverne om en opklaring, bliver eleverne bedt om at identificere dele af teksten som er vanskelig at forstå. Pointen er, hvad eleverne kan gøre for at få forbedret sin forståelse. Det kan være at spørge læreren eller kammeraterne om hjælp.
     
  4. Forudsigelse: At kunne forudsige betyder at eleverne skal lave forestillinger om tekstens videre indhold. Det sker ud fra det eleven har læst og elevens aktuelle viden. Det er en læsestrategi, der hjælper eleverne på 4 klasse til at overvåge egen læseforståelse.

Dette læseprogram har seks tilgange:

1) Læreren begynder med at forklare, hvad eleverne skal lære gennem strategierne, hvorfor de skal lære dem, hvornår de skal bruges og, hvordan indlæringen skal foregå.

2) Så får eleverne instruktion i de fire strategier: Opsummering, spørgsmål, opklaring og forudsigelse. Instruktionen skal give eleverne en grundkompetence til at kunne anvende samtlige strategier.

3) Så viser læreren, hvordan strategierne skal bruges. Læreren viser, hvordan hun anvender strategierne mens hun læser en tekst for eleverne. Her begynder læringsdialogen. Eleverne bliver opmuntret til at kommentere, hvordan læreren anvender strategierne. Det er læreren, der i udgangspunktet er den kompetente i dialogen; men efterhånden som elevernes kompetencer i strategibrug øges, reducerer læreren sin lederrolle.

4) Eleverne får et større ansvar for at lede dialogen videre under vejledning fra læreren.

5) Læreren bør opmuntre og rose elevernes forsøg på at lede dialogen.

6) Lærerens opgave er hele tiden at vurdere og overvåge elevernes strategilæring, for at kunne støtte og instruere efter behov. Det er 4 klasse, og elevernes ansvar kan blive for stort.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk