En stærk professionel autoritet

God undervisning er ikke længere nok i sig selv til at være en god lærer. Det er nødvendigt med autoritet. 

Den nuværende læreruddannelse er fra 2013. Danske professionshøjskoler offentliggjorde en handleplan for læreruddannelsen den 19-3. Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde den første evaluering af læreruddannelsen 20-3. Opmærksomheden om læreruddannelsen i Danmark er omfattende.

Danske professionshøjskolers tiltag om at styrke de kommende læreres professionelle autoritet er bemærkelsesværdig. God undervisning er ikke længere nok i sig selv til at være en god lærer. Det er nødvendigt med autoritet. Det er nødvendigt at kunne forvalte autoritet. Det er nødvendigt at forstå autoritet som fænomen. Det er ikke nyt, at autoritet er en grundliggende forudsætning for at være en god underviser. Det nye er, at synet på autoritet har ændret sig, og autoritet skal trækkes frem igen. Det er først og fremmest nødvendig at afklare forskellen mellem at være en autoritet og være autoritær.

En autoritær undervisning er en tilstand af manglende legitimitet og begrundelse. Det er vilkårlig forvaltning af magt. Mange har forvekslet autoritær pædagogik med at kunne optræde med autoritet. Nu skal læreren have autoriteten tilbage igen uden, at eleverne skal være bange for dem som under det autoritære herredømme. Alle der er over 45- 50 år kan sikkert med rædsel huske, hvordan den autoritære lærer nærmest så ud til at nyde magten over poderne. Det er heller ikke meningen at gå tilbage til en autoritær autoritet.

Når nye lærere skal være autoriteter kræver det, at de kan optræde med gode argumenter ud fra et sprog om form og en dyb indsigt i et fagligt indhold. Indholdet skal formes så det bliver til gode og forståelige argumenter. Det hjælper ikke at hæve stemmen. Det hjælper at formgive gode argumenter med dyb indsigt i viden. Det giver faglig autoritet. Gode formbare argumenter ud fra indsigt gør forståelse muligt. Derfor kan autoritet ikke leve af lydighed og underkastelse. Autoritet må i dag baseres på faglig indsigt og evnen til sprogligt at kunne formgive indsigten.

Der er et paradoks ved autoritet. Det omtaler den engelske uddannelsesforsker Richard S. Peters i 1973 i bogen ”Authority, Responsibility and Education” s. 261. Læreren skal være en faglig autoritet og undervise på sådan måde, at eleverne bliver i stand til at vise ham, hvor han tager fejl. Først da kan autoriteten anerkendes og opretholdes. Grundlæggende er autoritetsprincippets antagelser, at eleverne skal adlyde lærerens forskrifter og anvisninger. Begrundelsen for at skulle adlyde lærerens forskrifter er, at eleverne endnu ikke er myndige. De skal anerkende autoritet ud fra indsigt i manglende myndighed. Men denne autoritetsanerkendelse kan ikke i sig selv være en begrundelse for, at autoritet er vigtig. Autoritet er central for al form for undervisning og læring. Der ligger indbygget en asymmetri mellem læreren og eleven i uddannelse.

Autoritet er bestemt ved, at læreren søger at bibringe eleverne en forståelse med omsorg for, hvordan læreren sikre denne forståelse. Hos den afdøde norske didaktikprofessor Erling Lars Dale er autoritet altid en dobbeltbevægelse mellem anerkendelse og erkendelse. Det gør, at autoritet ikke kan henvise til lydighed, pligt, angst og underkastelse. Autoritet må trække på, at eleverne anerkender, at de er i en lærende rolle i forhold til den kulturelle overlevering. Autoritet må trække på, at læreren aldrig helt har de rette metoder til at forandre eller forbedre elevernes forståelse. Det er ikke muligt gennem teknik og metoder at skabe eller forme eleverne, som læreren ønsker. Eleverne har altid frihed til, at tænke som de bedst kan og vil.

Faglig autoritet må afvise forestillingen om, at eleverne udvikler sig af sig selv, hvor de overlades til deres egen selvvirksomhed. Den tilbageholdende lærer mister autoritet. Initiativet overlades altid til eleverne selv. Det er den antiautoritære opfattelse. Her betragtes alle former for formidling, instruktion og rettelser som en del af et autoritært herredømme. Den autoritative opfattelse af autoritet betyder, at eleverne ved, at en autoritet er en foreløbig stedfortræder for samfundets kultur, tradition, viden og indsigt.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk