Feedback i uddannelse

De studerende på landets videregående uddannelsesinstitutioner har givet karakter til deres uddannelser. De studerendes opfattelse af deres uddannelser er vigtig. Et af de nationale resultatindikatorer er de studerendes tilfredshed med deres studie.

En stigende mængde af dokumenter bekræfter undervisernes betydning for de studerendes præstationer og tilfredshed med deres uddannelser. Allerede i begyndelsen af 1960erne foreslog den amerikanske professor i pædagogisk psykologi David Ausubel, at den vigtigste faktor, der udvikler læring er, hvad de lærende allerede ved. I et studie foretaget på de danske professionshøjskoler sidste år var det slående, at der allerede var meget feedback i uddannelserne. Imidlertid ser det ud til, at der mangler kommunikationssystemer til at sikre en opfølgning af feedback. Problemet er, at læringseffekten af feedback ikke bliver så effektfuld, hvis der ikke sker en opfølgning. Der er tre ting på spil med feedback.

 1. Bliver underviserens udsagn forstået som feedback af de studerende? Hvis den ikke gør, bliver den ikke anvendt. Hvis de studerende enten ikke er klar eller ikke er modtagelig for feedback, fordi feedbacken enten falder for tidligt eller for sent i arbejdsprocessen, så er der risiko for, at den bliver afvist og hermed ikke anvendt.
   
 2. Feedback er ikke afhængig af, hvorvidt den bliver givet skriftlig eller mundtlig. Effekten af feedback står og falder med, hvorvidt de studerende kan og har mulighed for at anvende feedback i den fortsatte læring. Hvis feedback ikke anvendes i den fortsatte læringsproces, uanset den er givet skriftlig eller mundtlig, har den ingen effekt.
   
 3. Feedback skal ikke være omfattende, vanskeligt eller afgivet hver tredje måned. Feedback skal gives i overskuelige doser, hyppigt og mens læringen pågår.

Der har således været en stigende tendens til at forstå feedback som en proces, der giver mulighed for at kunne iagttage, hvordan studerendes fremskridt udvikler sig for herefter at indrette undervisningen i overensstemmelse hermed. Den anden pointe er, at underviseren i kraft de studerendes feedback får mulighed for at se, hvad det er for faktorer i undervisningen, der har frembragt de studerendes forståelse. Dertil kommer, at den forskningslitteratur som foreligger ikke giver entydige svar på, hvad der karakteriserer god feedback, og hvordan underviserne kan sikre sig, at de studerende forstår feedback og anvender feedbacken aktivt i deres fremadrettede læringsarbejde.

I 1996 offentliggjorde Avraham N. Kluger & Angelo DeNisi en gennemgang af de virkninger feedback havde i skoler, gymnasier og arbejdspladser. Det var en screeningen af over 3000 studier fra 1905-1995. For at styrke de studerendes læring var der nogle retningslinjer for feedback:

 1. Feedback skal fokusere på særlige forhold i opgaven, og give forslag til, hvordan der kan skabes forbedringer. Der bør fokuseres på feedback i forhold til, hvordan skal studerende arbejde og hvorfor er opgaverne relevante frem for at fokusere på, hvorvidt de studerende laver fejl.  Feedbacken skal præsenteres i overskuelige enheder og så simpelt som muligt.
 2. Timing af feedback synes at være afhængig af den type læring, der skal udføres. Umiddelbar feedback ser ud til at være mest nyttig for, hvordan de studerende skal bearbejde en opgave; mens forsinket feedback ser ud at være mere passende for opgaver, der ligger indenfor den studerendes aktuelle horisont.

Der foreligger således en generel formodning om, at der er knyttet et stort udviklingspotentiale til den løbende feedback. Der er tre retningslinjer:

 1. Feedbacken skal være konkret og fremadrettet i et sprog, der kan forstås.
 2. Feedbacken skal være kort, hyppig, instruktiv og fremadrettet.
 3. Feedback skal give de studerende mulighed for at kunne udtrykke viden og indsigter uden at blive bedømt på karakter.

Artikel af docent ph.d. Preben Olund Kirkegaard.

 

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk