Følgeforskning på UCN talentinitiativ

Det er det strategiske sigte med følgeforskningen på talentforløbet, at UCN opnår væsentlig ny viden og nye erfaringer med undervisning og læring i sammensatte ’aktuelle og virtuelle’ uddannelsesorganiseringer, der udfordrer den studerendes læringsstrategier og giver den studerende mulighed for at udvikle særlige læringsstrategier.

Undersøgelsesdesign

Som udgangspunkt undersøges talentforløbet ud fra principperne fra ’Design Based Research’ (Anderson & Shattuck, 2012; Christensen, Gynther, & Petersen, 2012).

Det vil sige at undersøgelserne starter med en grundig forundersøgelse (baseline) af følgende faktorer:

De studerendes forudsætning, erfaring, drivkraft, forventninger og studiestrategier

  • Self-efficacy status, heutagogiske læringsstrategier

Undervisernes måder og midler til at skabe gode betingelser for læring i sammensatte læringsmiljøer

  • Erfaring med individuelle læringsmål og strategier

De it-mæssige og fysiske rammers forudsætninger for skabe gode betingelser for læring i sammensatte læringsmiljøer

Undersøges teknikker

Baselineundersøgelsen laves som en bred survey (åben/lukket) og som fokusgruppe. Interviewguiden til fokusgrupperne laves som semi-struktureret forskningsinterview (Flick et. Al., 2007; Kvale 2008).

Med afsæt i forundersøgelsen designes undervisningens mere eksperimenterende elementer. Kendskabet til de studerendes forudsætninger og forventninger skal danne forståelsesramme for hvordan undervisningens eksperimenterende elementer kan designes, så de balancerer de studerendes forudsætninger og forventninger og med ønsker og muligheder for re-design af uddannelsesorganiseringen.

De eksperimenterende elementer af undervisningen undersøges gennem et sammensat undersøgelsesdesign, der udnytter flere forskellige tilgange til empirisk forskning. Den digitale del af undervisningen undersøges via virtuel etnografi (Boellstorff, 2012; Flick et al., 2007) i sammenhæng kvantitative metoder som spørgeskemaer og systemstatistik (Canvas)

Samarbejde med praksis

Følgeforskningsgruppen arbejder tæt sammen med underviserne på alle uddannelserne for at få det mest retvisende indtryk af talentinitiativets indvirkning på de studerendes læringsstrategier og udbytte af talentinitiativet.

Derudover er det følgeforskningens sigte at afsøge mulige, generelle træk ved udbyttet af talentinitiativet, som kan informere udviklingen af nye læringsdesigns til uddannelsernes almindelige moduler.

Inddragelse af studerende

Følgeforskningsgruppen arbejde tæt sammen med de studerende i talentinitiativet på alle uddannelserne

Hvem deltager i projektet?

Thomas Kjærgaard, projektleder
Læreruddannelsen
tmk@ucn.dk

Merethe Kirstine Juhl Hollen
It-afdelingen
mjh@ucn.dk