Læringskultur på SOSU Nord 

SOSU Nord har i dialog med UCN arbejdet med at sammensætte et udviklingsforløb, der både skal arbejde med det strategiske niveau og det operationelle niveau gennem udvikling og implementering af en studieaktivitetsmodel tilpasset erhvervsskolekontekst.

Gennem projektet ønskes skabt en læringskultur, der skal fokusere på at eleverne i øget grad udvikler deres personlige kompetencer gennem deres uddannelsesforløb. De personlige kompetencer er forbundet med medarbejdernes personlige fremtræden i sit job og understøtter de faglige kvalifikationer og kompetencer i en arbejdssituation.

Projektets formål er at udvikle og afprøve en erhvervsrettet studieaktivitetsmodel for at opnå den fornødne læring og fastholde eleven. Udvikling af en erhvervsrettet studieaktivitetsmodel skal give en ny tilgang til og et fælles sprog i kommunikationen med eleverne om, hvad de skal forvente, når de er elev på en erhvervsskole/SOSU Nord. Modellen skal hjælpe til forventningsafstemning med eleven forud for uddannelsesstart og dermed medvirke til at styrke tilliden til erhvervsskolesystemet. Derudover vil en erhvervsrettet studieaktivitetsmodel være den røde tråd for den pædagogisk didaktiske tilgang på alle erhvervsuddannelsens niveauer fra grundforløb 1 over grundforløb 2 til hovedforløb. Dermed sikres genkendelighed for eleven, hvilket forventes også at styrke overgangsfrekvensen mellem niveauerne. Resultatet skal være, at flere gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Følgeforskningen er optaget af sammenhængen mellem undervisernes undervisning og elevernes læring, hvor følgeforskningen ser på, om det underviseren gør, virker hensigtsmæssigt ud fra givne parametre i en model om det udvidede undervisningsbegreb. Det drejer sig om om undervisningens tydelighed, det understøttende læringsmiljø, læringsudbytte, involvering, deltagelse og selviagttagelse.

Følgeforskningen falder i fem faser:

 1. Forundersøgelse. Indsamling af data fra undervisning på SOSU Nord og fra forskningsbaseret viden fra Danmark og internationale projekter. Dette danner et solidt grundlag for de næste dele af projektet.
   
 2. Udvikling. I denne fase udvikles de tiltag, der skal afprøves i praksis. Sideløbende udvikles modellen for, hvordan en læringskultur kan arbejde med de oplysninger, der fremkommer. Denne del sker med et begrænset antal fagprofessionelle (ca. 15 undervisere).
   
 3. Afprøvning. Forslagene til afprøvning af modellens aspekter. Afprøvningen tager udgangspunkt i en række konkrete brugssituationer, hvor de fagprofessionelle kan gøre brug af de skitserede didaktiske tiltag.
   
 4. Evaluering. Undervejs i processen med udvikling og afprøvning indsamles data gennem observation og video.
   
 5. Videreformidling. Projektets resultater formidles bredt. Det sker gennem hæfter, publikationer, nyhedsbreve og konference. 

Projektet afsluttes i 2020.

Hvem deltager i projektet?

SOSU-Nord og Act2Learn deltager i samarbejdet.

Dorthe Geisnæs
Adjunkt og programleder
dge@ucn.dk
72690429.

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk