Refleksiv praksislæring

Formål med forskningen i Refleksiv praksislæring er at planlægge og beskrive forskningsaktiviteter relateret til Refleksiv praksislæring

Med udgangspunkt i Refleksiv praksislæring skal følgende opgaver løses:

 • Iværksætte faglige/videnskabelige artikler om Refleksiv praksislæring
 • Besvare hvordan det bedst kan dokumentere vores udvikling af og arbejde med Refleksiv praksislæring

I 2016 blev der etableret fire aktionsforskningsprojekter i uddannelserne, med henblik på at få viden om Refleksiv praksislæring; hvad gør vi og hvor vil vi hen? På det tidspunkt blev 4 forskningsprojekter igangsat inden for forskellige fagområder og på tværs af uddannelser.

De 2 første projekter fortsatte i 2017 og vil fortsætte til udgangen 2018. Det 3. er nyt og begynder i 2018​:

Vidensformer og Refleksiv praksislæring

Projektets baggrund og afsæt

Projektet bygger videre på tidligere undersøgelser, der har kortlagt professionsuddannelsernes forskellige typer af læringsrum. Resultater herfra viser, dels at vidensudviklingsprocesser er afhængig af cirkularitet og flow mellem de forskellige læringsrum, dels at de studerendes oplevelse og brug af uddannelses- og læringsrum er præget af ureflekterede forforståelser, præferencer, mål og ønsker, samt at deres prioriteringer i anvendelsen af læringsrum i nogle sammenhænge kan problematiseres.

Begge disse resultater understøtter et behov for at udvikle et didaktisk redskab, der kan styrke de studerendes og underviseres/praktikvejlederes bevidsthed om mulighederne i de forskellige læringsrum. Denne bevidsthed kan således være med til at sikre det flow og den cirkularitet imellem de forskellige læringsrum, som er nødvendig for optimale vidensudviklingsprocesser.

Projektet tager desuden afsæt i et litteraturreview med særligt fokus på nordisk litteratur om vidensformer i et teori/praksis-perspektiv.

Hvad går projektet ud på?

Det foreløbige arbejde i gruppen har affødt en opmærksomhed på, at der i de initiativer, der indtil videre er igangsat i UCN med henblik på at styrke såvel den teoretiske rammesætning og metodiske udvikling af RPL, mangler konkret empirisk (deskriptiv) viden om

 1. hvilke forståelser (narrativer), der eksisterer i UCN’s meget forskelligartede uddannelser, når det gælder spørgsmålet om samspillet mellem teori og praksis, og  
 2. hvordan teori/praksis-viden rent faktisk integreres i uddannelsernes forskellige læringsrum.

Gruppens arbejde har endvidere affødt en ide om at udvikle en RPL- analysemodel, der kan bruges til at synliggøre, hvilke vidensformer, der er i spil i de forskellige læringsrum, og hvordan teori/praksis integreres heri. Der er således tale om en didaktisk analysemodel, der på den ene side skal styrke refleksionen over egen teori/praksis-didaktik hos undervisere og praktikvejledere (og dermed styrke understøttelsen af de studerendes vidensprocesser), og på den anden side styrke de studerendes bevidsthed om og udnyttelse af de læringspotentialer, der ligger i de forskellige læringsrum.

Undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres som et casestudie i et komparativt undersøgelsesdesign. I undersøgelsen indgår følgende fire uddannelser: Læreruddannelsen, Sygeplejerskeuddannesen, Finansøkonomiuddannelsen og Bygningskonstruktøruddannelsen.

Hoveddatakilden er interviews, der vil blive gennemført som fokusgruppeinterviews med aktører inden for hver af de fire uddannelser samt repræsentanter for deres respektive aftagere.

Hvem deltager i projektet?

Pia Frederiksen
Lektor ved Læreruddannelsen i Aalborg
Mail: psf@ucn.dk
Tlf: 72690596

Ingrid Maria Sørensen
Lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Mail: ims@ucn.dk
Tlf: 72691062

Lars Nørgaard
Adjunkt ved Læreruddannelsen i Aalborg
Mail: lno@ucn.dk
Tlf: 72690639

Carl Bagger
Adjunkt ved Læreruddannelsen i Hjørring
Mail: cab@ucn.dk
Tlf: 72690688 

Refleksiv praksislæring i et dannelsesperspektiv

Vores uddannelser inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område er karakteriseret ved at være ”menneskefag” dvs. fag, hvor mennesker er fokus for praksisudøvelsen.

For at blive en kompetent og professionel udøver af et sådant fag, må man som studerende lære at bruge sig selv og kunne indgå med situationsfornemmelse, empati og nærvær i relation til og i samspil med fagets målgrupper. Man skal blive i stand til at navigere kvalificeret og fagligt bevidst. De studerende må arbejde med sig selv som personer og søge at gøre faget og fagets praksis til deres eget. Dermed ser vi, at de studerendes udvikling til professionelle, refleksive beslutningstagere og handlekompetente aktører ikke alene sker ved at følge uddannelsens tilrettelagte aktiviteter, men også gennem en mere personlig identitetsdannelse, som foregår sideløbende med uddannelsens praktiske og teoretiske læringsaktiviteter og refleksioner herover.

Refleksion og refleksivitet bliver hermed læringsmæssige udfordringer af central betydning i uddannelserne, idet der i uddannelserne tilbydes måder at tænke på, som gør, at den studerende ikke alene kan forholde sig kritisk til fagets teori og praksis, men også til sig selv som person og kvalificere egne tanker, holdninger, værdier, etik og moral.

Vi er optaget af at udvikle kvaliteten af vores metoder og læringsaktiviteter på et forskningsbaseret grundlag. I projektet vil vi særligt undersøge, hvordan og i hvilket omfang refleksiv praksislæring kan støtte de studerendes dannelsen af personlig og professionel identitet og kompetence.

Hvem deltager i projektet?

Per Munch, lektor
Læreruddannelsen
Mail: pem@ucn.dk
Tlf.: 72690604

Lene Stumph Nielsen, lektor
Jordemoderuddannelsen
Mail: lsn@ucn.dk
Tlf: 72690993

Annegrethe Nielsen, lektor
Jordemoderuddannelsen
Mail: ann@ucn.dk
Tlf: 72690976

Refleksiv praksislæring og tekniske og merkantile videregående uddannelser

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan teori/praksisrelationen og UCNs fælles læringstilgang Refleksiv Praksislæring forstås og udøves på de korte videregående uddannelser.

Projektet søger primært at adressere to spørgsmål:

Hvordan forstås relationen mellem teori og praksis samt læringstilgangen Refleksiv Praksislæring som begreb blandt undervisere på KVU?

Og

Hvordan udmøntes denne forståelse i undervisnings-/uddannelsespraksis i denne kontekst?

Gennem besvarelsen af disse spørgsmål forventes at kunne bidrage til teoridannelsen inden for Refleksiv Praksislæring generelt, og inden for korte, videregående uddannelser specifikt.

Projektet udmøntes i 3 faser:

 1. fase er et litteraturreview af publikationer, der adresserer teori/praksisrelationen inden for korte, videregående uddannelser i Danmark. Litteraturreviewet gennemføres med udgangspunkt i Zin’s strategi for strukturerede søgninger samt PRISMA-erklæringen for systematisk vurde-ring af litteraturreviews (Zins 2000, Liberati et al., 2009).
   
 2. fase har fokus på dataindsamling i et mixed methods forskningsdesign (Creswell 2014), på baggrund af litteraturreviewet. Det forventes, at der indledningsvist gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, der adresserer de to primære spørgsmål. Denne dataindsamling tænkes suppleret med en række semi-strukturerede interviews.
   
 3. fase har fokus på klassisk indholdsanalyse af de genererede data, teoridannelse og formidling af projektets resultater.

Hvem deltager i projektet?

Line Helverskov Horn
Adjunkt, Ph.d.
Mail: lihh@ucn.dk
Tlf: 72691558

I 2018 arbejder forskningsprogrammet på forskningsmæssigt at rammesætte den professionsdidaktiske tilgang til refleksiv praksislæring, og dermed fokusere forskningen i Refleksiv Praksislæring omkring refleksiv praksislærings design (RPLD). Dette foregår med inspiration fra bl.a. forskningen bag Larnaca-deklarationen og EU's ramme for undervisernes digitale kompetencer og det 21´årh. kompetencer. Dette forskningsarbejde understøttes af programmet gennem en øget forskningssatsning og institutionelt gennem arbejdet med en forskningsbaseret undervisnings- og læringsplatform, kompetenceudviklingsaktiviteter og andet.

Læs mere om UCN's læringstilgang: Refleksiv praksislæring

Hvem deltager i projektet?

Thomas Kjærgaard
Lektor, ph.d.
Læreruddannelsen Aalborg
72690601
tmk@ucn.dk

Camilla Gyldendahl Jensen
Lektor, ph.d.-studerede
Byggeriuddannelserne
72691505
capo@ucn.dk

 

Susanne Dau
Projektleder
Forskning og Udvikling
72691246
sud@ucn.dk

Preben Olund Kirkegaard
Docent
72 69 04 16
pok@ucn.dk