Samarbejdspartnere

Se hvem og hvordan Professionsudvikling og uddannelsesforskning samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere

Nationale samarbejdspartnere

Aarhus Universitet

Nationale Center for Skole – og uddannelsesforskning (NCS)

Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Derfor er der etableret et samarbejde gennem 5 Ph.d.-stipendiater mellem programmet ”Professionsudvikling og uddannelsesforskning” i samarbejde med Århus Universitet – Nationale Center for Skole – og uddannelsesforskning (NCS) og alle de 11 Nordjyske kommuner. Projektet hedder Viden i Skolen (VIS), hvor den vanskelige opgave er at omsætte forskning til praksis. For at løse denne opgave er det vigtig, at praksis kommer med input til forskning, og forskningen kommer tæt på praksis. Viden skal omsættes og anvendes til en undervisning med høj kvalitet. Den politiske ledelse, kommunernes forvaltninger og skolernes faglige ressourcepersoner sikre gennem samarbejdet mellem forskning, uddannelse og praksis at den løbende faglige udvikling er baseret på den nyeste viden.

VIA University College

Forskningsprogrammet for Erhverv og professionsdidaktik

Der er etableret kontakt til VIAs forskningsprogram for Professionsdidaktik ved programleder Verner Larsen (VIA) og programleder Susanne Dau (UCN), og et begyndende samarbejde er under udvikling i relation til fælles forskningsinteresser, og der er interessetilkendegivelser fra begge University Colleges.

Copenhagen Business School

Der er etableret et samarbejde omkring indskrivning af ph.d.-studerende med Copenhagen Business School.

Aalborg Universitet

Institut for læring og filosofi

Programmet samarbejder med flere forskelige på instituttet omkring bla. projekt ROSIE, Nordisk didaktik (Nordid) og ph.d.-studerende.

Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor Eva Irene Brooks, ph.d. Birthe Lund og Lektor Annie Aarup Jensen. 

Institut for kommunikation og psykologi

Programmet samarbejder med adjunkt Ulla Konnerup, professor Thomas Ryberg og lektor Tom Nyvang.

Syddansk Universitet (SDU) og UC Lillebælt

Der etableret samarbejde mellem SDU ved lektor Ane Qvortrup og lektor Thomas Albrektsen fra UC SYD

Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og Læring

Forskningsprogrammet deltager i undervisningsministeriets forskernetværk om pædagogisk IT, gennem faglig repræsentation ved programleder Susanne Dau og ph.d.-studerende Thomas Kjærgaard. 

Netværk om "Didactics and curriculum in complicated dialogue”

Netværket er støttet med midler fra Det Frie Forskningsråd, med henblik på udarbejdelse af kommende ansøgninger med deltagerne i netværket. Ledelsen af netværket er lektor Ane Qvortrup SDU og Lektor Tina Bering Keiding fra AU. 

De 11 nordjyske kommuner

Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Derfor er der etableret et samarbejde gennem 5 ph.d.-stipendiater mellem programmet ”Professionsudvikling og uddannelsesforskning” i samarbejde med Århus Universitet – Nationale Center for Skole – og uddannelsesforskning (NCS) og alle de 11 Nordjyske kommuner.

Projektet hedder Viden i Skolen (VIS), hvor den vanskelige opgave er at omsætte forskning til praksis. For at løse denne opgave er det vigtig, at praksis kommer med input til forskning, og forskningen kommer tæt på praksis. Viden skal omsættes og anvendes til en undervisning med høj kvalitet. Den politiske ledelse, kommunernes forvaltninger og skolernes faglige ressourcepersoner sikre gennem samarbejdet mellem forskning, uddannelse og praksis at den løbende faglige udvikling er baseret på den nyeste viden.

 

Internationale samarbejdspartnere

Nordisk Didaktik (NORDID)

Nordisk didaktik (NORDID) er et nordisk forskningsnetværk med deltagere fra AAU Institut for læring og filosofi, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Agder og UCN. Forskningsnetværket har til formål at beskæftige sig med almen-didaktik i et nordisk perspektiv og er centreret omkring Professionshøjskolen UCN 21/24 særligt dominerende forestillinger om forholdet mellem individ og fælleskab og rammerne for indgåelse i dette.

NORDID har til hensigt, at undersøge teoretiske og empirisk hvad kendetegner forholdene mellem individ og fælleskab, og hvad dette har af betydning for undervisningens-tilrettelæggelse og for deltagerne i disse processer.

Baggrunden for netværkets forskningssigte skal hente sin begrundelse i, at implicitte forestillinger om fællesskabets betydning kan virke direkte imod hensigten (lighed, demokrati udvikling og inklusion) og understøtte eksklusion til skade for såvel miljø, som udvikling og sammenhængskraft. Det kan ske hvis forestillinger om dette fællesskab er meget forskelligt og frakobles individets dannelse i dette fællesskab og dets mulighed for at udvikle fællesskabet. Derfor bliver dette dynamiske forhold en central samfundsmæssig og didaktisk opgave at få udvidet kendskab til.

Nordisk almendidaktik opererer traditionelt ud fra idealer og værdier om demokrati, lighed og frihed, der kommer til udtryk i særlige forståelser af, hvad det betyder for individets dannelse at deltage i fællesskaber. Disse nordiske idealer baseres på forestillingen om fælleskaber, der i et dialektisk samspil giver individet mulighed for at indgå i og bidrage til fælles udvikling og for selv at udvikle sig. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan konstruktion af disse fællesskaber aktuelt foregår i Norden. Hvordan opleves dette af elever og studerende i forskellige faglige uddannelseskontekster i 2015? Er der regionale, nationale og professionsmæssige forskelle og ligheder? Kan man i disse aflæse internationalisering og nye uddannelsesdiskurser?

Forskningsspørgsmålet i netværket beskæftiger sig med, hvilken rolle fællesskabet konkret spiller i forskellige uddannelseskontekster, og hvilke dannelsesmæssige betydninger man kan tillægge mulige konfliktende, og ikke italesatte (implicitte) forskellige opfattelser af fællesskabets betydninger, og de hermed forbundne gensidigt konstituerende forhold mellem individ og fællesskab?

De ansvarlige for netværkssamarbejdet er netværksdeltagerene: Docent Preben Olund Kirkegaard og programleder Susanne Dau (UCN), Ph.d. Birthe Lund og Lektor Annie Aarup Jensen, Aalborg Universitet, Professor Silwa Claesson og tilknyttede Ola Henricsson, Jörgen Dimenenäs, Rune Romhed, Pedagogen, Gøteborg Universitet, Turid Skarre Aasebø og Ilmi Willbergh, Universitetet i Agder.

Høgskolen i Oslo (HIOA) Center for Professionsudvikling

Programmet har etableret et forskningssamarbejde med Center for Professionsudvikling ved HIOA - professor Anton Havnes, førsteamanuensis Sølvi Mausethagen, professor Jens Christian Smeby og professor Finn Daniel Raaen.

Begge docenter har besøgt Høgskolen i Oslo, og der er taget initiativ til yderligere samarbejde, hvilket modnes i efteråret 2018, hvor forskerne besøger programmet på UCN.

Oslo Universitet

Der er initieret et forskningssamarbejde med forskningsgruppen Mediate, faculty of Educational Sciences; Førsteamanuensis og forskningsleder Hans Christian Arnseth, master Caroline Cruaud, professor Palmyre Pierroux, associate professor Ingvill Rasmussen og dean Sten Ludvigsen. 

Santa Barbara University i Californien

På baggrund af studiebesøg i april 2016 hos professor Tina Sloan, er der etableret et udvekslingssamarbejde mellem UCN og universitetet. Tina Sloan forsker i lærerudvikling i forhold til formativ vurdering dvs. et certificeringssystem af kompetencer til underviseren i uddannelserne ved Santa Barbara University i Califonia.

Oxford Research Education

Der er begyndende initiativer om et tættere forsknings- og netværkssamarbejde med Oxford Research Education mellem forskningsprogrammet ‘Professionsudvikling og Uddannelsesforskning” på UCN og professor Therese Neirheim Hopfenbech fra Oxford Research Education.

Universitet i Agder

Nordisk didaktik (NORDID) er et nordisk forskningsnetværk med deltagere fra AAU Institut for læring og filosofi, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Agder og UCN. Forskningsnetværket har til formål at beskæftige sig med almen-didaktik i et nordisk perspektiv.

Professor Turid Skarre Aasebø og førsteamanuensis Ilmi Willbergh. 

Universitet i Gøteborg – Pedagogen

Nordisk didaktik (NORDID) er et nordisk forskningsnetværk med deltagere fra AAU Institut for læring og filosofi, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Agder og UCN. Forskningsnetværket har til formål at beskæftige sig med almen-didaktik i et nordisk perspektiv.

Professor Silwa Claesson og adjunkt Ola Henricsson.

Flinders University Australia

Associate professor Steve Parker og professor Ann Harrington, forskningssamarbejde om læring i teori og praksis.

University of Thessaly, Grækenland

Under titlen; Innovation Tools for Socially Inclusive Education – har vi i samarbejde med bl.a. University of Thessaly, Grækenland (professor Zissis Mamouris og managing director Charalampos Samantzis) søgt Erasmus+ om midler til projektet. 

COST - European Network for Environmental Citizenship

COST er den ældste europæiske ramme for støtte til tværnationalt samarbejde mellem forskere, ingeniører og lærde i hele Europa. Samarbejdet er et unikt middel til i fællesskab at udvikle ideer og nye initiativer på tværs af alle områder inden for videnskab og teknologi, herunder samfundsvidenskab og humaniora, gennem europæisk netværk af nationalfinansierede forskningsaktiviteter. På baggrund af en europæisk mellemstatslig ramme for samarbejde inden for videnskab og teknologi har COST siden sin oprettelse i 1971 bidraget til at lukke kløften mellem videnskab, beslutningstagere og samfund i hele Europa og andre steder.

Docent Susanne Dau er suppleant i styregruppen for den danske deltagelse.

Crossing Borders

Under titlen; Innovation Tools for Socially Inclusive Education – har vi i samarbejde med bl.a. Crossing borders (direktør Garba Diallo og koordinator Leah Strauss) søgt Erasmus+ om midler til projektet.

Comparative Research Network, Tyskland

Under titlen; Innovation Tools for Socially Inclusive Education – har vi i samarbejde med bl.a. Comparative research network (head of board James Scott og programansvarlig Martin Barthel) søgt Erasmus+ om midler til projektet.