Samarbejdspartnere

Se hvem og hvordan Professionsudvikling og uddannelsesforskning samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere

Nationale samarbejdspartnere

Aarhus Universitet

The Graduate School of Arts (DPU)

 • Der er etableret et samarbejde omkring indskrivning af ph.d. studerende og et tættere forskningssamarbejde med professor Jens Rasmussen og Professor Vibeke Hetmar. Ligeledes er der etableret et samarbejde med Center for undervisningsudvikling og lektor Tina Bering Keiding. Docent Preben Olund Kirkegaard er primær kontaktperson fra UCN omkring dette samarbejde. Og der er etableret samarbejde mellem SDU ved lektor Ane Qvortrup, lektor Thomas Albrektsen fra UC SYD
VIA University College

Forskningsenheden for Professionsdidaktik.

 • Der er etableret kontakt til VIAs forskningsprogram for Professionsdidaktik ved programleder Verner Carlsen (VIA) og programleder Susanne Dau (UCN), og et begyndende samarbejde er under udvikling i relation til fælles forskningsinteresser, og der er interessetilkendegivelser fra begge University Colleges
Copenhagen Business School

Der er etableret et samarbejde omkring indskrivning af ph.d.-studerende med Copenhagen Business School.

Aalborg Universitet

Institut for læring og kommunikation

 • University College Nordjylland 20/24 Der er påbegyndt aftaler om et forskningssamarbejde med instituttet mellem instituttets dekan Anette Lorentzen og professor Lars Qvortrup og docent Preben Olund Kirkegaard.

Institut for læring og filosofi, herunder DUIT/D4L

 • Digitalt Uddannelseslaboratorium (DUIT) er et forskningssamarbejde mellem UCN og AAU D4Learning der påbegyndtes i juli 2013. I netværket forskes i, hvordan vi udvikler ’det digitale læringsrum’ bedst muligt for både undervisere og studerende på de videregående uddannelser. Udover det konkrete forskningssamarbejde, planlægges og afvikles der hvert andet år en international konference med fokus på vores fælles forskningsinteresser. www.d4l.aau.dk 

  DUIT blev etableret med det formål at skabe institutionelle rammer for et tæt samarbejde mellem AAU/D4L og UCN/FoU om forsknings- og forskningsbaseret udviklingsarbejde inden for videregående uddannelsers anvendelse af digitale medier.

  Deltagerne i projekter under DUIT refererer personalemæssigt til lederne af de institutter eller afdelinger, hvor de er ansat. AAU er ansvarlig for forskeruddannelse af de indskrevne ph.d. studerende fra UCN, der tilknyttes laboratoriet.

  Fysisk er uddannelseslaboratoriet placeret begge steder, dvs. på én eller flere af UCN’s adresser samt på Institut for Læring og Filosofi, med stærk interaktion mellem lokationerne.

  De ansvarlige for netværkssamarbejdet er professor Elsebeth Korsgaard Sorensen fra AAU og programleder Susanne Dau fra UCN.

Institut for Planlægning

 • Der er et samarbejde med instituttet omkring indskrivning af ph.d.-stipendiatet i Refleksiv Praksislæring

Institut for Kommunikation

 • Der er etableret et samarbejde mellem UCN og forskningsprogrammet ’Professionsudvikling og uddannelsesforskning’ og Institut for Kommunikation ved professor Srikant Sarangi i relation til forskning indenfor Refleksiv Praksislæring. Samarbejdet vedrører fælles forskningsinteresser og fra UCN deltager projektkoordinator Camilla Gyldendal, docent Preben Olund Kirkegaard og programleder Susanne Dau.
Syddansk Universitet (SDU) og UC Lillebælt

Der etableret samarbejde mellem SDU ved lektor Ane Qvortrup og lektor Thomas Albrektsen fra UC SYD

Undervisningsministeriet Styrelsen for IT og Læring

Forskningsprogrammet deltager i undervisningsministeriets forskernetværk om pædagogisk IT, gennem faglig repræsentation ved programleder Susanne Dau og ph.d.-studerende Thomas Kjærgaard. 
Forskernetværket blev etableret 2016.
 

Internationale samarbejdspartnere

Nordisk Didaktik (NORDID)

Nordisk didaktik (NORDID) er et nordisk forskningsnetværk med deltagere fra AAU Institut for læ- ring og filosofi, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Agder og UCN. Forskningsnetværket har til formål at beskæftige sig med almen-didaktik i et nordisk perspektiv og er centreret omkring University College Nordjylland 21/24 særligt dominerende forestillinger om forholdet mellem individ og fælleskab og rammerne for indgåelse i dette.

NORDID har til hensigt, at undersøge teoretiske og empirisk hvad kendetegner forholdene mellem individ og fælleskab, og hvad dette har af betydning for undervisningens-tilrettelæggelse og for deltagerne i disse processer.

Baggrunden for netværkets forskningssigte skal hente sin begrundelse i, at implicitte forestillinger om fællesskabets betydning kan virke direkte imod hensigten (lighed, demokrati udvikling og inklusion) og understøtte eksklusion til skade for såvel miljø, som udvikling og sammenhængskraft. Det kan ske hvis forestillinger om dette fællesskab er meget forskelligt og frakobles individets dannelse i dette fællesskab og dets mulighed for at udvikle fællesskabet. Derfor bliver dette dynamiske forhold en central samfundsmæssig og didaktisk opgave at få udvidet kendskab til.

Nordisk almendidaktik opererer traditionelt ud fra idealer og værdier om demokrati, lighed og frihed, der kommer til udtryk i særlige forståelser af, hvad det betyder for individets dannelse at deltage i fællesskaber. Disse nordiske idealer baseres på forestillingen om fælleskaber, der i et dialektisk samspil giver individet mulighed for at indgå i og bidrage til fælles udvikling og for selv at udvikle sig. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan konstruktion af disse fællesskaber aktuelt foregår i Norden. Hvordan opleves dette af elever og studerende i forskellige faglige uddannelseskontekster i 2015? Er der regionale, nationale og professionsmæssige forskelle og ligheder? Kan man i disse aflæse internationalisering og nye uddannelsesdiskurser?

Forskningsspørgsmålet i netværket beskæftiger sig med, hvilken rolle fællesskabet konkret spiller i forskellige uddannelseskontekster, og hvilke dannelsesmæssige betydninger man kan tillægge mulige konfliktende, og ikke italesatte (implicitte) forskellige opfattelser af fællesskabets betydninger, og de hermed forbundne gensidigt konstituerende forhold mellem individ og fællesskab?

De ansvarlige for netværkssamarbejdet er netværksdeltagerene: Docent Preben Olund Kirkegaard og programleder Susanne Dau (UCN), Ph.d. Birthe Lund og Lektor Annie Aarup Jensen, Aalborg Universitet, Professor Silwa Claesson og tilknyttede Ola Henricsson, Jörgen Dimenenäs, Rune Romhed, Pedagogen, Gøteborg Universitet, Turid Skarre Aasebø og Ilmi Willbergh, Universitetet i Agder.

Høgskolen i Oslo (HIOA) Center for Professionsudvikling

Det forventes, at der etableres et forskningssamarbejde mellem Center for Professionsudvikling ved HIOA og forskningsprogrammet ’Professionsudvikling- og Uddannelsesforskning’ om forskning indenfor professionsudvikling. Programleder Susanne Dau har allerede kontakter på Høgskolen i Oslo, som der kan etableres et tættere forskningssamarbejde med.

Stockholm Universitet

Der har været foretaget studiebesøg på CeHum ved Stockholm Universitet i december 2015, hvor der er etableret kontakt i relation til et tættere forskningssamarbejde omkring fagdidaktik og professionsdidaktik. Kontakten er etableret gennem professor Kenneth Nordgren ved Universitet i Stockholm CeHUM og der er interesse fra også CeSam i relation til fremtidigt forskningssamarbejde relateret til didaktik og fagdidaktik samt udfordringer hermed. De begyndende initiatiaver opfølges der på i 2016.

Santa Barbara University i Californien

Der tages kontakt og aflægges studiebesøg april 2016 hos professor Tina Sloan, der forsker i lærerudvikling i forhold til formativ vurdering dvs. et certificeringssystem af kompetencer til underviseren i uddannelserne ved Santa Barbara University i Califonia.

Oxford Research Education

Der er begyndende initiativer om et tættere forsknings- og netværkssamarbejde med Oxford Research Education mellem forskningsprogrammet ‘Professionsudvikling og Uddannelsesforskning” på UCN og professor Therese Neirheim Hopfenbech fra Oxford Research Education.

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.