Viden i skolen - VIS

Viden er adgangsbilletten til aktiv samfundsdeltagelse og innovation i den offentlige sektor. Når ansvaret for udvikling af viden deles mellem kommuner og videninstitutioner, sikrer vi værdiskabelse

Gode faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer hos medarbejderne i skolen er en betingelse for elevernes tilegnelse af viden. Derfor prioriterer UCN de pædagogiske uddannelser højt. Kvalitet i disse uddannelser forudsætter også høj kvalitet i forskning om skole og de pædagogiske uddannelser. Det kræver desuden tæt og forpligtende samarbejde med den praksis, som aktiviteterne skal udfoldes i. Derfor vil UCN og forskningsprogrammet ”Professionsudvikling og uddannelsesforskning” i samarbejde med de Nordjyske Kommuner satse på forskning i skolen.

Baggrund

Viden om trivsel og læring går hånd i hånd, når vi i skoler arbejder på at gøre børnene så dygtige, som de kan. Det samme er tilfældet, når vi i forvaltninger og uddannelsesinstitutioner skaber rammerne for, at vi i Danmark har de bedste skoler, vi kan få. Aktuelle og fremtidige uddannelsesreformer gør det relevant at undersøge de faktorer i undervisningen, der kan sandsynliggøre et øget læringsudbytte. Der er begrænset praktisk og professionsorienteret viden om, hvordan forskellige undervisningsmetoder kan frembringe og sandsynliggøre et øget læringsudbytte.

Hvad er VIS?

VIS er en spektakulær fælles nordjysk indsats, som ikke findes magen til i Danmark. En indsats for en bedre skole, bedre overgange fra dagtilbud til skole til ungdomsuddannelse og bedre grund- og efter/videreuddannelse. VIS bliver et fælles initiativ, hvor de nordjyske skolers praksisviden og kommunale uddannelsesudvikling kan brydes med viden fra UCNs forskning.

Med VIS vil der skabes et nyt grundlag i Nordjylland for mere forskningsbaseret viden, der udvikler den forskningsinformerede praksis i skole, grunduddannelse og i efter - og videreuddannelse. Det enkle mål er, at ”flere skal lære mere og trives bedre”.

Hvad kan VIS?

VIS kan bidrage til fælles udvikling af ny viden, praksis og uddannelsesudvikling på tre niveauer:

 1. På praksisniveau, hvor lærere, pædagoger, lektorer, adjunkter, studerende forholder sig aktivt til læringsudbytte i undervisningen.
   
 2. På uddannelsesniveau, hvor forståelse af læringsudbytte bliver interessant, fordi man her udvikler og kender til, hvad der findes af viden på området.
   
 3. På forskningsniveau, hvor skoler, forvaltninger, UCN, universiteter og Center for Skoleforskning (DPU) sammen kan indgå i ph.d.-projekter, som rettes mod at producere ny forskningsbaseret viden, der kan styrke praksis i skoler og på UCNs uddannelser.

VIS kan som et kollektivt initiativ bidrage til en gensidig styrkelse af:

 • Undervisnings- og læringsstrategier (fx feedback, selvreguleret læring, synlig læring, målstyret undervisning)
 • Viden om god lærerpraksis og videnspredning (fx professionelle læringsfællesskaber, personlige og professionelle læringsnetværk PLN)
 • Specialundervisning og inklusion
 • Læringsledelse i skole (fx. Mindske den negative betydning af social baggrund, inklusion, klasseledelse)
 • Fag, fagdidaktik  og tværfaglighed i skolen  (fx udeskole, EUD10, understøttende undervisning, forenklede fælles mål)
Hvad skaber VIS?
 • Videnproducerende kommuner
 • Produktion af relevant data gennem ph.d. projekters undersøgelsesmetoder - til strategisk brug på både skole- og forvaltningsniveau
 • Produktion af ny og relevant viden med egne forskningsskoler som empirisk grundlag
 • Indflydelse på hvad der konkret skal forskes i så det kan være med til at understøtte kommunale mål og strategier
 • Opkvalificering af de kommunale konsulenter
 • Talentudvikling. Forskeruddannelse til kommunale konsulenter, lærere og pædagoger med kandidat eller Masteruddannelse.
 • Publicering af ph.d. projektets viden med afsæt i den kommunale praksis, hvor ph.d. projektet har sit genstandsfelt
 • Kvalificering af fremtidige kommunale projekter gennem at gøre brug af UCNs medarbejdere med Ph. d. grad
 • Adgang til nationale som international viden og forskningsresultater, som kan være vejledende for den fremtidige kurs i kommunerne
 • Kompetenceløft af de involverede medarbejdere og organisationer, som udgør praksisfeltet for ph.d. projektet.
Hvad bidrager UCN med?

UCN finansierer i samarbejde Aarhus Universitet, Center for Skoleforskning og de 11 nordjyske kommuner 5 Ph. d. stipendiater inden for satsningen. De 3 er ansat pr. 1/12 2017 og de sidste 2 ansættes pr. 1/3 2018.

Læreruddannelsen vil koble en betydelig del af uddannelsens forsknings- og udviklingsarbejde på de centrale temaer, som er i VIS, og vil ligeledes tone undervisernes kompetenceudvikling, så det bidrager til strategisk udvikling af vidensområderne i VIS

Hvem deltager i projektet?

Det overordnede ansvar for VIS ligger i en styregruppe, hvor der udpeges 1 repræsentant fra de medvirkende institutioner og organisationer samt en stipendiat. Det daglige ansvar har forskningsprogrammets docent. I tilknytning hertil har VIS koblet særlige ressource personer, der hver for sig er nationale eller internationale topforskere på hvert af deres områder med relevans for de prioriterede indsatser.

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk