Equity in education: Creating equal opportunities for learning at UCN   

En kritisk undersøgelse af undervisermuligheder for at skabe et fair og inkluderende læringsrum for ALLE studerende på UCN (danske og internationale studerende på differentierede vilkår)

Dette studie tager udgangspunkt i en aktionsbaseret tilgang, hvori der dannes et inkluderende rum for læring på UCN med fokus på underviseren som en vigtig forandringsagent. Argumentet, som studiet bygger på, er at en større retfærdig distribution (Equity) i uddannelse er midlet til skabelse af lige muligheder for alle studerende på UCN.

Begrebet ”Equity”

Begrebet ”Equity” i uddannelse skal forstås som at personlige eller sociale forhold såsom køn, etnisk oprindelse, familiebaggrund, samt nationalitet ikke bør ses som en forhindring for at opnå eget uddannelsespotentiale(OECD, 2012). Dette paradigme underbygges af en række internationale forskere og professioner, som argumenterer for, at underviserens omstillingsparathed bør ændres dramatisk, hvis disse skal kunne agere optimalt i det 21 århundrede (Cochran-Smith, et al., 2016).

Dette indebærer at undervisere fremadrettet kan arbejde mere effektivt og bæredygtigt med alle studerende, og især med studerende som traditionelt har været marginaliseret af uddannelsessystemet, sådan som der er indikationer for i de studier, som ligger til baggrund for dette projekt: at de internationale studerende på UCN er en marginaliseret gruppe (Simonsen, 2014; Miller & Zakaria, 2016; Cochran-Smith, et al., 2016).

Datagrundlag

Endvidere udfylder nærværende studie et hul i litteraturen, da der endnu ikke foreligger empiriske undersøgelser, som tager udgangspunkt i underviserens perspektiv, og som anerkender disse som magtfulde forandringsagenter i forhold til at skabe mere Equity over for alle studerende på UCN.

Datagrundlaget for dette studie skal så vidt muligt omfatte alle undervisere, der enten har eller har haft undervisning i de internationale klasser. Derudover kan evt. nøglepersoner fra andre dele af organisationen også blive draget ind i processen, samt studerende.

De forventede resultater fra dette projekt vil gavne de adskillige former for internationaliseringstiltag, som findes på UCN. Mere konkret håber vi studiet vil gavne underviser-studerende interaktioner med henblik på en mere ligeværdig uddannelse for ALLE studerende og undervisere på UCN.

Mere information

Læs mere om projektet Equity in education: Creating equal opportunities for learning at UCN i UC Viden

 

Hvem deltager i projektet?

Tanja Miller, docent
Pædagoguddannlesen
72690334
tnm@ucn.dk

Berit Elsebeth Simonsen, adjunkt
UCN Business Top-up uddannelser
72691406
besi@ucn.dk

Anne Lassen Zakaria, ph.d. og adjunkt
Eksport- og markedsføringsuddannelserne
72691413
alas@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling