Fællesskabende bevægelsesaktiviteter og inklusion af mennesker med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

Denne undersøgelse tager afsæt i et tidligere Forsknings- og udviklingsarbejde med titlen ”fællesskabende idrætspædagogik og livskvalitet hos mennesker med autismespektrumforstyrrelse”.

Undersøgelsen viste hvordan idrætsundervisning blev formidlet så mennesker med Aspergers syndrom henholdsvis overskred vanskeligheder ved autismen og indgik som inkluderede deltagere I de idrætslige fællesskaber. Resultaterne viste gavnlig effekt på en række områder som vedrørte udvikling af sociale kompetencer, positiv selvopfattelse og forbedret livskvalitet.

Formålet med en ny undersøgelse vil være at underbygge og udvide resultaterne af denne undersøgelse. Den nuværende undersøgelse er lavet i en institutionel specialkontekst ved Autismecenter Nord-Bo med fokus på holdidræt. Den nye undersøgelse tager udgangspunkt i en folkeskole med tilknyttet undervisningsafdeling for mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Her er udgangspunktet at der etableres ”legecirkler” hvor vi bringer elever sammen fra specialafdelingen og almenklasserne i mindre grupper. Aktiviteterne bliver tilrettelagt som forskellige bevægelseslege med et fællesskabende mål for øje. Den overordnede tanke er at børn og unge med autisme profiterer af at være i fællesskaber som er kropsligt forankrede og at aktiviteterne kan fremme positive social oplevelser.

En sådan ny undersøgelse vil kunne udsige noget om forskellen på de specialkontekstuelle rammer versus de almene. Spørgsmål som, hvordan socialiserer, skabes relationer og faciliteres livskvalitet i special- versus almenkontekst er mulige parametre for en komparativ analyse.

Udgangspunktet er praksisforskning med deltagerne betragtet som medforskere i et førstepersonsperspektiv, hvor teorien spiller sammen med praksis i en løbende udveksling. På makroplan vil der være tale om fokus-gruppeinterview og observation som udgangspunktet for praksisforskningstilgangen. Dette vil danne grundlag for, på mikroplan, at den nuværende undersøgelses resultater og teori kan bringes i spil med henblik på at udvikle og beskrive praksis.

Forskningsspørgsmål

Hvorvidt og hvordan henholdsvis reproducere og overskrider elever berørt af autisme vanskeligheder i idrætslige fællesskaber som forudsætning for in- og eksklusionsprocesser i skolegangen?

Læs mere om projektet i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Projektleder

Aske Glindvad Nørgaard, Adjunkt
Pædagoguddannelsen Hjørring
Tlf.: 72690711
ano@ucn.dk

Projektdeltagere udenfor UCN

Kim Christensen
Hjørring Specialskole

Inddragelse af studerende

Bachelorstuderende fra UCN Hjørring knyttet til Pædagog uddannelsen i perioden fra 30.03.17 – 31.06.17 vil deltage i et endnu ikke fastlag omfang. Den studerende bliver koblet til projektansvarlig som bachelor-vejleder. Eventuelt i en pilotundersøgelse af legecirkler med børn fra almene klasser og specialklasser. Det er tanken at dette arbejde vil kunne anvendes i det kommende setup og forskningsdesign i nærværende undersøgelse.