Fysisk aktivitet for borgere med psykiskelidelser i botilbud i Hjørring

Projektets formål er at belyse motivation og barriere for fysisk aktivitet hos unge voksne med psykiske lidelser, derudover belyses de ansattes motivation og barriere for at være rollemodeller og igangsættere af fysisk aktivitet hos målgruppen

I samfundet ses en stor stigning i antallet af unge voksne der får en psykisk lidelse. Personer med psykiske lidelser har en tendens til at være væsentlig mindre fysisk aktive med den konsekvens at de oftere får livsstilssygdomme og tidlig død. Derudover er det vist at personer med psykiske lidelser som er fysisk aktive kan afhjælpe eller reducere deres symptomer på deres psykiske lidelse og øge deres fysiske og psykiske velvære. En af de store udfordringer ved målgruppen er, at borgere med psykiske lidelser kan være svære at motivere til fysisk aktivitet. På nuværende tidspukt findes der begræsnet viden om målgruppens oplevelser af muligheder og barrier i fht fysisk aktivitet. Der er således behov for yderligere viden på dette område.

Projektet benytter semistrukturerede interviews, spørgeskemaerne SF-36, Warwick-Edinburgh Mental well-being scale (WEMWBS), physical activity scale (PAS).

Projektet er startet op i marts 2018 og forventes afsluttet i december 2018.

Samarbejde med praksis

Vi har gennem en samarbejdsaftale med Hjørring kommune etableret dette projekt. Samarbejdet er primært mellem leder af bostederne og ansatte ved de involverede bosteder. De ansatte ved bostederne, har som opgave at forsøge at implementere et øget fokus på fysisk aktivitet for beboerne i forsøgsperioden.

Inddragelse af studerende

I projektet indrages studerende til at transkribere interviews – på sigt ønskes der evt en tilkobling af en BA gruppe.

Læs om projektet i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Projektleder/projektansvarlig

Jørgen Bruun, lektor
Fysioterapeutuddannelsen
72690962
jbr@ucn.dk

Projektdeltagere

Signe Bech, Adjunkt, Msc i human fysiologi
Fysioterapeutuddannelsen