Fysisk aktivitet i dagtilbud for fysisk og psykisk handicappede

På verdensplan er der mere end en milliard mennesker med fysisk og psykisk handicap og flere af dem oplever væsentlige barrierer angående fysisk aktivitet.

Manglende fysisk aktivitet er generelt et alvorligt folkesundhedsproblem grundet de mange sundhedsmæssige konsekvenser heraf, men problemet anses som større hos mennesker med handicap. Studier fra USA, Canada og Norge har vist, at mennesker med handicap er mere fysisk inaktive end baggrundsbefolkningen og deres sundhedsvaner er ofte markant anderledes.  Desuden oplever mennesker med handicap både personlige og miljømæssige barrierer forbundet med deres handicap, som kan begrænse adgangen til fysiske aktiviteter.

Projektet har til formål at:

  1. udvikle
  2. implementere 
  3. evaluere målrettede fysiske aktiviteter til unge voksne med fysiske og psykiske handicap med henblik på at fremme sundheden og forebygge overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme. 

Metode

Projektet består af tre delstudier:

  1. I første delstudie udvikles målrettede fysiske aktiviteter dels gennem et litteraturstudie foretaget via systematiske søgninger i relevante databaser og dels gennem et fokusgruppe interview med ansatte på dagtilbuddet i Hjørring Kommune. Gennem de semistrukturer interviews vil det være muligt at få indsigt i hvad der motiverer brugerne til at være fysisk aktive, således at de fysiske aktiviteter kan udvikles og tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov.
     
  2. I andet delstudie implementeres de udviklede fysiske aktiviteter på dagtilbuddet. Træningsforløbet tilbydes til ca. 20 unge voksne med fysiske og psykiske handicap og vil blive ledt af ansatte på dagtilbuddet med støtte og vejledning fra Fysioterapeutuddannelsen UCN.  Forløbet vil have en varighed på 8-10 uger.
     
  3. Tredje delstudie udføres som et follow-up studie. Ved træningsforløbets start foretages baselinemålinger, der har til formål at vurdere deltagernes fysiske udgangspunkt med fx konditest, balancetest, vægtmåling, taljemåling, aktivitetstrackere  mm. Efter endt træningsforløb  foretages posttest med henblik på at vurdere effekten af træningsforløbet. Målingerne foretages ligeledes på en kontrolgruppe.

Forventede resultater

Gennem projektet forventes det, at der udvikles målrettede fysiske aktiviteter, der kan bidrage til at forebygge overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme samt fremme sundheden blandt fysiske og psykiske handicappede unge voksne. Desuden forventes det, at de målrettede fysisike aktiviteter vil fortsatte efter endt projektforløb, men drevet alene af de ansatte på dagtilbuddet. 

Inddragelse af studerende

Fysioterapeutstuderende på 7. semester indsamler data til brug i delstudie 3, som også anvendes i deres BA projekt.

Mere information

Læs mere om Fysisk aktivitet i dagtilbud for fysisk og psykisk handicappede i UC Viden.

Hvem deltager i projektet?

Projektleder/projektansvarlig

Anne-Mette Toft Dissing, lektor/ph.d. studerende
Fysioterapeutuddannelsen
72690955
atd@ucn.dk

Projektdeltagere fra UCN

Anna Emilie Livbjerg, adjunkt
Fysioterapeutuddannelsen

Luise Thygesen, fysioterapeutstuderende

Katrine Moisen Weinreich, fysioterapeutstuderende

Trine Gye Madsen, fysioterapeutstuderende

Projektdeltagere udenfor UCN

Kristine Reinholt Kjær
Aktivitets- og Samværstilbuddet
Hjørring Kommune

Lene Skovfoged
Aktivitets- og Samværstilbuddet
Hjørring Kommune