Samarbejdsorienteret Problemløsning og Plan B-samtaler

Samarbejdsorienteret Problemløsning (CPS) kan beskrives dels som en overordnet filosofi, en særlig tænkning knyttet til børn med udfordringer, og dels en konkret tilgang, der så at sige ’operationaliserer’ filosofien i kraft af de såkaldte Plan B-samtaler.

I disse år er folkeskolen underlagt mange forandringer. Kompleksiteten og kravene til elevers – og dermed også læreres og pædagogers – præstationer er på dagsordenen; bl.a. som følge af skolereformen og en ny læringsmålsdiskurs.

Koblingen mellem øget inklusion og krav om individuelt differentieret undervisning giver personalet oplevelsen af at mangle de rette værktøjer og kompetencer i forhold til at sikre den bedste udvikling og læring for det enkelte barn. Der synes imidlertid at mangle en strategi eller tilgang, der hjælper fagpersonalet til helt konkret at insistere på et børneperspektiv i forhold til børn som er i særlige vanskeligheder på grund af udfordrende adfærd, og i henhold til disse børneperspektiver at finde handlemuligheder og udvikle elevernes mestringsstrategier. CPS synes, i henhold til internationale forskningsresultater, netop at bidrage med og understøtte en sådan en kollaborativ førstepersons-tilgang.

Forskningsspørgsmål

Under forudsætning af, at der sker en implementering af CPS på Vejgaard Østre Skole, hvilken betydning har da arbejdet med Plan B-samtaler, i forhold til:

  • Dels elevernes oplevelse af mestring og trivsel
  • Dels i forhold til det pædagogiske personales oplevelse af håndterbarhed.

Forskningsspørgsmålet bygger på følgende antagelser:

  • At menneskers oplevelse af at være værdsat og respekteret forudsætter en grad af involvering i og inddragelse i de præmisser der har betydning for dets liv – og at samarbejde og inddragelse af børneperspektiver derfor er eftertragteligt i pædagogisk praksis (kilde til underbygning af denne antagelse kan eftersendes).
  • At øget oplevelse af mestring forudsættes at have betydning for elevens generelle trivsel i skolen.
  • At oplevelsen af større håndterbarhed grundet det pædagogiske personales opnåede kompetencer medfører et fald i antallet af konflikter, og dermed bidrager til oplevelsen af at lykkes bedre i sit arbejde.

Projektet gennemføres med udgangspunkt i praksisforskning, hvor projektdeltagerne betragtes som medforskere. Helt konkret betyder det, at metoden og dens forskellige elementer afprøves, udvikles og tilrettes ud fra de erfaringer, deltagerne gør sig i forløbet.

I det udvidede projekt ønskes endvidere at rette fokus mod implementering på Vejgaard Østre Skole som helhed. Dette med viden om at en vellykket implementeringsproces kræver en målrettet og aktiv understøttelse af processen.

Projektet er en videreførelse af pilotprojekt fra 2016 og forløber over 2017 med afslutning i foråret 2018.

Læs mere

Læs mere om projektet i UC Viden

Hvem deltager i projektet?

Projektleder

Mette Christensen Jensen, adjunkt
UCN act2learn Pædagogik
72690419
mjc@ucn.dk

projektdeltagere fra UCN

Pernille Hurup Larsen, adjunkt
act2learn

Projektdeltagere udenfor UCN

I projektet samarbejdes med Vejgaard Østre Skole (11 lærere og pædagoger). Endvidere foregår projektet i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes skoleforvaltning