Voksen-handicapområdet

UCN har valgt at satse på forskningen på voksen-handicapområdet. Det sker i tæt tilknytning til praksis, idet sloganet ”Nothing about us without us” forsøges omsat i forsknings- og undersøgelsesdesign, hvor et førstepersonsperspektiv prioriteres højt.

I 2017 vil der, i regi af forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed, blive udført et litteraturstudie for KL og SL i forbindelse med udbud af et større udviklingsprojekt vedr. god praksis og kvalitet i indsatsen over for borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser på botilbud og botilbudslignende boformer (Projekt Fremfærd).

Herudover igangsættes et lokalt forsknings- og udviklingsprojekt, som har til formål på baggrund af en belysning af eventuelle forforståelser af voksen-handicapfeltet at tilrettelægge en undervisning, som tager højde for eventuelle barrierer og fordomme i forhold til at vælge feltet og uddanne sig til /udvikle kompetencer og holdninger til at kunne indtage en professionel position rummende de værdier, som muliggør det gode møde.

Endelig arbejdes der på at realisere et projekt til kvalificering af det tværprofessionelle samarbejde på feltet i samarbejde med Senhjerneskadecenteret i Frederikshavn.

Baggrund for satsning på forskning i Voksne-handicapområde

Traditionelt udgør det såkaldte voksne-handicap-område en betydelig del af det professionsområde, som pædagoguddannelsen retter sig imod. Pædagogstuderende med specialisering inden for social- og specialpædagogik vil ofte have mulighed for at have deres praktik i voksen-handicapområdet. Der gælder f.eks. boformer og -tilbud, beskyttede værksteder, opgangsfællesskaber o.l.

Servicelovens betegnelser kan synes uklare og kan give associationer til psykiatriske lidelser, og både fysiske, sansemæssige og intellektuelle funktionsnedsættelser rummes i feltet. Uddannelsesbekendtgørelsens opdeling i børn og unge og personer synes også uklar. Kunne betegnelsen ”mennesker” ikke rumme dem alle?

At der således i rammesætning og italesættelsen af disse særligt udsatte grupper med forskellige funktionsnedsættelser er en række uklarheder suppleres af, at mange studerende ikke har noget kendskab til disse målgrupper, og de studerende kan derfor være usikre på valg af praktik og foretage fravalg pga. manglende viden.

Desværre hjælpes de ikke på vej af en forskningstradition inden for dette særlige pædagogiske område. I Danmark er forskningen på handicapfeltet uhyre sparsom. Til trods for FN’s Handicapkonvention om ikke-diskrimination og om sikring af uddannede til området kan f.eks. gruppen af udviklingshæmmede ses som næsten usynlige i både lovgivning, i uddannelsessammenhæng og generelt i mediebilledet og i vores bevidsthed.

 

Hvem deltager i projektet?

Britta Kusk Nørgaard, Lektor og ph.d.
Pædagoguddannelsen i Aalborg
Tlf.: 72690510
bkn@ucn.dk

Britta Nørgaard har arbejdet med området i sit ph.d.-projekt:

Anerkendelsesfravær og opmærksomhedskunst.
- En fænomenologisk undersøgelse af mødet mellem den voksne borger med intellektuel funktionsnedsættelse og den professionelle.

Link til ph.d.-projektet: Anerkendelsesfravær og opmærksomhedskunst

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling