Gå til hoved indhold

Formålet med begrebsrammen Fundamentals of Care er at skabe fokus på vigtigheden af at yde en situationsorienteret og personcentreret sygepleje, der imødekommer patienters behov for sygepleje på en kompetent, respektfuld, personlig og empatisk måde.

Forskningen på området bidrager til og understøtter et veletableret formaliseret tværinstitutionelt forskningssamarbejde mellem seks sundhedsfaglige institutioner i Nordjylland i form af Program Fundamentals of Care. Derudover indtager UCN en toneangivende rolle ift. praksisnær forskning, som retter sig mod borgere, sundhedsprofessionelle, ledere, studerende og undervisere.

Arbejdet konsoliderer UCN som en væsentlig bidragsyder til såvel den nationale som internationale forskning i Fundamentals of Care, herunder særligt ift. det uddannelsesmæssige perspektiv.

På sygeplejerskeuddannelsen fokuseres specifikt på Fundamentals of Care i:

  • Professionsudvikling
  • Uddannelsesudvikling
  • Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen

For alle tre fokusområder gør det sig gældende, at der arbejdes med at udvikle og evidensbasere sygepleje mhp. at styrke såvel sygeplejestuderende som sygeplejerskers kompetencer i at udøve reflekteret sygepleje.

Projekt

LEDENDE SYGEPLEJERSKERS UNDERSTØTTELSE AF FUNDAMENTAL CARE

Formålet med projektet var at undersøge ledende sygeplejerskers perspektiv på deres rolle i forhold til at understøtte sygeplejersker i at yde sygepleje af høj kvalitet. Projektet er et kvalitativt studie guidet af principperne indenfor interpretive description. Én-og-tredive sygeplejefaglige ledere fra tre offentligt finansierede hospitaler i Australien, Danmark og New Zealand deltog i gruppeinterviews for at diskutere, hvordan de understøtter den ydede sygepleje i deres afsnit.

Projekt

STUDERENDES ANVENDELSE AF FUNDAMENTALS OF CARE

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan sygeplejestuderende opfatter og anvender begrebsrammen Fundamentals of Care i casebaseret arbejde i sygeplejerskeuddannelsen. Derudover var formålet at beskrive faktorer, som har indflydelse på opfattelser og brug af rammen. Projektet er et fokuseret etnografisk studie, hvor data er indsamlet ved hjælp af deltagerobservationer, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews. Sygeplejestuderende på 5. semester og deres vejledere indgår som informanter.

Projekt

OVERGANG FRA STUDERENDE TIL NYUDDANNET

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge overgangen fra studerende til nyuddannet sygeplejerske med et særligt fokus på at udføre sygepleje for og med patienter og begrebsrammen Fundamentals of Care’s anvendelighed. Projektet består af 3 delstudier, der bl.a. fokuserer på at opsummere eksisterende viden om nyuddannede sygeplejerskers erfaringer med at udføre sygepleje samt undersøge, hvordan kontekstuelle faktorer og kulturelle mønstre påvirker danske nyuddannede sygeplejerskers udførelse af sygepleje.

Læs mere om Fundamentals of Care

Strategi
Strategi

Forskningsstrategien for Fundamentals of Care er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, UCN, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Regionshospital Nordjylland.

Internationalt netværk
Internationalt netværk

UCN er founding member i det internationale netværk International Learning Collaborative med fokus på Fundamentals of Care.

Bogudgivelse
Bogudgivelse

FUNDAMENTALS OF CARE: Klinik, ledelse, uddannelse er den første samlede præsentation af begrebsrammen på dansk i bogform - med bidrag bl.a. fra forskere på UCN.

Kontakt

Siri Lygum Voldbjerg

Lektor

E-mail:
slv@ucn.dk
Telefon:
72691082

Maiken Holm Kaldal

Lektor

E-mail:
mak@ucn.dk
Telefon:
72691091