Specialuddannelsen i anæstesi

Uddannelsen giver dig de fornødne kundskaber og tekniske færdigheder til at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske

Gennem anæstesiuddannelsen uddanner du dig til sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og kvalificerer dig til at varetage funktionsområdet.

Funktionsområde

Funktionsområdet for den specialuddannede sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje indebærer varetagelse af:

 • Klinisk anæstesiologisk sygepleje.
 • Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning.
 • Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Funktionen indebærer at yde sygepleje til patienter præ-, per- og postanæstetisk, integreret og koordineret med viden og færdigheder fra det anæstesiologiske fagområde, herunder at:

 • Forberede/medvirke ved fysiske og psykiske forberedelser af patienter til anæstesi.
 • Observere og støtte patienter under anæstesi.
 • Administrere anæstesi ud fra anæstesilægens ordinationer eller efter anæstesiafsnittets retningslinjer.
 • Behandle evt. komplikationer under anæstesi i samråd med anæstesilæge.
 • Evaluere anæstesiforløb.
 • Medvirke ved kontrol og vedligeholdelse af specialapparatur.
 • Observere, pleje og kontrollere patienter postanæstetisk samt administrere den postoperative smertebehandling.
 • Sikre sufficient dokumentation af observation, pleje og behandling.
 • Medvirke til at skabe kontinuitet og helhed i patientforløb.
 • Medvirke i den anæstesiologiske smertebehandlingsindsats.
 • Deltage i patienttransport indenfor og imellem sygehuse.
 • Deltage i akutfunktion indenfor og udenfor sygehuset.
 • Initiere og medvirke til udvikling af den anæstesiologiske sygepleje.
 • Supervisere og vejlede sygeplejersker under uddannelse.
 • Medvirke i den fortløbende kvalitetsudvikling af pleje- og behandlingsprogrammer.
 • Deltage i afdelingens øvrige uddannelsesopgaver, internt og eksternt.
 • Samarbejde tværfagligt i afdelingen og sygehuset i øvrigt samt med samarbejdende sygehuse om anæstesiologisk service.

Uddannelsen har en udstrækning på 2 år, hvoraf de første 6 måneder er at betragte som en introduktion til uddannelsen.

Introduktionsperiode

Formålet med introduktionsperioden er, at du:

 • Ÿ Gradvis indføres i det anæstesiologiske speciale.
 • Ÿ Indlærer basal viden indenfor det anæstesiologiske speciale.
 • Ÿ Gradvis optrænes i basale færdigheder i det anæstesiologiske speciale.
 • Ÿ Vurderer egen interesse i at påbegynde specialuddannelsen.
 • Ÿ Bliver vurderet i forhold til egnethed til at påbegynde specialuddannelsen.

Under introduktionsperioden skal du være ansat i et anæstesiafsnit.

Forløbet afsluttes med en individuel evaluering og bedømmelse, som giver dig adgang til det egentlige uddannelsesforløb.

I første del af uddannelsen er teoretisk undervisning og uddannelse i klinisk praksis koblet tæt sammen. Den kliniske del foregår på godkendt basis anæstesiafsnit i Region Nordjylland og den teoretiske del foregår ved UCN act2learn. Mellem modulerne arbejder du med sygeplejefaglige problemstillinger og opgaver, du støder på i din kliniske praksis.

Uddannelsens første del afsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

På uddannelsens anden del er det læringsmæssige fokus skærpet på læring i klinisk praksis og du vil i denne periode være i praktik, i forskellige godkendte anæstesiafsnit samt i et opvågningsafsnit.

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende skriftlig opgave, hvori du arbejder systematisk med en klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra den anæstesiologiske kliniske praksis.

Hvad arbejder vi med på uddannelsens teoriforløb?

På uddannelsens teoretiske forløb indgår en lang række temaer, som er helt centrale for din forståelse af patientens aktuelle tilstand og forandringer i forbindelse med anæstesi og operation. Temaerne er centrale for, at du får den nødvendige viden og indsigt til at kunne forstå, handle og vurdere i komplekse situationer i praksis.

Det drejer sig specifikt om følgende temaer:

 • Centralnervesystemet
 • Respiration og kredsløb
 • Præoperativ vurdering
 • Anæstesiapparatur
 • Monitorering
 • Forberedelse til anæstesi
 • Farmakologi
 • Væske- og blodkomponentterapi
 • Klinisk anæstesi og lejring
 • Anæstesi til patienter med specielle medicinske lidelser og gravide kvinder
 • Anæstesi til børn og ældre
 • Anæstesi til ambulant kirurgi
 • Anæstesi til specielle procedurer
 • Observation, pleje og behandling i opvågningsfasen
 • Per- og postoperative komplikationer og utilsigtede hændelser 
 • Legale aspekter, etik
 • Akut anæstesiologisk assistance og patienttransport 
 • Dokumentation og kvalitetsudvikling

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have mindst 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske fra ansættelse i sygehusafdeling(er)  samt 6 måneders introduktionsansættelse på godkendt anæstesiafdeling.

Derudover:

 • Skal du have en dansk autorisation som sygeplejerske
 • På tilfredsstillende vis havde gennemgået en 6 måneders introduktionsperiode på fuld tid på et godkendt anæstesiafsnit. Der skal foreligge en skriftlig evaluering fra introduktionsperioden.
 • Være ansat som sygeplejerske i Region Nordjylland på en 2-årig kontrakt i et godkendt anæstesiafsnit.  

Ønsker du oplysninger om optagelse på specialeuddannelsen til anæstesiuddannelsen, kontakt uddannelsesleder i Region Nordjylland Karina Løvendahl Dybbro på k.dybbro@rn.dk.

Uddannelsesordning og regelgrundlag

Læs om uddannelsesordning og regelgrundlag på specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Lone Meldgaard
Lektor

72 69 12 39
lom@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik