ICDP

ICDP (International Child Development Programme) er et internationalt forebyggelsesprogram rettet mod pædagoger, lærere og andre professionelle relationskompetencer, med henblik på at optimere udsatte børn og unges udviklingsbetingelser i dagtilbud og skole

Centralt for ICDP er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner - forløbet tager udgangspunkt i barnets kulturelt betingede ressourcer.

Udviklingen af barnets biologiske, psykosociale og mentale potentiale afhænger af kvaliteten, af relationer til betydningsfulde andre. Det er med udgangspunkt i denne viden og med fokus på de ressourcer, der er i disse forhold, at ICDP Danmark arbejder på at fremme børn og unges sundhed og udvikling.

ICDP er udformet af to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Kartsen Hundeide. ICDP-programmet anvendes over hele Skandinavien.

Oplysningspligt vedr. personoplysninger

Her kan du læse om oplysningspligt vedr. personoplysninger i ICDP.

ICDP's uddannelser

Vi tilbyder certificerede kurser af forskellig længde og omfang med afsæt i ICDP-tænkningen. Alle vores tilbud sigter mod at udvikle pædagoger, lærere og andre professionelles relationskompetencer.

Vi har over årene afholdt mange kurser i ICDP Relations- og ressourceorienteret pædagogik for sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, både inden for almenpædagogik og social- og specialpædagogik.

Også psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og socialrådgivere fra Familieafdelingen har deltaget i kurserne.

 • ICDP niveau 1
 • ICDP niveau 2
 • ICDP niveau 3

Læs mere om uddannelsesniveauerne nedenfor.

Uddannelsesniveauer

ICDP niveau 1

Formål

At give pædagoger, lærere og andre professionelle (fx psykologer, sundhedsplejersker m.fl.):

 • en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde

 • en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil

 • en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold deres samspil med børn, unge forældre og kolleger. Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav: Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde

Indhold

Uddannelsen består af:

 • Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling

 • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil

 • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på uddannelsen arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge. Praksisnetværk kan deltage i uddannelsen, som foregår ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback og ved anvendelse af logbog. Efter uddannelsen udstedes et diplom.

ICDP niveau 2

Formål

 • at udvikle vejlederpersonens relationskompetence

 • at udvikle deltagernes metodisk/didaktiske viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til andre pædagoger og læreres samspil med børn, unge, forældre og kolleger

 • at kvalificere vejlederne til at deltage i uddannelse af pædagoger, lærere m.fl. ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv

Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav:

Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde Mulighed for at vejlede kolleger eller andre pædagoger eller lærere Har gennemført certificeret uddannelse i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik (niveau 1).

Indhold

Uddannelsen består af

 • Interaktionsorienterede teorier (niveau 2)

 • Vejledningsteori – herunder sensitiveringsprincipper

 • Fokus på rammebetingelser (organisations- og lovgivningsperspektiv) for udvikling af relationskompetence

 • Metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos pædagoger, lærere m.fl.

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne vil deltagerne på uddannelsen skulle gennemføre et eller flere praksisprojekter, hvor der arbejdes med kolleger eller andre pædagoger eller læreres relationskompetence. Efter uddannelsen udstedes diplom.

ICDP niveau 3 - træneruddannelse

Formål

ICDP niveau 3 uddannelsen kvalificerer dig til at uddanne andre i ICDP uddannelsen niveau 1 og 2 indenfor egen organisation. Som ICDP træner forpligtiger du dig til at efterleve aftalerne i ICDP International vedrørende trænervirksomhed.

Uddannelsen til niveau 3 består af to dele, såvel forløb på niveau 1 som på niveau 2, og varigheden vil derfor have en varighed af minimum 1 år.

Formålet med uddannelsen er: ”At uddanne andre til at udvikle egne og andres relations kompetence”.

Læringsmål

 • viden om ICDP programmets teoretiske grundlag
 • viden om ICPD programmets didaktiske grundlag, dvs. viden om læring & sensitivering, facilitering af læring, aktivering af deltagere, formidlingsstrategier
 • viden om gruppedynamiske processer, rammebetingelser og implementeringsprincipper
 • færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre de 6 undervisningsgange på ICDP programmets niveau 1 og 2, herunder at formidle ICDP programmets teoretiske grundlag, støtte refleksive processer og vejlede i selviagttagelse, kollegial feedback og videoanalyse
 • færdigheder i at udvikle personligt undervisningsmateriale til henholdsvis ICDP niveau 1 og 2, dvs. billeder, videoklip, opgaver, historier, eksempler
 • færdigheder i at analysere og evaluere egen undervisningspraksis gennem logbogsnotater, checklister og videoanalyser af undervisningssituationer

For at blive godkendt som ICDP træner

For at blive godkendt som ICDP træner skal du udarbejde en skriftlig rapport, der dokumenterer dit arbejde med uddannelsens læringsmål.  I rapporten skal der indgå perspektiver på egne styrker og udviklingspotentialer samt refleksioner over ICDP programmets fremadrettede anvendelse i dit fagområde. Endvidere skal du ved hjælp af videoklip dokumentere dine trænerfærdigheder gennem inddragelse af de syv sensitiveringsprincipper.

Uddannelsens omfang

Uddannelsen består af i alt 72 lektioner og strækker sig over et år med efterfølgende supervision og indeholder:

 • undervisningsdage
 • supervision
 • vejledning på skriftlig opgave
 • 8 lektioner over 2 år til supervision efter uddannelsesforløbet

Du skal påregne tid til at mellem undervisningsgangene og i egen praksis til gennemførelse af 6 undervisningsgange på henholdsvis niveau 1 og niveau 2 på en gruppe af minimum 5 personer

Hvem kan tage uddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • have gennemført ICDP uddannelse på niveau 1 og 2
 • have gennemført selvstændige ICDP vejledningsforløb á mindst 5 mødegange med minimum 2 enkeltpersoner og 2 grupper
 • have en gruppe i egen praksis på min. 5 personer, som ønsker uddannelse på ICDP niveau 1/ niveau  
Supplerende ICDP-uddannelser

Tag næste skridt og udvid din 'værktøjskasse'.

Har du været på ICDP-uddannelse og er du optaget af ICDP og tænker du på, hvordan du kan kvalificere dine kompetencer til hverdagen?

Underviserne i ICDP-kompetenceteamet på UCN act2learn har udviklet kurser, du kan deltage i som et supplement til den viden og de kompetencer, du allerede har opnået dels gennem din ICDP-uddannelse og dels i din daglige pædagogiske praksis.

Ledelse og implementering

Dette forløb henvender sig til jer, som ønsker at denne relations- og ressourceorienterede tænkning skal blive et integreret element i institutionens hverdag - i samspillet med børn, kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere.

Se mere om forløbet her.

Forældrevejledning

Vil du have indblik i at etablere og udvikle et vejledningsforløb med forældre i udsatte positioner?

Her kan du læse om kurset.

Forældresamarbejde

Hvordan kan du etablere, fastholde og udvikle en relations- og ressourceorienteret tilgang til forældre?

Læs om forløbet her.

Videofeedback

Vil du kvalificere dine kompetencer til at kunne udføre og lede feedbackprocesser?

Læs mere om forløbet her.

Teorien bag ICDP

Vil du indføres i de teorier og de normative aspekter som ICDP er baseret på, og få et dybere indblik i tankerne bag?

Læs om forløbet her.

Opfølgning af ICDP-uddannelse niveau 1

Måske er dine erfaringer, oplevelser og bevidsthed om samspilstemaer af forskellige årsager gledet i baggrunden.

Du kan læse om forløbet her.

Opfølgning af ICDP-uddannelse niveau 2

Måske er dine erfaringer, at vejledningsopgaverne er trængt lidt i baggrunden, grundet andre arbejdsopgaver.

Læs her om du vil deltage i forløbet.

Forløb for ledige

Er du ledig kan du kontakte dit jobkonsulent for at høre, om du kan blive godkendt til at deltage i forløbet.

Forløbet er godkendt på den Regionale positivliste.

Her kan du tilmelde dig forløbet.

 

 

 

ICDP's aktiviteter

Uddannelses- og udviklingsaktiviteter med fokus på de nære professionelle (dagplejeren, pædagogen, læreren med flere), der drager omsorg for barnet i samarbejde med forældrene, bidrager til at realisere ICDP Danmarks formål.

Uddannelses- og udviklingsopgaver

Vi tilbyder certificerede ICDP-uddannelser indenfor alle relationsprofessioner som eksempelvis dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger i forskellige typer institutioner, lærere, psykologer, socialrådgivere.

Uddannelsen foregår på forskellige niveauer:

 • Niveau 1 - Fokus på egen relationskompetence
 • Niveau 2 - Fokus på vejlederrollen
 • Niveau 3 - Fokus på trænerrollen

Vi har mangeårige erfaringer med at sammensætte udviklingsforløb på både overordnet kommunalt plan og institutionsplan for enkelte eller skoler og institutter.

Vi afholder ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv temaaftener eller foredrag for forældre og andre forskellige grupper af voksne som arbejder med børn/voksne eksempelvis: præster, spejdere, sygeplejersker, talepædagoger, speciallærere, AKT-lærere, ansatte i psykiatrien, familieafdelinger, sundhedsplejersker.

Vi tilbyder endvidere supervision ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv og har eksempelvis erfaringer med at arbejde med plejefamilier, efterskoler, behandlingsinstitutioner, social-pædagogiske opholdssteder, familieafdelinger, hospice, psykologer, ansatte på misbrugscentre.

Evaluering af ICDP i praksis

Læs om hvordan en relations- og ressourceorienteret tilgang kan gøre en forskel for forældres kontakt og tilknytning til barnet.

Evalueringen er gennemført i efteråret 2014 for Børnefamiliehuset i Kolding Kommune og UCN act2learn.

Læs evalueringsrapporten.

ICDP-programmets otte samspilstemaer

De otte samspilstemaer kan anvendes som grundlag for samtale, refleksion over og analyse af, hvordan de kommer til udtryk i din egen praksis. Samspilstemaerne er således ikke ”regler” men basale elementer i det udviklingsstøttende og vejledende samspil.

Omsorg for børn/ unge indeholder tre elementer:

 • emotionel tryghed,
 • vejledning, som fremmer barnets viden om og forståelse af den verden, de lever i samt
 • støtte til at tilegne sig den selvkontrol og de sociale færdigheder, som kræves for at være aktive deltagere i fællesskabet

ICDP-programmets 3 dialoger indeholder disse elementer

I Den emotionelle dialog er fokus på omsorg som emotionel bekræftende og anerkendende kommunikation. Den kærlige omsorg, hvor man tilskriver barnets væren, oplevelser, følelser og handlinger værdi, mening og begribelighed, er grundlæggende og understøtter udviklingen af tryghed, tillid til andre mennesker og omverdenen, selvværd og selvtillid.

Den meningsskabende dialog retter opmærksomheden mod aktiv deltagelse i barnets læreprocesser og udforskning af omverdenen. Det handler om vejledning og støtte i forhold til barnets sproglige, begrebsmæssige og kognitive udvikling gennem støtte til fokusering, fastholdelse og fordybelse i barnets tilegnelsesproces.

I den guidende/vejledende dialog hjælpes barnet til at udvikle selvkontrol, reflektere, få overblik over situationer, se konsekvensen af sine handlinger og derigennem opleve mestring. Derved guides og vejledes barnet til at forstå og handle empatisk og reflekteret i problemløsningssituationer og i fællesskaber.

Nedenfor kan du læse mere om de otte samspilstemaer.

ICDP-programmets otte samspilstemaer

Tema 1 - Vis positive følelser – vis, at du er glad for barnet/ den unge

Følelsen af at være elsket og værdifuld for sine nærmeste er afgørende for barnets oplevelse af tryghed, tilknytning og tillid til omverdenen og sig selv. Derfor er det vigtigt, at omsorgsgiveren signalerer, at vedkommende er følelsesmæssig tilgængelig, og har positive forventninger til mødet med barnet. Det er samtidig vigtigt at omsorgsgiveren sensitivt intoner sig til barnets situation og integritet.

 Det kan f.eks. ske gennem at:

 • tilbyde glædesfyldte ansigt-til-ansigt kontakter,
 • opsøge fysisk nærhed
 • smile
 • tale med venligt tonefald og blødt stemmeleje
 • give kærlig berøring

Tema 2 - Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ

For at udvikle selvfølelse, selvværd og tro på egen formåen er det vigtigt, at omsorgsgiveren er nysgerrig og lydhør overfor det,  barnet tænker og føler, og giver barnet mulighed for at lade disse ønsker, tanker og følelser komme til udtryk. Det er samtidig vigtig for barnet at modtage en reaktion på disse udtryk.

Barnets initiativer er spørgsmål, blik, handlinger og følelsesudtryk, og initiativerne udtrykker barnets hensigter, behov og planer. For at kunne ”svare” barnet er det vigtigt at være meget opmærksom på disse initiativer og justere sine svar, så de er tilpasset den sammenhæng og følelsesmæssige tilstand, som barnet er i.

At følge initiativ betyder ikke, at man altid skal lade barnet bestemme, men at man skal give tid og lade barnets initiativer komme til udtryk, være opmærksom, vente og reagere afstemt på dem.

Det kan f.eks. ske gennem at:

 • spejle barnets følelser
 • benævne/ sætte ord på barnets initiativer
 • gentage barnets udsagn
 • dele barnets opmærksomhedsfokus
 • give tid

Tema 3 - Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at igangsætte en ”følelsesmæssig samtale”

Dette tema handler om tilstedeværelsen af en dialog, hvor rytme og følelser er synkroniserede, og hvor man etablerer et samvær, som opbygger fortrolighed. Man er begge aktive bidragydere, viser følelser og taler om personlige og følelsesmæssige emner. Herigennem udvikles kendskab til egne og andres indre tilstande, og man oplever at kunne dele og få sprog for følelsesmæssige oplevelser. Dette understøtter udviklingen af empati, gensidighed og oplevelse af fællesskab.

Dette kan f.eks. ske gennem at:

 • spørge åbent og nysgerrigt ind til følelsesmæssige emner og emner, barnet er optaget af
 • give indlevende gensvar på barnets udspil (affektivt afstemning)

Tema 4 - Vis anerkendelse og giv ros for det, barnet kan

I et inkluderende miljø er det vigtigt at omsorgsgiveren viser positiv interesse, nysgerrighed overfor og påskønnelse af barnet – dets tanker, følelser og handlinger og den meningsfuldhed, der ligger bag barnets ytringer. Det er ligeledes vigtigt at give positiv energi til barnets evner, præstationer og færdigheder gennem ros samt værdsættelse af barnets intentioner og handlinger.

Gennem anerkendelse og ros understøttes barnets udvikling af selvværd og selvtillid, og gennem den sociale bekræftelse kan barnet føle sig inkluderet i fællesskabet og møde andre med anerkendelse og respekt

Dette kan f.eks. ske gennem at:

 • give tid og opmærksomhed til det, barnet er optaget af
 • udvise nærvær
 • bekræfte barnets følelser, tanker og handlinger
 • påskønne barnets handlinger og intentioner
 • rose barnet for det nye det kan og det, barnet forsøger at gøre

Tema 5 - Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne

For at understøtte udvikling af en viljestyret opmærksomhed, en oplevelse af fælles tilhørsforhold samt interesse for omverdenen skal barnet inddrages i en aktiv proces, hvor der skabes og fastholdes fælles opmærksomhed om samme objekt/emne. Det danner basis for oplevelse af kontakt, en fælles meningsfuld kommunikation og læring.

Processen kan etableres både ved at omsorgsgiver tilpasser sig til det, barnet er optaget af (en opmærksomhedsjusterende strategi) eller, omsorgsgiver påkalder sig barnets opmærksomhed (opmærksomhedspåkaldende strategi). Den sidstnævnte strategi skal bruges med omtanke, da den kan opleves forstyrrende og distraherende især hos små børn.

Dette kan f.eks. ske gennem at:

 • fokusere sin opmærksomhed på det, barnet er opmærksom på
 • benævne og beskrive det barnet er opmærksom på
 • skærme barnet mod distraherende elementer – skabe ro i krop og rum
 • pirre til barnets nysgerrighed ved at bruge stemme og krop til at rette barnets opmærksomhed mod et fælles fokus (f.eks. vise eller sige Se her…)

Tema 6 - Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme

Det er afgørende for barnets sproglige udvikling, motivation og lyst til læring og udforskning af omverdenen, at omsorgsgiver viser positive følelser og entusiasme i forhold til det, man har fælles opmærksomhed på samt benævner, demonstrerer og fremhæver egenskaber ved det fælles objekt.

Når omsorgsgiver således med sin entusiasme formidler mening til barnet ud fra barnets opmærksomhedsfokus, oplevelser og fortolkninger af omverdenen og hverdagssituationer, gøres det ukendte kendt, og det understøtter oplevelsen af omverdenen som betydningsfuld, meningsfuld og vigtig. Barnet ledes ind i en fælles sproglig meningsverden, som kan deles med andre.

Samspillet får karakter af flow og fordybelse, og derved understøttes barnets hukommelse, begrebsdannelse, oplevelse af mening og selvværd.

Det kan f.eks. ske gennem at:

 • vise interesse, glæde og begejstring kropsligt og sprogligt for det, der opleves sammen
 • støtte barnets egne formuleringer om oplevelserne
 • beskrive de fælles oplevelser
 • sætte ord på egenskaber ved genstande og fænomener

Tema 7 - Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet

Gennem forklaringer, fortællinger, spørgsmål og hypoteser bringes barnet ud over den foreliggende her-og-nu situation og bygger yderligere bro mellem det kendte og det ukendte. Disse udvidelser kan både have en logisk-analytisk tilgang og en narrativ-dramatisk tilgang.

Gennem udvidelserne stimuleres barnet til udforskende tilgange over for muligheder og sammenhænge. Tilgangene kan være både analytiske, innovative, refleksive og kreative. Endvidere kan vanskellige oplevelser gøres kendte og forståelige, hvilket er en støtte til mestring og giver følelsen af tryghed, kontrol og sammenhæng.

Det kan f.eks. ske gennem at:

 • foretage sammenligninger (f.eks. det er ligesom….)
 • understøtte årsagsforklaringer (f.eks.der er fordi….)
 • klassificere (f.eks. lave over/underbegreber)
 • dramatisere (teater/rollespil)
 • fortællinger (f.eks. eventyr, livshistorier)
 • stille undersøgende spørgsmål

Tema 8 - Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen

Barnet har brug for guidning og vejledning til at opøve evnen til selvkontrol. Det er således vigtigt, at barnet får hjælp til at reflektere, få overblik over en situation og se konsekvenserne af sin adfærd. Derved får barnet mulighed for at udvikle kontrollerede handlestategier, opleve mestring og  får kompetencer til at indgå i inkluderende samspil. Gennem vejledt samspil får barnet tryghed, det tilegner sig kulturens normer og værdier, og det får mulighed for selvstændigt at planlægge og regulere dets behovstilfredsstillelse, følelser og adfærd i et respektfuldt og empatisk samspil med omgivelserne.

Dette kan ske gennem fire delelementer: trin for trin planlægning, gradueret støtte, situationsregulering og positiv grænsesætning.

Trin-for-trin planlægning kan f.eks. ske gennem at:

 • skabe overblik gennem tydelig opstart og afslutning
 • tilrettelægge situationen så den indbyder til at gøre ”det rigtige”
 • lægge en plan for opgavens gennemførelse
 • opdele opgaven i overskuelige delopgaver
 • hjælpe med at opstille klare og realistiske mål
 • hjælpe barnet med at fastholde opgavens mål

Gradueret støtte kan f.eks. ske gennem at:

 • give udfordring der ligger lige uden for barnets aktuelle færdigheder – d.v.s. afstemme opgavens (læringsopgave, praktiske og fysiske aktiviteter eller sociale udfordringer)sværhedsgrad efter barnets færdigheder
 • give netop den støtte som barnet har brug for – uden at tage initiativet fra barnet
 • gradvist trække hjælpen tilbage i den udstrækning barnet selv mestrer opgaven

Situationsregulering kan f.eks. ske gennem at:

 • skabe et forudsigeligt og trygt miljø gennem at tilrettelægge faste, forståelige og håndterbare hverdagsrutiner
 • tilrettelægge situationer så den understøtter barnets kompetencer og indbyder til den ønskelige adfærd
 • bruge egen kreativitet til at ændre på situationer, der skaber uhensigtsmæssige samspil

Positiv grænsesætning:

 • fastholde en venlig og respektfuld dialog, hvor der lyttes til barnets motiver og oplevelser
 • fortælle tydeligt hvad barnet kan og skal gøre
 • samtale og forhandle med barnet om muligheder og regler
 • give forklaringer når regler præsenteres
 • give positiv opmærksomhed, sætte ord og forklaringer på, når barnet udfører en hensigtsmæssig social adfærd
 • give forklaringer når adfærd korrigeres og give tydelige positive alternativer
 • rette opmærksomhed på offerets lidelse og tydeliggør, hvordan barnets adfærd har fremkaldt offerets ubehag
Vil du vide mere om ICDP

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser
hho@ucnact2learn.dk
Telefonnr. 7269 1731

 

Viden og netværk

De mange ICDP-aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige giver mulighed for videndeling til berigelse af praksis. Her finder du links og litteratur om ICDP både i teori og praksis.

Moduler3 moduler
02.01.2023
 
Aalborg SØ
UCN act2learn
18.01.2023
 
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring