ICDP certificerede institutioner

Intro

ICDP certificerede institutioner arbejder helhedsorienteret omkring alle børn og unges trivsel, udvikling, deltagelse i fællesskaber, læring og sundhed. ICDP Programmet har sine rødder i Den Relations og Ressourceorienterede Pædagogik. Formålet med en certificering af jeres institution er, at medarbejderne får særlige kompetencer til at indgå i positive relationer til børnene, forældrene og hinanden, og dermed medvirker til et udviklingsfremmende miljø for alle i institutionen. Et samlet og fælles fokus på ICDP vil medføre positive kulturforandringer; mere arbejdsglæde, mere inklusion og større trivsel blandt børn, unge, voksne og forældre. ICDP vil således være med til at understøtte et grundlæggende ´mindset´ i institutionen; et anerkendende børne- og menneskesyn.  

ICDP bygger på observation af eget samspil samt 8 centrale samspilstemaer, som er fundamentale i barnets/den unges udvikling. Med kendskab til samspilstemaer og bevidsthed om sin egen måde at indgå i relationer med børn/unge på, kan de voksne støtte børnene/de unge mere fokuseret og på rette vej.

Erfaringerne fra vores samarbejdspartnere i andre nordiske lande, hvor man allerede er begyndt at arbejde med certificeringsinstitutioner, viser, at institutionerne vil opleve mere inklusion, da de voksne får en fælles skærpet opmærksomhed på at se alle børn/de unges potentialer. Endvidere får institutionen et fælles fagligt sprog. Institutionen kan dermed tilrettelægge praksis på måder, hvor alle børn/unge bliver mødt positivt og derved bliver en del af fællesskabet.

Organisering

For at blive en ICDP certificeret institution kræver det en særlig organisering; Alle medarbejdere skal kvalificeres og deltage i kompetenceudvikling; alle skal kende til observationsmetoder og de 8 samspilstemaer. Lederne skal kvalificeres i hvordan man implementerer og fastholder ICDP i institutionen.  Der uddannes endvidere ressourcepersoner, som får kompetencer i at vejlede kollegaer omkring deres samspil med fokusbørn/personer. Sådan en helhedsindsats har stor betydning i at skabe kulturforandringer, samt at bibringe og fastholde et generelt udviklingsfremmende miljø i institutionen.

Organiseringen har en grundform, som medfører en målrettet indsats. Denne kan justeres ud fra institutionens egne mål og rammer. Grundformen tager sig ud på følgende måde;

 

  • ICDP intro for hele institutionen

Der introduceres til de vigtigste elementer i ICDP. Medarbejderne bliver forberedt på hvordan de igennem ICDP uddannelsen kommer til at arbejde med en skærpet opmærksomhed ift. at fremme en anerkendende kultur i institutionen; hvor hvert enkelt medarbejder kommer til at arbejde med sig selv, hinanden, børn og forældre.  

Et udvidet personalemøde, en pædagogisk lørdag eller lignende hvor hele institutionen kan samles. Det anbefales at denne placeres ca. 1-2 måneder før opstart af kurset.

  • ICDP niveau 1 for pædagogerne; ”At arbejde med egne relationskompetencer”

Formålet med denne uddannelse er, at give en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde. Endvidere arbejdes med at give udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med børn, unge, forældre og kolleger. 

6 undervisningsgange á 6 timer med mellemliggende observations- og refleksionsopgaver i praksis. Forløbet varer ca. 5 måneder.

  • ICDP niveau 1 kursus for medhjælpere; ”At arbejde med egne relationskompetencer”

Deltagerne opnår en begyndende udvidet kompetence med hensyn til at iagttage, beskrive og analyse eget samspil med børn og unge.

3 undervisningsgange á 6 timer med mellemliggende observations og refleksionsopgaver i praksis. Forløbet varer ca. 2-3 måneder.

  • ICDP niveau 2 for pædagoger, som ønsker at vejlede; ”Hvordan vejleder du kollegaer og forældre”

Formålet med dette uddannelsesforløb er, at udvikle vejlederpersonens relationskompetencer. Endvidere, at udvikle deltagernes metodisk/didaktiske viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til kollegers samspil med børn, unge, forældre og kolleger.

6 undervisningsgange á 6 timer med mellemliggende observations og refleksionsopgaver samt øvelser i praksis. Niveau 2 skal tages efter bestået certificering på niveau 1. Forløbet varer ca. 5 måneder.

  • ICDP kursus for ledere; ”Implementering af ICDP”

Der introduceres til nogle af kerneværdierne i ICDP. Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og øvelser i ledergruppen. En del af ledernes uddannelse bliver, at lederne skal lave en plan for hvordan ICDP hænger sammen med institutionens værdiggrundlag samt en plan for fastholdelse af ICDP institutionen. Lederne får til opgave, at fremlægge denne plan for deres medarbejdere.

3 undervisningsgange á 6 timer med mellemliggende opgaver og øvelser, som retter sig imod gode implementeringspraksisser. Forløbet varer ca. 2 - 3 måneder.

Lederne kommer på deres uddannelse i starten af forløbet Dvs. samtidigt med at det pædagogiske personale starter på deres ICDP niveau 1. Lederne kan også starte på deres ICDP uddannelse før det pædagogiske personale kommer på deres uddannelse.

  • ICDP opsamling for hele institutionen; ”Hvordan ´lever´ ICDP i institutionen?”

Hvilke tegn er der på den positive kulturforandring og hvordan arbejder vi med ICDP fremadrettet? Deling af de gode fortællinger.

Et udvidet personalemøde, en pædagogisk lørdag eller lignende hvor hele institutionen kan samles. Det anbefales, at denne placeres ca. 1-2 måneder efter afslutning af kurset.

  • ICDP kursus Brush up for medarbejdere, som allerede har en ICDP uddannelse.

Måske er der medarbejdere i institutionen, som allerede har en ICDP uddannelse.

For de medarbejdere tilbydes et kursus, hvor ICDP programmet bliver genopfrisket.

Der arbejdes med de udvalgte ICDP redskaber, som resten af medarbejderne i institutionen arbejder med i deres ICDP certificeringer.

2-3 undervisningsdage á 6 timer med mellemliggende observations og refleksionsopgaver samt øvelser i praksis. Brush up kurset er placeret samtidig med at de øvrige medarbejdere får deres ICDP uddannelser. Uddannelsen varer ca. 2- 3 måneder.

Nysgerrig?

Skriv eller ring til ICDP konsulenterne og få en snak om dit/jeres behov og tanker. ICDP konsulenterne kan sammen med jer tilrettelægge forløbet så det bliver tilpasset jeres mål og rammer. På den baggrund sættes der en pris. Se kontakt info her på siden.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING