Relations-og ressourceorienteret pædagogik i Ældreomsorgen

Mellemmenneskelig kontakt i form af nærhed og kommunikation er uanset alder af afgørende betydning for livskvalitet, trivsel og oplevelse af mening i livet

Mange ældre medborgere har få og skrøbelige relationer til deres familie og bekendte,og de er således helt afhængig af kvaliteten af den relation,der tilbydes fra personalets sidefor at fastholde en værdig og meningsfuld hverdag.

Arbejdet indenfor ældreområdet kræver derfor en høj grad af relationskompetence, hvor medarbejderen tager ansvar for at tilbyde etværdig, anerkendende, udforskende og udfordrendesamspil meddet enkelte menneske.

ICDP-programmet tilbyder gennem 8 samspilstemaer en ramme for beskrivelse, analyse og refleksion over samspillet mellem den ældreborgerog personalet. Der tages afsæt i de vellykkede samspil og de gyldne øjeblikke, medarbejderen oplever i hverdagens konkrete praksis –uden dog at være problemfornægtende og strategisk/instrumentel.Gennem vejledt bevidstgørelse af egen positive samspilspraksis understøttes medarbejderens indlevelse og empati, og dermed øges kvaliteten af relationerne.

Mødet med svækkelse,alderdomog kulturelle opfattelser af ældrekan indebære eksistentielle og følelsesmæssige udfordringer for omsorgspersonen, idet man konfronteres med forfald,negative forventninger,svækkelse og død. Disse udfordringer kan gøre det vanskelligt at fastholde en anerkendende og positiv tilgang til den ældremedborger. Derfor er det afgørende, at der udvikles et kollegialt fællesskab, hvor der reflekteres ressourceorienteret over egen praksis og hvor man styrker udviklingen og bevidstgørelse af egen relationskompetence.Gennem kursetstilrettelæggelse med høj grad af egenativitet og refleksionsfællesskaber skabes et fagligt løft,og en større arbejdsglædefor den enkelte og blandt kolleger.

Hvad kan UCN act2learn tilbyde?

I act2learn kan vi -med afsæt i ICDP-tænkningen -tilbyde kurser af forskellig længde og omfang, der alle har sigte mod at udvikle professionelles relationskompetence. Fælles for kurserne/uddannelsesforløbene er en aktiv deltagerinddragelse og kollegialt refleksionsfællesskab.

Vi kan f.eks. tilbyde:

 • Oplæg af 3-timers varighed
 • Temadag
 • Kursusdage med en eller flere opfølgningsdage
 • Certificerede uddannelsesforløb niveau 1 og 2Certificeret

Uddannelse i Relations-og Ressourceorienterede pædagogik

ICDP Niveau 1

Fokus på egen relationskompetence.
Hvordan er dit samspil med den ældre?

Formål

 • At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations-og ressourceorienterede pædagogiske arbejde
 • At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil.
 • At give deltagerne udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med de ældre medborgereog kolleger

Indhold

 • Interaktionsorienterede teorier fra psykologisuppleret med sociologi og filosofi
 • Iagttagelse, beskrivelse og analyse og samspil
 • en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

ICDP Niveau 2

Fokus på at arbejde med at udvikle andres relationskompetence
Hvordan vejleder du kolleger og medarbejdere?

Formål

 • At udvikle vejlederpersonens relationskompetence
 • At udvikle deltagernes metodisk/didaktiske viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til personalets samspil med ældre, pårørende og kolleger

Indhold

 • Metodik og praksiserfaringer med at udvikle relationskompetence hos kolleger er det primære i kurset.
 • Derudover:•Interaktionsorienterede teorier (Niveau 2)
 • Vejledningsteori-herunder sensitiveringsprincipperne
 • Fokus på rammebetingelser (organisations-og lovgivningsperspektiv) for udvikling af relationskompetence
 • Metoder til udvikling af relationskompetence hos personalet

Kontakt

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring