ICDP niveau 2

Børn og unge i udsatte positioner har brug for at blive mødt af relationskompetente voksne

At være lærer eller pædagog på et socialt tilbud, kan være en krævende opgave, der stiller krav om en høj grad af relationskompetence hos den professionelle.

På UCN act2learn arbejder vi med at udvikle de professionelles relationskompetence. Vi udbyder Certificerede Uddannelser i Relations- og Ressourceorienteret Pædagogik på to niveauer.

Niveau 1: Udvikling af den professionelles egen relationskompetence.

Niveau 2: Udvikling af vejledningsfærdigheder. F.eks. at kunne understøtte en kollegas relationsarbejde med en ung.

Baggrund

I flere år har der været et fald i antallet af anbragte børn, det synes dog stagneret til 14.100 anbragte børn i 2016. Ikke desto mindre synes der grund til at være optaget af, hvordan de anbragte børn og unge støttes i deres udvikling og trivsel.

Af SFI’s forløbsundersøgelser fremgår det, at anbragte børn og unger på flere parametre er dårligere stillede end jævnaldrende ikke anbragte børn og unge.

I 2017 har SFI udgivet en publikation om anbragte børn og unges trivsel. I den bliver det særligt fremhævet, at ganske høje andele af institutionsanbragte børn og unge, som føler sig mindre trygge på deres anbringelsessted. Endvidere findes det påfaldende, at institutionsanbragte børn og unge i noget mindre grad end børn i plejefamilier oplever at have personlig frihed og medbestemmelse i hverdagen.

Anbragte børn og unge har hyppigere erfaringer med fysisk og psykisk vold og misbrug, end andre børn og som følge deraf har de nogle dybtliggende vanskeligheder ift. at indgå i nære relationer, at regulere sig selv følelsesmæssigt og håndtere stress.

For at de kan gøre sig positive erfaringer og udvikling mestringsstrategier eller helt nye strategier, kræver det at de mødes af relationskompetente omsorgsgivere, hvor de oplever en tryg og tillidsfuld kontakt, som kan vejlede og støtte dem i forhold til personlige og faglige spørgsmål.

ICDP – Relations og ressourceorienteret pædagogik

Hvad kan UCN tilbyde?

I UCN act2learn Pædagogik kan vi med afsæt i ICDP – tænkningen tilbyde kurser af forskellig længde og omfang, der alle har sigte mod at udvikle professionelles relationskompetencer.

Vi kan f.eks. tilbyde

  • Oplæg af min. 3-timers varighed
  • Kursusdage med en eller flere opfølgningsdage
  • Certificerede uddannelsesforløb
  • Supervision af enkelt personer eller personalegrupper

ICDP Certificerede uddannelse i Relationspædagogik

Uddannelsen består af to dele: Niveau 1, hvor der arbejdes med egen relationskompetence.

Niveau 2, hvor der arbejdes med udvikling af andres relatonskompetence.
Optagelse på niveau 2 forudsætter gennemført uddannelse på niveau 1.

ICDP niveau 2

Hvordan vejleder du kolleger og eventuelt forældre?

Formål

Formålet med dette uddannelsesforløb er at udvikle vejlederpersonens relationskompetence, så de udvikler en metodisk /didaktisk viden, som gør dem i stand til at igangsætte og fastholde læreprocesser i forhold til andre pædagoger og læreres samspil med unge, forældre og kolleger. Endvidere kvalificeres vejledere til at deltage i uddannelse af nære professionelle ud fra et relations – og ressourceorienteret perspektiv.

Indhold

  • Interaktionsorienterede teorier (niveau 2)
  • Vejledningsteori – herunder sensitiveringsprincipper
  • Fokus på rammebetingelser (organisations – og lovgivningsperspektiv) for udvikling af relationskompetence
  • Metodik og praksiserfaring med at udvikle relationskompetence hos professionelle

Undervisningsform

Uddannelsesforløbet på begge uddannelser foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsgange af 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på uddannelsen arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med unge. Praksisnetværk kan deltage i uddannelsen, som foregår ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega – og videofeedback og ved anvendelse af logbog. Efter uddannelsen udstedes et diplom.

 

 

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 dage

Start
07.08.2018

Slut
11.12.2018

Tilmeldingsfrist
01.07.2018

Tidspunkt
7.8 + 4.9 + 25.9 + 23.10 + 20.11 + 11.12

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING

Karen Marie Juhl Nielsen
Partnerskabskonsulent

72 69 17 52
kjn@ucnact2learn.dk

SALG OG UDVIKLING