Specialpædagogisk basisuddannelse (SPB)

SPB er til dig, som ønsker at få en teoretisk og praksisrettet indføring i specialpædagogikkens metoder, vilkår, kerneområder og dilemmaer.

Uddannelsen handler om, hvordan specialpædagogikken koblet med pædagogiske, didaktiske og metodiske perspektiver kan danne ramme om bestræbelser på at skabe de bedst mulige betingelser for deltagelse for alle børn og unge.

Specialpædagogik handler om at tilrettelægge læringsmiljøet på en måde, så det bedst muligt understøtter de enkelte børn og unges muligheder og potentiale for læring, trivsel og udvikling. Alle børn har forskellige behov i forhold til de krav og forventninger, der kendetegner en inkluderende skole. På den specialpædagogiske basisuddannelse vil du få viden og kompetencer i forhold til at tilrettelægge og gennemføre fleksible og inkluderende aktiviteter og læreprocesser.

Opbygning

Undervisningsgangene vil omhandle følgende temaer:

Børn og unge i komplicerede læringssituationer - viden om forskellige former for udviklingsforstyrrelser
 • Børn med diagnoser <–> børn i vanskeligheder 
 • Diagnoserne Autismespektrumsforstyrrelser og ADHD        
 • Nye diagnosekriterier   
 • Forskellige handicapforståelser, normalitet og afvigelse    
 • Eksekutive vanskeligheder        
 • AKT (adfærd, kontakt og trivsel)      
 • Neuropædagogik, specialpædagogik, TEACCH, struktureret pædagogik – metoder og redskaber  
 • Social træning – forskellige ideer og redskaber
 • Mentalisering     
 • Stress, sårbarhed og udadreagerende adfærd  
 • Neuropædagogiske kompasser
 • Anerkendende samtaler med børn og unge – forskellige metoder og redskaber    
 • Læring, motivation og mestringsforventninger
 • Narrativ teori og sprogets betydning  
Fællesskaber, læreprocesser og didaktik
 • Fællesskabets betydning for læring og udvikling – fællesskabende didaktikker
 • Kooperative og kollaborative læreprocesser
 • Klasseledelse og didaktik
 • Pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til en inkluderende praksis
At samarbejde om en differentierende og inkluderende indsats
 • Forældresamarbejde – forskellige perspektiver
 • Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde
 • Kommunikation – metoder og redskaber
 • Samarbejde om at skabe fleksible inkluderende læringsmiljøer
 • Organisatoriske perspektiver: Inkluderende kultur, inkluderende strategier, inkluderende praksis

Uddannelsen er inspireret af den pædagogiske diplomuddannelse, og vil være en blanding af oplæg, dialog, videndeling og arbejde med deltagernes egne praksisproblemstillinger.

Videre muligheder

SPB giver mulighed for optagelse på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD). Når du har gennemført og fået godkendt den specialpædagogiske basisuddannelse, har du mulighed for at søge om optagelse på det pædagogiske diplommodul Social- kognitive udviklingsfortyrrelser, under uddannelsesretningen Specialpædagogik.

I forbindelse med optagelsen udarbejder du en skriftlig eksamensopgave, som opfylder de krav, der stilles i studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse. Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen.

Hvis dette har interesse skal du tilkøbe en vejlednings- og eksamenspakke, som koster kr. 3.500,00.

Kontakt

Specialkonsulent Christina Dellgren Knudsen på tlf. 72 69 18 13 eller på cdk@ucn.dk.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring