Neuropsykologi og neuropædagogik

Er du lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsarbejder, eller har du anden faglig uddannelse og arbejder inden for det pædagogiske og specialpædagogiske område, så er uddannelsesforløbet inden for neuropsykologi- og pædagogik noget for dig

Fagene Neuropsykologi og Neuropædagogik er to valgmoduler inden for voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik. Forløbet består af to selvstændige valgmoduler, som vi anbefaler, at du tager som ét samlet forløb.

Forløbets indhold

Neuropsykologi og neuropædagogik bygger på viden om hjernen og sammenhænge i forhold til de handlinger, som mennesket foretager. Det betyder, at der arbejdes med fokus på koblingen mellem vidensområder som neurologi, psykologi, pædagogik, læring og didaktik. Målet er, at du som studerende bliver rustet til at udvikle dit arbejde – både i forhold til målsætning, tiltag, dokumentation og evaluering.

Forløbet giver viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser, der har betydning for borgerens læring og trivsel. Vi lægger vægt på, at det neuropsykologiske og neuropædagogiske arbejde er koblet til den daglige praksis, så du kan bruge din nye viden til konkrete ændringer i dit arbejde.

Neuropsykologi

Neuropsykologi er baseret på viden om, hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer udvikling, adfærd og tænkning. Det pædagogiske og specialpædagogiske arbejde skal tilpasses til den enkelte borger og dennes ressourcer og udfordringer. Modulet giver dig viden og konkrete handlemåder, der gør dig i stand til at løfte denne opgave på baggrund af viden om neuropsykologi.

Dit udbytte

 • ny viden om det pædagogiske og specialpædagogiske område i et neuropsykologisk perspektiv - hele tiden med dit erhverv som pejlemærke
 • kompetencer i at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere dit arbejde, så du kan medvirke til at udvikle pædagogikken i forhold til udvikling af borgerens trivsel og livskompetencer
 • evnen til at vurdere behovet for en tidlig indsats

Valgmodulets indhold

 • Psykologiske teorier til belysning af individuelle udfordringer, funktionsnedsættelser og handicap med fokus på kognition og emotionspsykologi
 • Forholdet mellem kognition, emotion, krop og motivation
 • Individuelle faktorer der har betydning for læring og udvikling med fokus på neuropsykologiens fokusområder; vågenhed, perception, kognition, emotioner, motorik og adfærd.
 • Neuropsykologiske faktorers betydning for personlig og faglig læring og udvikling
 • Stress i relation til menneskers livsvilkår

Neuropædagogik

Neuropædagogik er inspireret af neurovidenskabelig forskning. Gennem iagttagelser og analyse kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Med udgangspunkt i neuropædagogikken lærer borgeren at trække på sine stærke sider, mens andre personer skal kompensere for de svage områder ved hjælp af blandt andet ændrede rutiner og strukturer. Det handler om den måde, vi er sammen på, og målet er mestring, udvikling og ikke mindst øget livskvalitet.

Dit udbytte

 • Kompetencer i at omsætte neuropædagogikken til konkrete arbejdsmetoder i dit pædagogiske virke
 • Forståelse for neuropædagogiske perspektiver i forhold til sanseintegration
 • Viden til at vurdere pædagogiske og specialpædagogiske tiltag i forhold til neuropædagogiske og neuropsykologiske perspektiver
 • Viden om diagnosers betydning for læring, herunder vurdering af medicinerings indflydelse

Valgmodulets indhold

 • Hjernens og nervesystemets funktion
 • Sanseintegration
 • Diagnoser som f.eks. ADHD, autisme, psykisk udviklingshæmning etc.
 • Medicin og betydningen for hjernens funktion
 • Lærings-og implementeringsprocesser i et neuropædagogiske perspektiv
 • Dokumentation og evaluering af det neuropædagogiske arbejde

Det anbefales, at den studerende har kendskab til neuropsykologi - eksempelvis gennem valgmodulet Neuropsykologi.

Målgruppe

Valgmodulerne i neuropsykologi og neuropædagogik henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med det pædagogiske og specialpædagogiske område. Det kan være inden for vejledning, undervisning og anden pædagogisk bistand af borgere i alle aldersgrupper. Eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsarbejdere og andre med faglig uddannelse og arbejde inden for det pædagogiske felt.

Forløbets opbygning

Forløbet er sammensat af to valgmoduler. Hvert valgmodul består af 2 uger á 5 dage. Mellem de to undervisningsuger er der indlagt en obligatorisk opgave, der tager udgangspunkt i den enkeltes praksis. 

Det er et kompetencegivende forløb under voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik, hvilket betyder, at godkendelse af den afsluttende opgave giver 10 ECTS point pr. valgmodul, svarende til akademiniveau.

Download litteraturliste (PDF).

Supplér med en eksamen på diplomniveau

Hvis du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring, har du mulighed for at tilkøbe en eksamenspakke i diplommodulet Neuropsykologi og neuropædagogik á 4000,00 kr.
Tilmelding kan ske her -Husk at vedlægge dokumentation.

Eksamen vil kunne indgå i en samlet pædagogisk diplomuddannelsen.
Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Vil du vide mere om realkompetencevurdering, er du velkommen til at kontakte os. 

Opsummering

Pris
kr. 19.400,00 momsfri

Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN
OBS! Prisen for hold der starter i 2021 er 20.200,-

Sted
Odense Kommunes Uddannelsescenter,
Schacksgade 39
5000 Odense C

Omfang
Forløbet er sammensat af to valgmoduler. Hvert valgmodul består af 2 uger á 5 dage.

Point
20 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Start
14.09.2020

Slut
19.03.2021

Tilmeldingsfrist
07.09.2020

Tidspunkt
Odense 15 - Uge 38, 45 2020, uge 4, 11 2021

Start
12.04.2021

Slut
16.10.2021

Tilmeldingsfrist
05.04.2021

Tidspunkt
Odense - Uge 15, 22, 34, 41 2021

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter