Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektret)

Der sættes fokus på udvikling, læring, mestring, kommunikation og relationer med udgangspunkt i den enkeltes daglige praksis, endvidere arbejdes der med nyere implementeringsredskaber for at kvalificere det pædagogiske arbejde med mennesker med særlige behov

Dette kompetencegivende suppleringsmodul (10 ECTS point) er et fleksibelt undervisningstilbud i specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Fokus er at få viden om og kompetencer til, at omsætte nyere forskning til pædagogiske strategier i praksisfeltet. Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov, og som ønsker en indsigt i den nyeste viden på området.

Mål

At du som studerende:

  • har en grundlæggende viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel; herunder udvikling af eksekutive funktioner, opmærksomhedsfunktioner og social-kognitive funktioner
  • har viden om forskellige former for og årsager til udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser
  • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser i et kompenserende og innovativt perspektiv
  • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Centrale indholdselementer vil være

  • Hvad er årsagen til lidelsen? Afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder / diagnoser, herunder udbredelse, årsags-forhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer
  • Relevante teorier og forskningsresultater om gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Udviklingsforstyrrelser set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde
  • Vanskeligheder med sprog, socialt samspil og forestillingsevne
  • Behandling af børn og unge med specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Et gunstigt læringsmiljø for unge og voksne med specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser med fokus på specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler.

Varighed

Uddannelsen afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i 2 uger med 25 lektioner pr. uge. Der vil mellem de to undervisningsuger blive stillet krav om løsning af en hjemmeopgave, der afslutningsvis skal godkendes af under-viserne på uddannelsen.

Organisering og struktur

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes praksis, med henblik på at kunne igangsætte udviklings- og forandringsprocesser. Der arbejdes i studiegrupper, med henblik på at skabe mulighedsbetingelser for erfarings-udveksling, idégenerering og videndeling. Der skal i selvstudieperioden, mellem de to uddannelsesuger, arbejdes med et konkret udviklingsprojekt, der er forankret i den enkeltes daglige praksis, derfor må den studerende være indstillet på litteraturlæsning og skriftlige arbejder.

Studieordning

Hvis du vil vide mere om uddannelsens ramme, kan du læse i Studieordning for Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik (PDF),  eller tillæg studieordningen - specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (PDF).

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Kontakt for pris.
Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
Uddannelsen afvikles over en 8 ugers periode med undervisning i 2 uger med 25 lektioner pr. uge.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter