Voldsforebyggelse, neuropædagogik og low arousal

Fokus på udvikling af kompetencer set i forhold til det specialpædagogiske arbejde med udsatte borgere i et neuropædagogisk perspektiv

Neuropædagogik og low arousal

Neuropædagogik og low arousal er et valgmodul indenfor Voksenunderviseruddannelsen med Specialpædagogik. Der er på dette valgmodul fokus på udvikling af kompetencer set i forhold til det specialpædagogiske arbejde med udsatte borgere i et neuropædagogisk perspektiv.

Valgmodulet består af 10 dage indenfor Voksenunderviseruddannelsen i Specialpædagogik. Modulet er kompetencegivende (10 ECTS point). Der kan søges SVU til medarbejdere, med en kortere uddannelse. Endvidere er der mulighed for at søge midler hos den Kommunale Kompetencefond, hvis man er medlem af BUPL, SL og FOA.

Deltagerforudsætninger

Valgmodulet i neuropædagogik og low arousal henvender sig til professionelle med kendskab til det specialpædagogiske område, samt erfaring indenfor arbejdet med borgere med særlige behov.

Formål

Med udgangspunkt i borgerens livshistorie, hverdagsliv og netværk er formålet:

 • At de studerende indføres i og tilegner sig sammenhængende praktisk, erhvervsrettet og teoretisk viden om det specialpædagogiske område.

 • At de studerende erhverver viden og kundskaber om borgere med særlige behov med fokus på sundhedsfremme, diagnoser, trivsel og mestring.

 • At styrke helhedstænkningen og ressourcesynet i det specialpædagogiske arbejdsfelt med henblik på at udvikle sammenhænge og nye vinkler på indsatsen i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Læringsmål

 • Med udgangspunkt i kognitiv, emotionel og kognitiv neurovidenskab, at kunne observere borgeren, og inddrage denne viden i tilrettelæggelsen af det specialpædagogiske arbejde. I dette arbejde tages der udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, samt refleksion over betydningen af egen adfærd i samspillet med borgeren.

 • Forståelse for og vurdering af den neuropædagogiske refleksion og ressourceafdækning som et redskab i det specialpædagogiske arbejde, herunder inddragelse af en neuropædagogisk tilgang baseret på bl.a. low arousal, som et redskab i det specialpædagogiske arbejde.

 • Viden om, forståelse for og vurdering af neuropædagogiske tiltag med udgangspunkt i neurovidenskabelige forskning set i forhold til sanseintegration.

 • Viden om og forståelse for diagnosers betydning set i forhold til læring hos borgere med særlige behov, herunder forståelse for og vurdering af medicinering og dennes indflydelse.

 • Udvikling af kompetencer til planlægning, gennemførelse og evaluering af specialpædagogisk bistand med henblik på, at tilrettelægge en specialpædagogisk praksis og implementere nye arbejdsmetoder i et neuropædagogisk perspektiv.

Indhold 

Neuropædagogik og low arousal bygger på en neurovidenskabelige forskning set i forhold til adfærd. Dette betyder, at der arbejdes med fokus på koblingen mellem neurologi, psykologi, filosofi, sociologi, specialpædagogik og didaktik set i forhold til, hvorfor det enkelte menneske gør, som det gør, siger som det siger. Dette for at øge forståelsen for de handlinger, der sker i hverdagen, så den studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle specialpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Med udgangspunkt i livshistoriefortælling og på baggrund af iagttagelser, kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Målet er at beskrive, hvad borgeren kan, men også hvordan funktionen udføres, så det tydeliggøres, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er dysfunktionelle. Hverdagen tilrettelægges på måder, der giver borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svagere områder. Derved undgås at konfrontere borgeren med dennes uformåenhed.

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, hvilket betyder, at viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser er et centralt omdrejningspunkt. Dette med henblik på, at få en forståelse for og reflektere over betydningen egen adfærd i samspillet med borgeren.

Neuropædagogikken har fokus på at koble det, der sker i konkrete situationer mellem mennesker, i forhold til det, der sker i hjernen, samt hvilken betydning det har, at blive mødt og forstået. Et centralt omdrejningspunkt i neuropædagogikken er at kvalificere kommunikationen, udvikle mestringsevnen og bevare livsduelighed.

Faglige temaer

 • Arbejde med livshistoriefortællinger

 • Hjernens og nervesystemets funktion

 • Sanseintegration

 • Neuropædagogik og neuropsykologi

 • Diagnoser, f.eks. ADHD, autisme, psykisk udviklingshæmning etc.

 • Strukturgentagelser, hvor beboernes dagligdag er genkendelig og forudsigelig med henblik på at udvikle rutiner der er nedskrevet.

 • Medicin og dennes betydningen for hjernens funktion

 • Evaluering af det neuropædagogiske arbejde

 • Kommunikative perspektiver på samarbejdsrelationer, pårørende, og at fremlægge og drøfte en borgersag med team

Temaerne kan justeres set i forhold til målgruppe og i dialog med de studerende.


Voldsforebyggelse

Relevant for specialpædagogisk arbejde.

Med udgangspunkt i de studerende daglige praksis er formålet

 • At de studerende kan håndtere udadreagerende adfærd og voldssituationer, der kan opstå i arbejdet med borgeren, ud fra gældende regler og lovgivning.

 • At de studerende kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i arbejdet med den udad reagerende borger, både i forbindelse med og efter den voldelige adfærd.

 • At de studerende kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende.

 • At de studerende har indsigt i borgerens baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet.

 • At de studerende kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en evt. voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen.

Indhold

 • Forståelse for kroppens naturlige reaktionsmønster i forhold til det neuropædagogiske, Kamp-Flugt –Frys reaktion, tidligere erfaringer, omgivelser m.m.

 • Fysiske øvelser i selvbeskyttelse mod slag, skub, træk, greb m.m., der tager udgangspunkt i low arousal og bygger på kroppens naturlige reaktionsmønster.

 • Teori med udgangspunkt i model for handlemuligheder i den fysiske konflikt.

 • Teori i forhold til evaluering og forebyggelse af konflikter med udgangspunkt i RRR modellen og model for konfliktcyklus.

 • Indsigt i den enkelte medarbejders grænser, og sparring omkring dennes betydningen for tilgangen til borgeren og samarbejdet med kollegaerne.

 • Øvelse i samarbejde i konfliktsituationer. En forståelse af de forskellige roller/opgaver der opstår i konflikterne, samt hvordan man støtter og hjælper hinanden til at opnå en synergi effekt.

 • Indblik i hvordan vi arbejder aktivt med registreringerne fra tidligere konflikter, kan analysere på dem og skabe en forebyggende indsats.

 • Teori og praktiske øvelser i forståelse af balance/ubalance, kropsholdning og de signaler der sendes til borgeren i konfliktsituationerne. Indsigt i egne signaler og kropslige udtryk i en presset situation, samt betydningen af disse. Eskalerende/deeskalerende.

 • Teori og praktiske øvelser i positionering. Hvordan udnyttes omgivelserne til at opnå den maksimale effekt af positionering i konflikterne.

 • Fysiske øvelser i at flytte/guide en borger fra et sted til et andet. Fysiske øvelser i at flytte en borger alene eller i samarbejde.

 • Scenarietræning. Medarbejderne får afprøvet verbale og fysiske færdigheder i en kunstig konflikt, og derved oparbejdes praktisk erfaring risikofrit for dem selv og borgeren.

Struktur

Der vil blive stillet krav om opgaveløsning i forbindelse med uddannelsen. Opgaverne tager udgangspunkt i den enkeltes praksis, derfor skal den studerende være ansat i en specialpædagogisk praksis. Opgaverne vil være et vigtigt element i uddannelsen til refleksion over egen praksis, og er obligatoriske at udarbejde. Opgaverne skal godkendes af tildelt vejleder.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Kontakt for pris.
Alle undervisere er fra Professionhøjskolen UCN.

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
10 dage med neuropædagogik og low arousal - 5 dage med voldsforebyggelse

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Der er ingen krav om uddannelsesniveau for at gennemføre modulet, men du skal have erhvervserfaring inden for det pædagogiske eller specialpædagogiske område, så du kan tage udgangspunkt i din daglige praksis i forbindelse med uddannelsen.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter