Afgangsprojekt

Modulet sætter fokus på den studerendes arbejde med et selvvalgt emne og problemstilling

Emnet skal knyttes til uddannelsens indhold, herunder eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område, og inddrage teorier og metoder, som den studerende har mødt under sit studieforløb. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Uddannelsesinstitutionen skal godkende projektets tema og problemformulering.

Afgangsprojektet er kendetegnet ved at:

 • Være uddannelsens afsluttende prøve, hvor den studerende gennem det skriftlige projekt og et mundtlig forsvar skal demonstrere opnåelse af at uddannelsens mål for læringsudbytte
 • Den studerende således skal dokumentere sin evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål
 • Emnet for afgangsprojektet formuleres inden for centrale dele af uddannelsens faglige område og på en måde, så et bredt spektrum af uddannelsens såvel obligatoriske som valgfrie fag inddrages

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående.

 Viden:

 • Har teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser, pædagogik og vejledning i friluftsliv og i forhold til forskellige målgrupper
 • Har viden om uddannelses- og samfundsmæssige forhold og problemstillinger i forhold til friluftsaktiviteter og friluftsliv
 • Har forståelse for brug af faglige begreber og metoder i relation til vejledning i friluftsliv og de opgaver, der udspringer heraf

Færdigheder:

 • Kan anvende friluftsvejledningens centrale metoder og værktøjer i teori og praksis
 • Kan give forslag til løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier og metoder

Kompetencer:

 • Kan deltage i udviklingsprocesser med tværfaglige problemstillinger med relevans for vejledning og læring i natur og friluftsliv
 • Kan igangsætte og lede mindre forsøgsarbejder inden for feltet friluftsliv
 • Kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen vejledningspraksis og profession

Arbejdsformer
Den studerende arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet

Prøveform
Prøveformen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt.

Bedømmelsen er individuel efter 7-trins-skalaen i karakterskalabekendtgørelsen og med ekstern censur.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 x 3,5 time + 6 vejledningstimer pr. studerende

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du minimum have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års erhvervserfaring

Start
08.01.2018

Slut
20.04.2018

Tilmeldingsfrist
01.12.2017

Tidspunkt
Uge 2-16.
Konkrete datoer kommer senere.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING