Socialpædagogiske metoder - familieplejere

Med akademiuddannelsen i Socialpædagogik kan du kvalificere dig til at analysere, vurdere og på faglig kompetent vis indgå i og varetage komplekse, socialpædagogiske problemstillinger og arbejdsopgaver i forhold til den givne brugergruppe.

Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i Bekendtgørelse om Videregående Voksenuddannelser.

Læringsudbytte for den studerende
Med modulet vil du kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og i samarbejde med plejebarnet/børnene og andre samarbejdsparter i tværfaglige og tværprofessionelle sammenhænge. Du vil gennem integration af praksiserfaringer og udviklingsorienteret arbejde opnå viden, færdigheder og kompetencer som det fremgår nedenfor.

Læringsmål

Viden
Den studerende skal have viden om:

  • Værdigrundlag som et væsentligt fundament for socialpædagogiske metoder, herunder eget menneskesyn og værdier
  • Forskellige former for viden om socialpædagogiske metoder
  • Den pædagogiske proces og de dertil knyttede metoder i sin helhed: Observation, analyse, planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering

Færdigheder
Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til:

  • At udvælge og anvende relevante analysemetoder, interventionsmetoder, dokumentationsmetoder og evalueringsmetoder i forhold til den socialpædagogiske praksis

Kompetencer
Den studerende skal udvikle kompetencer i forhold til:

  • At identificere en socialpædagogisk problemstilling
  • At vurdere og anvende relevante metoder
  • At kunne vurdere samspillet mellem den pædagogiske handleplan og socialpædagogisk metode

Indhold
Den pædagogiske proces og dens hovedelementer er det centrale indhold i dette modul.

Observation, analyse, planlægning af intervention med formulering af mål, gennemførelse af planlagt intervention, dokumentation, evaluering.

Denne pædagogiske proces er indlejret i forvaltningsmæssige vilkår, f.eks. i form af handleplaner med tilhørende målformuleringer, men omformuleres på den socialpædagogiske fagligheds betingelser. På denne baggrund bliver hovedindholdet i modulet et systematisk arbejde med alle hovedelementerne i den pædagogiske proces. Dette kræver en overordnet og teoretisk tilgang, men også øvelse i konkrete forløb med afsæt i de studerendes egen professionelle virkelighed. Det er i forhold til at få begreb om og at kunne beherske en systematisk og metodebevidst tilgang til konkrete socialpædagogiske problemstillinger, at den socialpædagogiske faglighed kan kvalificere sig såvel indadtil i det professionelle arbejde, som udadtil i samspillet mellem de andre betydende instanser og fagligheder, som den socialpædagogiske faglighed møder.

Litteratur
I undervisningsplanen vil det fremgå, hvad der forventes læst til de forskellige undervisningsgange.

Eksamensform og portfolie
Eksamensformen tager udgangspunkt i portfoliometoden. Metoden vil blive nærmere introduceret ved uddannelsens start. Portfoliometoden tager afsæt i løbende logbogsskrivning baseret på deltagernes refleksion over egen praksis og undervisningens indhold. Til støtte for portfolieskrivning medbringer deltagerne ved uddannelses start en nedskrevet praksisfortælling, som, modsat andre af uddannelsens praksisfortællinger, skal tage afsæt i én udfordring som deltagerne oplever i samspillet med plejebarnet. Det kan være konflikter, afmagtssituationer o.l. Denne praksisfortælling bruges løbende gennem uddannelsen til refleksion over uddannelsesindholdets brugbarhed ift. egne oplevede hverdagsudfordringer.  Og det er disse overvejelser, der danner afsæt for eksamen og potfoliobeskrivelsen (omfang 1-2 sider).

Uddannelsen afsluttes med mundtlig eksamen med intern censur.

Undervisningsgangenes struktur
Undervisningen vil skifte mellem oplæg, gruppearbejde, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis.

Undervisningsdagene er struktureret sådan, at én underviser varetager undervisningen om formiddagen frem til frokost, hvorefter en anden underviser varetager undervisningen over middag. Indholdet på undervisningsgangene vil være tilrettelagt, så der er sammenhæng mellem formiddagens og eftermiddagens undervisning.

Undervisningen formiddage og eftermiddage vil hver især inddrage arbejdet med den formulerede hjemmeopgave, ligesom undervisningen også vil afsluttes med præsentation af en ny hjemmeopgave.

Målgruppe
Uddannelsesforløbet er skræddersyet til familieplejere.

Opsummering

Pris
kr. 6.200,00 momsfri

Morgenbrød, kaffe, the og vand er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Udover undervisningsdagene følger en gruppevejledning den 7. juni og individuel vejledning v/Pernille den 11.6 og v/Anni den 12/6. Eksamen den 21. juni og 22. juni.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de andre. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Start
08.03.2018

Slut
31.05.2018

Tilmeldingsfrist
08.02.2018

Tidspunkt
8.3 + 22.3 + 5.4 + 26.4 + 18.5 + 31.5. Alle dage kl. 08.30-15.00.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING