Sammenhængende forløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst kan skabe sammenhæng i den sundhedsfaglige indsats i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering?

Så har vi her et modul til dig. Du vil opnå kompetencer til at skabe rammer for koordinering, samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige sektorer med henblik på at understøtte borgere og pårørende og deres oplevelse af sammenhæng.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet vil vi komme ind på temaer som rammer og vilkår for koordinering af den tværfaglige og tværsektorielle indsats. Desuden ser vi på tværfagligt samarbejde med afsæt i egne og andres kompetencer. Vi har fokus på borgere og pårørendes oplevelse af sammenhæng og redskaber til understøttelse af denne. Vi kommer ind på kommunikationens betydning for samarbejde i det sammenhængende forløb.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden kan omsætte teorien til din praksis og får muligheder for at anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af sammenhæng hos borger, pårørende, professionel og organisation.

I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler og dine praksiserfaringer. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv.

Modulet er derfor tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om og forståelse for hvad der kendetegner et professionelt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du vil også få viden om kommunikationens betydning for samarbejdet med borgeren, pårørende, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. Du vil få forståelse for borgere og pårørendes perspektiv og hvordan disse støttes i oplevelsen af sammenhæng.  

Du bliver i stand til at vurdere planlægning og koordineringen af det sammenhængende forløb. Du vil kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og samarbejdspartnere. Desuden vil du kunne håndtere eventuelle konfliktsituationer opstået i forbindelse med samarbejde om det sammenhængende forløb.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målrettet brugere og medarbejdere indenfor social-og sundhedssektoren. For at deltage på akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, skal du have en gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller grunduddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
29.08.2018

Slut
12.10.2018

Tilmeldingsfrist
12.06.2018

Tidspunkt
Ferie i uge 42.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING