ICDP-konference 2020 / AFLYST

Relationen og samspillet mellem mennesker er grundstenen og fundamentet for al læring, udvikling og trivsel

UCN act2learn Pædagogik og Læring har, som konsekvens af situationen omkring Covid-19, besluttet at ICDP-konferencen de 3.september 2020
I stedet opfordrer vi til at holde øje med den Nordiske ICDP Konference som i 2021 afholdes her i Danmark, på Vingsted Feriecenter den 6. og 7. maj

Mvh. ICDP-teamet hos UCN act2learn

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem UCN act2learn, Institut for Relationspsykologi, og Dansk Center for ICDP.
 

På denne ICDP-konference stiller vi skarpt på den del af videngrundlaget i ICDP-programmet, som fokuserer på hvorledes relationer og samspil udgør katalysatoren i alle udviklings- og læreprocesser.

I ICDP udgøres denne ramme af ”Den meningsskabende dialog” – hvor udvikling af opmærksomhed, af fordybelse, af motivation og engagement altid understøttes i et samspil, gennem muligheden for aktiv deltagelse og gennem udviklingsstøttende og ressourceorienteret kommunikation. 

Konferencen henvender sig til alle fagprofessionelle som er optagede af kontaktens, samspillets og relationens betydning for udvikling og læring

Konferencen afholdes 3. september 2020 hos UCN act2learn, Mylius Erichsens VEj 137, 9210 Aalborg SØ i kl. 08.30 - 16.30.

Program for dagen

08.30-09.30: Ankomst og morgenmad
09.30-09.55: Velkomst v. Heidi Trude Holm, UCN act2learn og opvarmning v. Heidi Bisgaard fra Groovy Gospel Aalborg
10.00-12.15:   Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen
12.15-13.10:     Frokost
13.15-14:15:     Workshops 1. runde - husk at skrive valg af workshop i kommentarfeltet ved tilmelding
14.15-14.45:     Kaffe
14.50-15.50:   Workshops 2. runde - husk at skrive valg af workshop i kommentarfeltet ved tilmelding
15.55-16:20:    Afrunding og på gensyn v. Heidi Bisgaard fra Groovy Gospel Aalborg

Medieret læring - om kvaliteten af samspillet i læreprocesser  

Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen. Ph.d., Cand.Pæd.Pæd. Psyk. Nordic Learning - Research and Education

I dette oplæg fortæller Micki Sonne Kaa Sunesen om medieret læring ud fra den israelske professor, Reuven Feuersteins teori ”Mediated Learning Experience” (MLE).  Teorien baserer sig på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi, og fokuserer især på den voksnes relationelle kompetencers betydning for barnets læringsudbytte.

Micki vil føre os ind i Feuersteins univers og drage paralleller til ICDP programmets faglige rødder og grundlag. Med afsæt i såvel international som egen forskning vil Micki endvidere vise, hvordan medieret læring meningsfuldt kan anvendes i dagtilbud og skole, og i denne sammenhæng også fremlægge, hvad lærere og pædagoger oplever som det særlige potentiale ved at basere deres praksis på medieret læring (MLE).

Workshoppræsentationer - Vælg to workshops som du ønsker at deltage på:

 

Workshop 1
Implementering af ICDP i dagtilbud

v/ Benthe Ibsen, Lisbeth Jarvad, Camilla Sandholm, ICDP-trænere uddannet hos UCN act2learn, Familie- og dagtilbudsindsatser i Holbæk Kommune

I Holbæk kommune har vi arbejdet med ICDP siden 2008. Det har over tid udviklet sig til, at der i dag er 3 certificerede undervisere ansat i Børneindsatsen. Udover undervisning arbejder vi aktivt med implementeringen af ICDP i dagtilbuddene. Workshoppen vil have fokus på hvordan man kan arbejde med implementering af ICDP. Et særligt fokus vil være på samspilstema 5, 6 og 7 og den voksne som mediator. Vi kobler det til enkelte elementer i de nye styrkede læreplaner f.eks. legen, børneperspektiver og dannelse. Hvordan ser samspilstema 5,6 og 7 ud i hverdagen i en integreret institution. Det vil vi vise med små videoklip og fortællinger. Workshoppen vil veksle mellem oplæg, små videoklip og refleksionsøvelser

Workshop 2

Relationelle udfordringer skal løses relationelt

v/ Annette Groot, Aut. Psykolog og supervisor, Institut for relationspsykologi

Al menneskelig udvikling sker i relationer. Det at bruge sig selv i arbejdet med andre mennesker er livgivende og samtidig er der nogle relationelle samspil, hvor vi oplever en følelsesmæssig udmattelse.

Det komplekse relationsarbejde kan ikke løses med strukturer, systemer og rammer. Det handler ikke bare om at ”være professionel”. Det handler om at være bevidst om følelserne i rummet, selvreflekterende og herigennem opnå større bevidsthed og evne til også at håndtere de følelser, der følger med, når det er svært.

Der faciliteres drøftelser af, hvordan det relationskompetente menneske tager ansvar for egen væren og gennem kollegialt samspil holder sig langtidsholdbar i det relationelle omsorgsarbejde.

Workshop 3
Relationsledelse - en vigtig faktor til udvikling af arbejdspladser

v/ Finn Godrim, Aut. Psykolog og Annie Røn, Cand. Scient. Pol, konsulent

I relationsledelse handler det om at forvalte den indflydelse som ledelse giver, og samtidig håndterer den tilhørende magt hensigtsmæssigt og respektfuldt over for de mennesker, der skaber organisationerne.

I oplægget drøftes hvordan den relationelle leder sætter sig selv i spil, og tager det overordnede ansvar for samspillet i organisationen, for at skabe det bedste grundlag for ønskede løsninger. Udvikling af omsorgspersoners relationskompetence ud fra ICDP-principperne er også anvendelig til at understøtte den personlige ledelsesudvikling der gavner trivslen og udviklingen.

Oplægget er for alle med særlig interesse for ledelsesområdet og har desuden særlig relevans for ledere eller konsulenter, der arbejder med ledelses- og organisationsudvikling.

Worskhop 4
"Medieret læring i en voksenpædagogisk og organisatorisk sammenhæng - når kollektiv praksisudvikling giver mening"

v/ Lise-Lotte Poulsen, adjunkt og ICDP-underviser, UCN act2learn Pædagogik og læring

I den styrkede pædagogiske læreplan fokuseres bl.a. på personalets evne til løbende at tilrettelægge, evaluere, justere og udvikle pædagogisk praksis. Det forventes, at praksisudviklingen kan foregå indenfor arbejdsfællesskabet selv, bl.a. vha. systematik, kollektiv læring og den faglige ledelse heraf. ICDP´s læringstilgang, dens systematik og gruppebaseret metode til praksisudvikling er et brugbart bud ift. at tilrettelægge og facilitere de systematiske kollektive læreprocesser i organisationen, der efterspørges.

Omdrejningspunktet for denne workshop er derfor, hvordan ICDP´s læringsforståelse og erfaringerne med medieret læring, engagerende og meningsskabende læreprocesser ift. børn og voksne kan anvendes mere generelt som faglig løftestang i arbejdet med de professionelles læreprocesser i organisationen. Oplægget vil koble til begreberne professionelle læringsfællesskaber og aktionslæring, og formen vil veksle mellem oplæg, dialog og refleksion.

Workshoppen er for dig, der ønsker mere viden om og praksisnær inspiration til, hvordan du pædagogisk og didaktisk kan arbejde med medieret læring i en voksenpædagogisk og organisatorisk sammenhæng - uanset om du er pædagogisk leder, konsulent, faglig fyrtårn eller ”blot” er almindelig pædagog eller lærer.

Workshoppen er derfor for alle med interesse for systematisk, engagerende og meningsskabende kollektiv praksisudvikling.

Workshop 5
"Medieret læring og den styrkdede pædagogiske læreplan - ligheder og forskelle i læringsforståelser"

v/Margit Margrethe Nielsen, Lektor og ICDP-underviser, UCH act2learn Pædagogik oglæring

I sommeren 2018 kom den styrkede pædagogiske læreplan – også kaldet faglighedsreformen, hvori det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbudsområdet blev defineret – herunder bl.a. barnesyn, det brede læringsbegreb og læringsmiljø mm. For os der arbejder med ICDP såvel teoretisk som praktisk springer det umiddelbart i øjnene, at der er mange lighedspunkter i såvel menneskesyn som læringsforståelser. Omvendt kan man også være nysgerrig på, om de på nogle områder alligevel adskiller sig fra hinanden. 

På denne workshop vil oplægget derfor gå i dybden med centrale elementer fra begge og nysgerrigt undersøge, hvori der er ligheder og forskelle samt hvordan læringsforståelserne i ICDP og den styrkede pædagogiske læreplan gensidigt kan supplere hinanden og bidrage i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

Workshoppen er for alle, der har interesse for relations- og ressourceorienteret pædagogik og/eller arbejder i dagtilbud med børn i alderen 0-5år, og workshoppen vil veksle mellem oplæg, videndeling og erfa-udveksling.

Opsummering

Pris
kr. 975,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring