Formuerådgivning

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at afdække komplekse kunders behov samt optimere deres muligheder ved at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning.

Indhold

 • Sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning.
 • Investerings- og finansieringsstrategier og regler for rådgivning for den formuende privatkunde, så det danner et fundament for den komplekse helhedsorienterede rådgivningssituation.
 • Investeringsmuligheder der spænder over værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg.
 • Finansielle løsningsmodeller, således at privatkunder gives økonomisk overblik og dermed kan træffe et begrundet valg omkring deres formue.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af

 • Teori inden for segmenteringsmodeller og kundeprofiler, herunder kunders livsfaser.
 • De forskellige metoder og teorier, der er gældende for investering i aktiver, pension, fast ejendom og investeringsprodukter inden for kategorierne "grøn" og "gul", herunder specielt obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser.
 • De forskellige metoder og regelsæt inden for finansiel investeringsrådgivning og værdipapirhandel inden for privatkundesegmentet.
 • Teori vedrørende arv, testamenter, begunstigelse og særeje mv. i forhold til investering i aktiver og pension samt skattemæssige konsekvenser heraf.  praksis og metode inden for forsikringsordninger, som har indflydelse på privatkundens formueforhold.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • Afdække privatkunders risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase samt formidle dette over for kunden.
 • Begrunde og formidle teoretisk viden vedrørende rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter.
 • Vurdere og formidle overordnet obligations- og aktiemarkedsteori over for samarbejdspartnere inden for den finansielle sektor og kunder.
 • Formidle porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder begrunde sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning.
 • Begrunde og formidle rådgivning om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer.
 • Begrunde og formidle rådgivning om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer.
 • Begrunde og formidle muligheder for placering af den næste krones indtjening (marginalbetragtning), herunder valg af relevante løsningsmodeller vedrørende afdrag af gæld eller opsparing i andre aktiver.
 • Begrunde og formidle rådgivning omkring pensionsplanlægning i kombination med forskellige skattemiljøer.
 • Begrunde og formidle rådgivning om nedsparring af formue, herunder optimering af pensionsudbetaling under hensyntagen til samspilsproblematikker mellem private og offentlige ydelser.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • Afdække og håndtere komplekse rådgivningssituationer ud fra en kundeprofil med henblik på selvstændigt at kunne udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning med en professionel tilgang.
 • Håndtere kompleks rådgivning omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold, herunder være i stand til at kombinere privatkundens aktiv- og passivside.   

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 11.200,00 momsfri

Opstart forventes i efteråret 2019. Datoer følger.
For interesse kontakt sekretær Tina Bülow Pedersen

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring