Fonologiske vanskeligheder

Vil du være bedre til at planlægge og udføre evidensbaserede fonologiske interventioner?

På modulet tager afsæt i grundigt kendskab til dansk fonetik og sprogbeskrivelse, samt børns tilegnelse af fonologi.  Du opnår viden, der gør dig i stand til at træffe kvalificerede valg i arbejdet med børn med fonologiske vanskeligheder. 

Vi anbefaler, at du har færdiggjort modulet Sproglige vanskeligheder før deltagelse i dette modul.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du

 • har en uddybende viden om tilegnelse af danske fonemer, dansk fonetik og sprogbeskrivelse
 • har indsigt i forskellige former for og årsager til udvikling af fonologiske vanskeligheder
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med fonologiske vanskeligheder
 • kan indgå i samarbejde om læringsdifferentieret indsats i relation til fonologiske vanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Dansk fonetik og sprogbeskrivelse, herunder transskription.
 • Fonologiske vanskeligheders forskellige fremtrædelsesformer og differentialdiagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
 • Teorier og forskningsresultater med fokus på fonologisk tilegnelse.
 • Relevant lovgivning og klassifikation.
 • Informationsindsamling, beskrivelse, iagttagelse og evaluering som basis for læring og udvikling.
 • Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser, interventionsprincipper og -metoder på baggrund af deres evidensbasering.
 • Fonologiske vanskeligheder og deres betydning set i et kontekstuelt og kommunikativt perspektiv.
 • Coping og kompensationsmuligheder, fx computerteknologi, med særlig vægt på en inkluderende praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
24.08.2018

Slut
11.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING