Læse- og skriveteknologi

Hvordan kan vi som undervisere og læsevejledere understøtte og forbedre unge og voksnes læsning og skrivning med brug af teknologi?

Dette er et valgfrit modul i uddannelsen til FVU- eller OBU-underviser og læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Læse- og skriveteknologi (LST) er i dag meget udbredt, og den øgede tilgængelighed skaber mere fleksibilitet og mulighed for at tage afsæt i individuelle behov, men det kan også som fagperson være en udfordring at navigere i de forskellige løsninger.

Ønsker du at kvalificere din praksis og udvikle dine underviser- og vejlederkompetencer i relation til LST? Ønsker du indblik i bredden af muligheder inden for LST på forskellige platforme samt deres anvendelse i undervisningen? Ønsker du at arbejde med IT både som undervisningsmiddel og som hjælpemiddel?

I så fald er modulet måske noget for dig? Her vil du blive introduceret til pædagogiske/didaktiske perspektiver samt indgå i diskussion og erfaringsudveksling om LST i praksis. Der vil undervejs være introduktion til og brug af LST på forskellige devices/platforme, herunder afprøvning af PC/Mac-programmer, netbaserede online løsninger og apps til iPad/Android.

Hvad får du ud af modulet?

Du får grundlæggende viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi. Desuden lærer du at udrede behov for læse- og skriveteknologi samt udrede den enkeltes forudsætninger for at kunne drage nytte af teknologien.

På baggrund heraf vil du i løbet af modulet udvikle kompetencer ift. at planlægge, gennemføre og evaluere skriftsprogsundervisning med læse- og skriveteknologi. Det er desuden et mål, at du efter modulet kan reflektere it-didaktisk og på baggrund heraf analysere, vurdere og videreudvikle din undervisning og vejledning i praksis.

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Med udgangspunkt i en case fra din praksis beskæftiger du dig med udredning af behov for LST, og på baggrund heraf perspektiverer du din viden om skriftsprogsvanskeligheder og LST med konkret undervisningsplanlægning; herunder evaluering af deltagerens udbytte af anvendelse af LST. Vi arbejder desuden med analyse, vurdering og udvælgelse af LST og med planlægning og gennemførelse af individuel undervisning i læse-, stave- og skrivestrategier, som understøtter anvendelse af LST.

Endelig vil vi på dette modul arbejde med hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder for unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder, ligesom vejledning og samarbejde i relation til valg og anvendelse af LST bliver behandlet i løbet af modulet. 

Du afslutter modulet med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og læsevejledere, der arbejder med unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder i at læse, stave og skrive. Deltagere bør have gennemført eller være i gang med at læse Modul 3 samt Modul 4, 5 eller 6 PD i undervisning i læsning og/eller matematik for voksne.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Ordblindelærer i grundskolen

Med dette modul kan du også kvalificere dig til varetage funktionen Ordblindelærer i grundskolen, hvis du gennemfører modulerne:

Modul Rs 19.3.1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Modul Rs 19.12.4. Skriftlige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra 19.12 PD Logopædi)

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
30.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Fredage i uge 35-2

Start
24.01.2020

Slut
15.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Fredage i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING