Læse- og skriveteknologi

Hvordan kan vi som undervisere og læsevejledere understøtte og forbedre unge og voksnes læsning og skrivning med brug af teknologi?

Dette er et valgfrit modul i uddannelsen til FVU- eller OBU-underviser og læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Læse- og skriveteknologi (LST) er i dag meget udbredt, og den øgede tilgængelighed skaber mere fleksibilitet og mulighed for at tage afsæt i individuelle behov, men det kan også som fagperson være en udfordring at navigere i de forskellige løsninger.

Ønsker du at kvalificere din praksis og udvikle dine underviser- og vejlederkompetencer i relation til LST? Ønsker du indblik i bredden af muligheder inden for LST på forskellige platforme samt deres anvendelse i undervisningen? Ønsker du at arbejde med IT både som undervisningsmiddel og som hjælpemiddel?

I så fald er modulet måske noget for dig? Her vil du blive introduceret til pædagogiske/didaktiske perspektiver samt indgå i diskussion og erfaringsudveksling om LST i praksis. Der vil undervejs være introduktion til og brug af LST på forskellige devices/platforme, herunder afprøvning af PC/Mac-programmer, netbaserede online løsninger og apps til iPad/Android.

Hvad får du ud af modulet?

Du får grundlæggende viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi. Desuden lærer du at udrede behov for læse- og skriveteknologi samt udrede den enkeltes forudsætninger for at kunne drage nytte af teknologien.

På baggrund heraf vil du i løbet af modulet udvikle kompetencer ift. at planlægge, gennemføre og evaluere skriftsprogsundervisning med læse- og skriveteknologi. Det er desuden et mål, at du efter modulet kan reflektere it-didaktisk og på baggrund heraf analysere, vurdere og videreudvikle din undervisning og vejledning i praksis.

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Med udgangspunkt i en case fra din praksis beskæftiger du dig med udredning af behov for LST, og på baggrund heraf perspektiverer du din viden om skriftsprogsvanskeligheder og LST med konkret undervisningsplanlægning; herunder evaluering af deltagerens udbytte af anvendelse af LST. Vi arbejder desuden med analyse, vurdering og udvælgelse af LST og med planlægning og gennemførelse af individuel undervisning i læse-, stave- og skrivestrategier, som understøtter anvendelse af LST.

Endelig vil vi på dette modul arbejde med hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder for unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder, ligesom vejledning og samarbejde i relation til valg og anvendelse af LST bliver behandlet i løbet af modulet. 

Du afslutter modulet med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Målgruppe

Målgruppen er undervisere og læsevejledere, der arbejder med unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder i at læse, stave og skrive. Deltagere bør have gennemført eller være i gang med at læse Modul 3 samt Modul 4, 5 eller 6 PD i undervisning i læsning og/eller matematik for voksne.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
31.08.2018

Slut
11.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Start
25.01.2019

Slut
17.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Fredage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING