Ordblindeundervisning for voksne

Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt på læseområdet

Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. 7 % af voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde (Elbro m.fl., 1991). Andre undersøgelser vurderer, at 2-5 % af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed.

Dette er et obligatorisk modul i uddannelsen til Underviser for voksne med dysleksi – ordblindelærer.

Hvad får du ud af modulet?

Du vil blive i stand til at undervise voksne med dysleksi, og du vil kunne vejlede til andre uddannelsestilbud og til specialpædagogisk støtte. Du kan udvælge de bedste undervisningsmaterialer, og du vil kunne inddrage læse- og skrivestøttende teknologi i din undervisning.

Når du har bestået modul 3 og modul 5, er du Underviser for voksne med dysleksi – eller slet og ret ordblindelærer. Du kan søge underviserjobs i ordblindeundervisning i ungdomsuddannelserne, hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder voksenundervisning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får kendskab til forskellige teorier om dysleksi, herunder definitioner og årsagsforhold. Du får indsigt i, hvad det betyder for en voksen at have dysleksi? Du kommer til at arbejde med lovgrundlaget for ordblindeundervisningen, og hvad det betyder for undervisningens rammer og opbygning.

Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning for dyslektikere. Du lærer at omsætte forskningsbaseret viden om dysleksi til praksis, og du lærer at tilrettelægge, gennemføre og evaluere ordblindeundervisning for både etnisk danske og tosprogede dyslektikere.

Desuden vil du arbejde med analyse og vurdering af voksne dyslektikeres skriftsproglige strategier, og du vil i praksis afprøve og undersøge de digitale hjælpemidler, der er til rådighed for at styrke læselysten og – forståelsen af det læste.

Endelig vil du få viden om de forskellige former for specialpædagogisk støtte og vejledningsmuligheder, der findes. Du arbejder i løbet af modulet med udvikling af en skriftlig undervisningsplan og læremidler til ordblindeundervisning for voksne.

Modulet afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem traditionel undervisning og studiegruppearbejde med udvidet vejledning. Undervisningen vil skifte mellem oplæg, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis gennem studieopgaver/e-tivities. Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med to fremmøde gange

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
27.08.2018

Slut
11.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Blended learning i uge 35-2.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING