Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning - (blended learning)

Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive

NB! Vi anbefaler, at du læser dette modul som det første, da det er grundmodulet for både uddannelsen til Ordblindelærer, FVU-læselærer og læservejleder i ungdomsuddannelserne.

Vil du undervise unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder i at blive bedre til at læse og skrive, så du er med til at styrke deres forudsætninger for ”aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet” (FVU-loven af 2000)?

Dette modul er et af de obligatoriske moduler for, at du kan undervise inden for:

  • Den forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisningen
  • Læsevejledning for ungdomsuddannelserne

Hvad får du ud af modulet?

En ny verden åbner sig for dig. Du bliver klogere på læsningens og skrivningens betydning i vores samfund.

Du kommer i vej med at kvalificere dig til FVU-læseunderviser, ordblindeunderviser og/eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne, og du styrker hermed dine jobmuligheder indenfor VUC, AMU, oplysningsforbundene, ungdomsuddannelserne og andre steder, hvor der arbejdes med ungdoms- og voksenuddannelse.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet får du viden om eksisterende undervisningstilbud til unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder, ligesom du vil blive præsenteret for de seneste undersøgelser af unge og voksnes læsefærdigheder og –vanskeligheder.

Teorier om læsning, stavning og skrivning vil have stort fokus på dette modul, herunder teorier om normal skriftsprogsudvikling overfor ikke-normal skriftsprogsudvikling. I relation hertil arbejder vi med at identificere skriftsprogsvanskelighedernes kendetegn, og du får viden om årsager og følger til disse.

Med udgangspunkt i teorierne beskæftiger vi os med at udvælge de rette testmaterialer med henblik på afdækning af unge og voksnes vanskeligheder med og forudsætninger for læsning, stavning og skrivning. Desuden analyseres og konkluderes der på afdækningsresultaterne.

Endelig rammesættes modulet af det danske sprogs byggeklodser; fonologi, morfologi og syntaks. Som en del af den endelige eksamensopgave skal du i løbet af modulet aflevere en praktisk opgave ift. Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder.

Du afslutter modulet med en skriftlig eksamensopgave.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem traditionel undervisning og studiegruppearbejde med udvidet vejledning. Undervisningen vil skifte mellem oplæg, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis gennem studieopgaver/e-tivities. Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med 3 fremmøde gange.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
26.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Blended learning i uge 35-2

Start
20.01.2020

Slut
15.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Blended learning i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING