Læsevejledning i ungdomsuddannelserne - Blended learning

Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder' på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til Læsevejleder i ungdomsuddannelserne.

Uddannelsen til Læsevejleder for ungdomsuddannelserne består af følgende moduler:

  • Modul 3: Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Din funktion som læsevejleder indebærer, at du gennem en aktiv læseindsats leder skolens udvikling mod et inkluderende læringsmiljø, der også kan rumme elever med læsevanskeligheder. Et væsentligt sigte med en sådan læseindsats er at styrke de læsesvage elevers færdigheder og holdninger på en sådan måde, at de får redskaber til at begå sig i uddannelserne og ikke falder fra. Læsevejlederen er dermed skolens ressourceperson i spørgsmål om læsning, stavning og skrivning.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får kompetencer til at:

  • udvikle, koordinere og evaluere skolens læseindsats
  • inddrage og støtte faglærerne i arbejdet med at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer
  • vejlede skolens ledelse om tiltag og ressourceanvendelse i forhold til virkningsfulde læseindsatser.

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

Gennem modulet arbejder du med læsevejlederens rolle og funktion perspektiveret ud fra daglig praksis i ungdomsuddannelserne. Hvordan skal du planlægge, koordinere og styre skolens læseindsats i samarbejde med dine ledere og kolleger? Hvilken strategi kan du vælge?

Vi følger op på procedurer ift. screening og afdækning, og derudfra tilrettelægger og evaluerer vi såvel konkrete undervisningsforløb for eleverne som konkrete vejlednings- og inspirationsforløb for kollegerne.

Endelig undersøger vi de hjælpemidler, der er rådighed for eleverne. Det kan være specialpædagogisk støtte eller den nyeste teknologi indenfor læsning og skrivning.

Du afslutter modulet med en skriftlig opgave,  hvori du analyserer egen praksis ved hjælp af relevante teorier.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange samt en række delopgaver med feedback og vejledning.

Du skal derfor være indstillet på at:

  • arbejde med dit studie i studiegruppe gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på opgaverne.
  • omsætte din forståelse til praktisk handling ved at analysere din egen praksis ved hjælp af relevante teorier og på baggrund heraf, udarbejde konkrete handleforslag.

Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsgange + en skypeundervisning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
25.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring