Matematikvanskeligheder hos voksne (deltid)

Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i dagligdagen og på arbejdsmarkedet, og mange har forladt skolen med negative oplevelser og følelser i forhold til faget

Det giver sig udslag i en negativ selvopfattelse og modstand i forhold til undervisning i matematik og en oplevelse af, at matematik ikke anvendes i hverdagen.

Modulet giver indsigt i, hvordan man på forskellige måder kan definere matematikvanskeligheder hos voksne og hvilke mulige årsager, der kan ligge til grund for disse.

Hvordan kan man finde frem til karakteren af vanskelighederne? Hvordan kan man tilrettelægge undervisning, der tilgodeser voksnes forskellige behov og intentioner samt måder at lære på?

Hvad får du ud af modulet?

Du får styrket din viden om matematikvanskeligheder hos voksne, og hvordan du med udgangspunkt i denne viden kan tilrettelægge FVU-matematik, hvor målet er funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser. I den sammenhæng er klasserummets sociale og psykologiske normer og forestillinger af stor betydning.

Endvidere opnår du indsigt i voksnes læreprocesser, herunder indblik i voksnes blokering og modstand i forhold til matematik samt disses betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Hvilke intentioner har voksne med at deltage i undervisningen, og hvordan kan du skabe mening og motivation for den enkelte FVU-kursist?

Du bliver styrket i at bruge hverdagssproget og uformelle repræsentationer i arbejdet med matematik, og du opnår indsigt i kompenserende undervisningsmaterialer.

Modulet er obligatorisk i forhold til at blive FVU-matematiklærer.

Hvad arbejder du med på forløbet?

Du vil komme til at arbejde med:

  • Matematikdidaktisk litteratur om matematikvanskeligheder og forskellige perspektiver på den specialpædagogiske praksis
  • Voksnes læreprocesser herunder sproglige og kommunikative dimensioners betydning for matematiklæring
  • Voksnes motivation og behov for deltagelse i uddannelse
  • Tilrettelæggelse af undervisning inden for områderne tal og størrelser, form og dimension, mønstre og relationer samt data og chance og med udgangspunkt i voksnes egne forudsætninger og metoder
  • Summative og formative evalueringsformer og disses anvendelse i matematikundervisningen for voksne

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte teori, forskningsviden og praksis i et dynamisk samspil. Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser, afprøvning i og refleksion over egen praksis samt individuelle studier og refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
28.01.2021

Slut
20.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Torsdage, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring