Ordblindeundervisning for voksne (deltid)

Med den rigtige undervisning og med inddragelse af læse- og skriveteknologi (LST) kan ordblinde voksne opnå store fremskridt på læseområdet

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder' på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til Ordblindelærer.

Ordblindhed er vanskeligheder med at lære at læse, stave og skrive. Ordblinde har især problemer med at læse og stave nye ord, fordi de har svært ved at sætte de rigtige lyde til bogstaverne. Man antager, at ca. 7 % af voksne danskere er ordblinde.

Dette er et obligatorisk modul i uddannelsen til ordblindelærer for voksne.

Det anbefales, at du først tager modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning'.

Hvad får du ud af modulet?

Du vil blive i stand til at undervise voksne ordblinde, og du vil kunne vejlede til andre uddannelsestilbud og til specialpædagogisk støtte (SPS). Du kan udvælge de bedste undervisningsmaterialer, og du vil kunne inddrage læse- og skrivestøttende teknologi i din undervisning.

Når du har bestået afdækningsmodulet (modul 3) og dette modul, kan du kalde dig ordblindelærer for voksne, og søge underviserjobs i ordblindeundervisning, i ungdomsuddannelserne, hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder Ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får kendskab til forskellige teorier om ordblindhed, herunder definitioner og årsagsforhold. Du får indsigt i, hvad det betyder for en voksen at være ordblind? Du kommer også til at arbejde med lovgrundlaget for ordblindeundervisningen (OBU), og hvad denne betyder for undervisningens rammer og opbygning.

Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning for ordblinde voksne. Du lærer at omsætte forskningsbaseret viden om ordblindhed til praksis, og du lærer at tilrettelægge, gennemføre og evaluere ordblindeundervisning for både etnisk danske ordblinde og for ordblinde med dansk som andetsprog.

Desuden vil du arbejde med analyse og vurdering af ordblinde voksnes skriftsproglige strategier, og du vil i praksis afprøve og undersøge den læse- og skriveteknologi, der er til rådighed for at styrke læselysten og – forståelsen af det læste.

Endelig vil du få viden om de forskellige former for specialpædagogisk støtte (SPS) og vejledningsmuligheder, der findes. Du arbejder i løbet af modulet med udvikling af en individuel undervisningsplan (IUP) og med udvikling af læremidler til ordblindeundervisning for voksne; begge dele indgår som en del af din endelige eksamensopgave (portfolio).

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som et deltidsmodul med syv mødegange, hvor undervisningen vil veksle mellem underviseroplæg og konkrete opgaver i relation hertil. Det forventes, at du løbende arbejder med dit studie gennem læsning af litteratur, og at du omsætter din forståelse til praktisk handling gennem udarbejdelse af en individuel undervisningsplan (IUP) samt udvikling af konkret undervisningsmateriale.

Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
27.08.2020

Slut
14.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.05.2020

Tidspunkt
Torsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring