Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning - (blended learning)

Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive

NB! Vi anbefaler, at du læser dette modul som det første, da det er grundmodulet for både uddannelsen til Ordblindelærer, FVU-læselærer og læservejleder i ungdomsuddannelserne.

Vil du undervise unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder i at blive bedre til at læse og skrive, så du er med til at styrke deres forudsætninger for at deltage aktivt i samfunds-, privat- og uddannelsesmæssige sammenhænge?

Dette modul er et af de obligatoriske moduler for, at du kan undervise inden for:

  • Den forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisningen (OBU)
  • Læsevejledning for ungdomsuddannelserne

Hvad får du ud af modulet?

Du bliver klogere på læse-, skrive- og staveprocesser og får indsigt i, hvad der sker, når skriftsprogsudviklingen kommer på afveje. Desuden tilegner du dig gennem studiearbejdet kompetencer til at udføre en grundig afdækning af skriftsproglige færdigheder og forudsætninger, og du får en forståelse for, hvordan afdækningen danner afsæt for den undervisning, der skal tilrettelægges.

Du kommer i vej med at kvalificere dig til FVU-læseunderviser, ordblindeunderviser og/eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne, og du styrker hermed dine jobmuligheder indenfor VUC, AMU, oplysningsforbundene, ungdomsuddannelserne og andre steder, hvor der arbejdes med ungdoms- og voksenuddannelse.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet får du viden om eksisterende undervisningstilbud til unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder, ligesom du vil blive præsenteret for de seneste undersøgelser af unge og voksnes læsefærdigheder og –vanskeligheder.

Teorier om læsning, stavning og skrivning vil have stort fokus på dette modul, herunder teorier om normal skriftsprogsudvikling overfor ikke-normal skriftsprogsudvikling. I relation hertil arbejder vi med at identificere skriftsprogsvanskelighedernes kendetegn, og du får viden om årsager og følger til disse.

Med udgangspunkt i teorierne beskæftiger vi os med at udvælge de rette testmaterialer med henblik på afdækning af unge og voksnes vanskeligheder med og forudsætninger for læsning, stavning og skrivning. Desuden analyseres og konkluderes der på afdækningsresultaterne.

Endelig rammesættes modulet af det danske sprogs byggeklodser; fonologi, morfologi og syntaks.

Du arbejder i løbet af modulet med en praktisk opgave ift. afdækning af skriftsprogsvanskeligheder. Opgaven er udgangspunktet for den skriftlige eksamensopgave, der afslutter modulet.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange samt en række delopgaver med feedback og vejledning.

Du skal derfor være indstillet på at:

  • Arbejde med dit studie i studiegruppe gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på opgaverne.
  • Omsætte din forståelse til praktisk handling ved at foretage en komplet afdækning af en casepersons skriftsproglige færdigheder og forudsætninger.

Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med 3 fremmøde gange + et onlinemøde

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
25.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring