Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv

Forløbet udbydes på vegne af Sundhedsstyrelsen, som et led i implementeringen af nye anbefalinger til demensområdet

Gratis videreuddannelse til dig, som arbejder som leder, konsulent, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant inden for demenspleje og -omsorg.

Diplommodulet stiller skarpt på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af udadreagerende adfærd hos demente borgere. Det er en kompleks opgave, som involverer både trivselsfremme for borgeren og tryghedsskabelse for medarbejderne.

Modulet bygger bro mellem det arbejdsmiljømæssige perspektiv og pleje-omsorgsperspektivet. På forløbet arbejder vi derfor med udgangspunkt i et bredt perspektiv, hvor voldsepisoder og voldsforebyggelse ses som noget, der hhv. sker og skal ske i samspillet mellem borger og medarbejder.

Diplommodulet giver dig viden om systematiske indsatser og metoder til forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder på både individ-, gruppe- og organisatorisk niveau.

Du lærer, hvordan du som faglig leder kan udvikle organisationen henimod at skabe et fællesfagligt sprog og kultur for at forstå udadreagerende adfærd og voldsomme episoder fra både et medarbejder og borger perspektiv.

På modulet arbejder du med udgangspunkt i din egen praksis. Du lærer at arbejde med implementering af systematiske indsatser og metoder til forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i egen organisation/praksis.

Indhold

 • Modulet klæder dig på til at analysere og vurdere de bagvedliggende årsager til udadreagerende adfærd og voldsomme episoder med henblik på at identificere og handle på mulige årsager til mistrivsel hos borgeren og utryghed hos personale

  I løbet af modulet beskæftiger du dig med følgende temaer: 
   
 • Forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
 • Håndtering af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
 • Læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i et dobbeltperspektiv
 • Anvendelse af konkrete metoder til systematisk forebyggelse, håndtering, refleksion og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd herunder eksempler årssagsanalyser/risikovurdering eller tværfaglige møder/konferencer om borgeren
 • Social- og neuropædagogiske metoder til at understøtte en helhedsorienteret og personcentrerett tilgang
 • Faglig ledelse, der sikrer systematisk implementering af relevante indsatser, metoder og retningslinjer
 • Ledelse i forhold til gældende lovgivning om arbejdsmiljø og indgreb i selvbestemmelsesretten

Faglig ledelse

Forløbet giver dig nye redskaber til faglig ledelse. Du styrker din viden om barrierer for implementering af nye tiltag, herunder også hvordan dine egne holdninger, værdier og handlinger har indflydelse på arbejds- og omsorgsmiljøet, og hvordan din egen rolle (som rollemodel) spiller ind i en implementeringsproces af nye tiltag.

Opbygning

Diplommodulet består af syv undervisningsdage samt en e-lærings dag.

Undervisningen vil skifte mellem e-learning, oplæg, gruppearbejder, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis.

På dette modul vil der konkret være indlagt dage til modulopgaver imellem hver undervisningsgang, hvor du som studerende arbejder med egen tilgang til praksis, ud fra forandringsmodellen (PDSA-cirklen).

Ligeledes er der sat tid af til gruppesparring, med udgangspunkt i modulopgaverne, hvilket kan foregå både som onlinemøder og fysiske møder.

Du udarbejder fra start af modulet en portfolio, som følger dig igennem forløbet, såvel på skolebænken, som i praksis og i grupperefleksionen.

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven tager afsæt i en præsentationsportfolio, som bygger på dine egne refleksioner og læring igennem forløbet.

Undervisningen vil skifte mellem e-learning, oplæg, gruppearbejder, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis.

Forløbet er kompetencegivende og har et omfang på 10 ECTS.

Vi henstiller til, at der højst ansøges/anmodes om 5 pladser pr. kommune.

I 2022 udbydes der yderligere 4 moduler fordelt i landet hvor tilmeldingen åbnes i februar 2021.

Fagligt indhold - spørgsmål

Marianne Aspegren Mortensen mamo@ucn.dk- 72 69 16 84.

Hvordan afholdes undervisningen i 2021

I 2021 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra januar er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Forløbet betales af sundhedsstyrelsen.

Ved tilmelding bedes du i kommentarfeltet anføre din stilling, samt hvilken kommune du arbejder i.

Modulet afholdes i København.

Sted
UCN act2learn
København

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse, relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.).

Start
01.09.2021

Slut
17.12.2021

Tilmeldingsfrist
04.07.2021

Tidspunkt
Blended learning: 1.9
Undervisning: 8.9 + 15.9 + 22.9 + 29.9 + 13.10 + 27.10 + 10.11
Vejledning online 11.11 - 24.11
Prøve 16.12 + 17.12

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Karen Marie Juhl Nielsen


72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd